1.2 Escala de treball

  • L’escala local com espai proper tot i que rep la influència de factors externs que el condicionen.
  • L’escala global centrada en els països desenvolupats que presenten unes similituds en el fluxos econòmics i poblacionals. Els moviments provocats per l’activitat turística ens il·lustren sobre la interdependència entre tots els fenòmens que actuen sobre l’espai.