1.3 Competències del currículum que es treballen

Competència en la dimensió espacial dels fenòmens

  • Els coneixements sobre l’espai estudiat poden permetre valorar la presa de decisions de cara al futur.

Competència en l’anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques.

  • Els alumnes han de cercar, obtenir i processar informacions de caràcter textual i estadístic per establir relacions causals i comunicar els resultats de la seva recerca.

Competència social i cívica

  • Aquesta competència pot permetre els alumnes participar i implicar-se en la presa de decisions relatives a la planificació del territori i de les polítiques socials que se’n deriven.

Competències generals del batxillerat

  • Competència comunicativa tant escrita com oral i audiovisual.
  • Competència en la gestió i tractament de la informació i en la recerca a partir del tractament de dades i de l’observació directa i/o indirecta.
  • Competència en el coneixement i interacció amb el món a l’analitzar l’activitat turística que té un fort component internacional/global.