Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català

S’estableixen a l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 4168, de 6 de juliol), modificada per l’Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener (DOGC 4811, de 31 de gener) i també per l ‘Ordre VCP /17/2008, de 14 de gener (DOGC 5057, de 28 de gener).

Podeu consultar les titulacions equivalents al document següent:

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Certificats%20de%20catala/Arxius/Equiv_llista.pdf