1.5 Continguts que es treballen

Bloc: Territori i activitats econòmiques.

  • Anàlisi del paper econòmic i la incidència mediambiental dels espais turístics.
  • Valorar l’impacte dels processos de globalització.

Bloc: Medi ambient i paisatges.

  • Problemàtiques i condicionants dels paisatges catalans.