2.7 Elements d’avaluació

L’avaluació d’aquesta unitat serà la suma de:

 1.  Autoavaluació del debat-joc de rol. L’autoavaluació del debat ha de tenir un pes important a causa del protagonisme que té en la unitat de programació
 2. Elaboració d’un text: Quin tipus de turisme volem al Camp de Tarragona?

Autoavaluació debat: Quin turisme volem al camp de Tarragona? 

Alumne: 

Personatge: 

 • Valora cadascun dels grans apartats amb una de les qualificacions de sota.
 • Les preguntes et poden ajudar a concretar l’autoavaluació
 • Nivell aconseguit: molt bo, bo, acceptable, fluix, molt fluix

1. Preparació personal:

 • Has aconseguit explicitar la postura del teu personatge?
 • Has buscat informació que et permetés defensar correctament la postura del personatge?

 2.Preparació en grup:

 • El grup ha sabut posar-se d’acord en la seva postura col·lectiva?
 • El grup s’ha sabut organitzar?

3. Qualitat de la informació aportada:

 • Quin tipus de raons has aportat per justificar el punt de vista del personatge? (Científiques, Personals, Ideològiques, …)
 • Les raons que has utilitzat són fortes i ben fonamentades?

4. Nivell de participació:

 • Has sabut adoptar el punt de vista del personatge d’una manera coherent?
 • Has sabut trobar justificacions a les objeccions d’altres punts de vista?
 • Has utilitzat adequadament el lèxic específic?

5. Grau de satisfacció final: 

Valoració global numèrica:        

Comentari:

Text: Quin tipus de turisme volem al Camp de Tarragona?

Elaboració d’un text extens que justifiqui l’opinió que l’alumne s’ha format respecte de la pregunta que serveix d’enunciat a la unitat lectiva:

 • Els criteris de correcció que s’han d’aplicar són:
 • Es contesta la pregunta d’estudi?
 • El text està complet?
 • El text està ordenat?
 • S’adequa als coneixements apresos?
 • La postura que l’alumne pren i defensa Està prou justificada?
 • Es destaquen les idees més importants a manera de síntesi que relacionin l’evolució del paisatge amb el creixement econòmic?
 • Apareix el concepte d’ordenació del territori? I el de conservació del paisatge? I el de creixement sostenible?
 • Es proposen alternatives d’evolució del paisatge?