AMADEUS

MUSICA I CINEMA

Després de veure la pel•lícula: AMADEUS ,realitzeu -en grups de dos – les activitats següents, molta informació la trobareu o bé a internet o en llibres

1. Fitxa tècnica

2. Fitxa artística

3. Argument (màxim 5 línies)

4. Protagonistes

Elaboreu una biografia de cada compositor on constin les següents informacions:

. Nom i Cognoms
. Dates de naixement i mort
. Nacionalitat
. Aportació personal dins el món de la música
. La seva obra
. Un retrat

http://www.mozart.cat/

5 . Responeu les qüestions musicals:

• Quines obres musicals formen part de la banda sonora de la pel•lícula ?

http://es.wikipedia.org/wiki/Amadeus#La_leyenda_sobre_la_muerte_de_Mozart

• Quines òperes es representen al llarg de la pel•lícula?

• De cada òpera, ompliu una fitxa on consti:
títol, compositor, autor del llibret, any de realització, argument, fragment representat (descripció) , tesitura de veus que surten a cada fragment, ària o fragment representats…

• Què és una missa de rèquiem?

• Quins fragments del Rèquiem surten en el film?

• Descriu la part on Salieri ajuda a Mozart a acabar la composició del Confutatis de la Missa de Rèquiem.

• Quina llegenda hi ha al voltant de la mort de Mozart?

6. ÒPERA

• Quina estructura presenta una òpera?

• Ordeneu les veus femenines i masculines de més agudes a més greus.

• Seleccioneu un dels fragments d’òpera representats a la pel•lícula i realitzeu les següents activitats :

. El llibret en quina llengua està escrita?
. Quins personatges representen?
. Com estan caracteritzats? (indumentària, maquillatge, caràcter)
. Quin tipus de veus la interpreten?
. Quin tipus d’estl vocal predomina: sil•làbic o melismàtic?
. Cerqueu la lletra i la seva traducció a Internet

7. Conclusió.

Realitzeu una valoració del film, del treball ( dificultats, ajudes, aspectes més rellevants, etc.)

8. Bibliografía

Llibres i pàgines Webs consultades

WEBS MÒDUL 6

Pràctica 1 Mòdul 6
1ª Pràctica: SARDANES, GEGANTS I CASTELLERS
La gralla i el tabal
http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica/index.htm
Interessant per treballar a 1R ESO la cultura popular a Catalunya
2ª Pràctica: BIOGRAFIES MUSICALS
VERDI
http://clic.xtec.cat/ca/index.htm
Treballar a 3r ESO la figura i les òperes principals del compositor
3º Pràctica:L’ÒPERA
MOZART
http://www.mozart.cat/
Molt interessant per cercar informació de la vida, obra i audicions. També té una relació de tota la filmografia on surt música de Moxart molt detallada.
4ª Pràctica: Ismes del segle XX
http://www.mediatecaonline.net/mediatecaonline/SHome?ID_IDIOMA=ca
Molta infromació de compositors del segle XX i dels ismes contemporanis .
5ª Pràctica: Interdisciplinarietat
ELS TROBADORS
http://www.xtec.cat/~malons22/trobadors/
Treballa l’època medieval a Catalunya des del punt de vista històric i també literari i musical.

MÚSICA RECICLADA

MÒDUL 5 PRÀCTICA 1

TÍTOL: ATRAPASONS . MÚSICA RECICLADA

Alumnes de 3r ESO Fitxa de treball
Visiona el vídeo ATRAPASONS: Música reciclada que trobareu a la pàgina
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23533&p_ex=m%FAsica%20reciclada
i completeu aquesta fitxa.

1. Elabora una llista amb tots els materials que surten per elaborar instruments musicals reciclats.

2. Explica un instrument musical que t’agradi dels que es mostren realitzats pels membres de Calo San Roque. Especificant: materials, muntatge i resultat sonor que obtenen.

3. Escriu el procés de fabricació de l’artefacte musical realitzat per l’atrapasons.

4. Prova de fer-lo a casa i el portes a classe el proper dia, entre tots farem una exposició dels instruments fabricats.

5. En grups de quatre elaboreu amb l´ instrument una petita improvització.

CREACIÓ SONORA

TALLER DE CREACIÓ SONORA

Un recurs de cercar lletres i traduccions al castellà de cançons en anglès a la pàgina

EXEMPLE VISUALITZA LA LLETRA I TRADUCCIÓ DE IMAGINE

La traducció presenta alguna dificultat en quan hi ha espais incomplerts que hem de revisar .

Tot seguit hem de cercar altres indrets on poder-les sentir ex. Youtube o altres .

IMAGINE DE JOHN LENNON
MAGINE
by John Lennon

Imagine there’s no heaven.
It’s easy if you try.
No hell below us,
Above us, only sky.
Imagine all the people
Living for today.

Imagine there’s no countries.
It isn’t hard to do.
Nothing to kill or die for,
And no religion too.
Imagine all the people
Living life in peace.

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one.
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one.

Imagine no possessions.
I wonder if you can.
No need for greed or hunger.
A brotherhood of man.
Imagine all the people
Sharing all the world.

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one.
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one.
IMAGINA
por John Lennon

Imagina que no hay paraíso.
Es fàcil si lo intentas.
No hay infierno debajo nuestro,
Arriba nuestro, solo cielo.
Imagina a toda la gente
Viviendo el presente.

Imagina que no hay países.
No es difícil hacerlo.
Nada por lo cual matar o morir,
Y tampoco ninguna religión.
Imagina a toda la gente
Viviendo la vida en paz.

Quizás digas que soy un soñador
Pero no soy el úico.
Espero que algún día te unas a nosotros
Y el mundo será uno solo.

Imagina que no hay posesiones.
Me pregunto si puedes.
No hay necesidad de codicia ni hambre.
Una hermandad humana.
Imagina a toda la gente
Compartiendo todo el mundo.

Quizáss digas que soy un soñador
Pero no soy el único.
Espero que algún día te unas a nosotros
Y el mundo será uno solo.

heaven paraíso, cielo
hell infierno
dreamer soñador. El verbo to dream significa soñar.
greed codicia
hunger hambre. Hambriento se dice hungry.
brotherhood hermandad

(((Embeb :

))

TOCO ACOMPANYANT

PARTITURA SIBELIUS – GUITARRA-INSTRUMENT
Sibelius ens presenta moltes possibilitats per practicar les partitures que ens interessin segons el que ens proposem . El fet de poder seguir la partitura amb el cursor mentres interpretes o escoltes pot facilitar l’aprenentage que ens proposem .
També cal considerar la gran quantitat de material que té i podem seleccionar també gran quantitat d’instruments .Per exemple la partitura que enllaço és el “Romance Anònimo ” per guitarra , ens la presenta amb partitura i tabulació , permetent les dos lectures i facilitant el seu aprenentatge .

ROMANCE ANÓNIMO