1.4 Objectius de la matèria que es treballen

 1, 2, 6, 8, 9, 10.

 1. Entendre l’espai geogràfic espanyol i català com a espais dinàmics, resultat de la combinació de processos socials, econòmics, tecnològics i culturals que han actuat en un determinat marc territorial i temporal.
 2. Conèixer i valorar la posició de Catalunya i Espanya en un món globalitzat i interrelacionat, en el qual es donen alhora processos d’uniformització dels sistemes econòmics i de desigualtat socioeconòmica.

 3. Comprendre i valorar les relacions que existeixen entre els territoris que integren l’Estat espanyol i la Unió Europea i desenvolupar actituds de coneixement, apreciació i cooperació, superant estereotips i prejudicis.

 4. Considerar la posició de Catalunya en el conjunt de l’Estat espanyol, així com el seu paper en la Unió Europea i en el sistema-món.

 5. Identificar i explicar les característiques dels diferents paisatges existents a Catalunya i Espanya i relacionar-los amb els europeus i mundials.
 6. Analitzar les activitats productives, el seu procés de canvi i els seus impactes socials, territorials i mediambientals, reconeixent que els agents humans són actualment els factors primordials en la configuració dels espais de producció.
 7. Identificar els trets essencials de la distribució, dinàmica i estructura de la població, incorporant si escau la visió de gènere, i la seva influència en la configuració dels processos que defineixen l’espai.

 8. Adquirir una consciència crítica en relació amb els límits del creixement i l’esgotament dels recursos i a les desigualtats socioeconòmiques. Conèixer l’abast de les polítiques socials i de preservació del patrimoni natural i cultural i valorar les decisions que afecten la gestió dels recursos i l’ordenació del territori.

 9. Identificar i comprendre els elements bàsics de l’organitzaciódel territori, utilitzant conceptes i destreses específicament geogràfiques, aplicats a la comprensió de l’organització politicoterritorial de les diferents administracions, distingint la diversitat de competències territorials.
 10. Manifestar disposició per participar activament en l’ordenació del territori, en la conservació del patrimoni paisatgístic i en un repartiment just dels recursos a escala mundial.

 11. Font: DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat. Geografia