Com treballem i aprenem

EDUCACIÓ INFANTIL

Treball per projectes

Un projecte de treball és una metodologia globalitzadora a través de la qual els alumnes són els principals protagonistes dels seus aprenentatges. Els nens i les nenes triaran allò que volen estudiar, aprendre o saber i, a partir d’aquí, s’organitzaran activitats d’ensenyament-aprenentatge relacionades amb el tema (projecte) que han escollit.

El treball per projectes és molt enriquidor perquè parteix dels interessos dels propis nens/es i això fa que estiguin més actius i motivats davant les activitats i, a la vegada, que els seus aprenentatges siguin molt més rics.
Mestres, pares/mares i alumnes estem immersos tots junts en un procés d’aprenentatge que pot resultar molt engrescador.

 

Passos d’un projecte:

 1. Exposició d’idees: tria d’idees amb la intenció de trobar un tema, un projecte global que engresqui als nens/es.
 2. Tria: tria democràtica d’un projecte per part dels nens/es.
 3. Què sabem? Expressió verbal, escrita o gràfica dels coneixements previs que té cadascun dels nens/es sobre el tema que es treballarà.
 4. Què volem saber? Preguntes que es fan els nens/es sobre el tema escollit i posterior llista.
 5. On busquem la infomració? Es proposen llocs on es pot buscar la infomració i es demana a les famílies la seva col·laboració per buscar-la.
 6. Fem el projecte: fem les activitats proposades pels nens/es o pels pares/mares.
 7. Què hem après? Expressió verbal, escrita o gràfica dels conceptes que hem après durant la realització del projecte.
 8. Àlbum: recollida en forma de llibre de tots els conceptes treballats.

 

Treball per racons

 • Els alumnes escullen en quin racó treballaran i trien l’activitat que faran.
 • Practiquen i aprenen.
 • Comproven si ho han fet bé.
 • Estan motivats i es diverteixen.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Agrupaments de matemàtiques i català

Aprenen competències bàsiques en petit grup.

 

Projecte de foment de la comprensió lectora

Pretenem formar lectors ensenyant a estimar la lectura, ensenyant a llegir amb una bona velocitat i entonació, i ensenyant a utilitzar la lectura per aprendre. Treball en grups reduïts.

 

Projecte d’expressió escrita

Treballem perquè els alumnes siguin capaços d’expressar-se i comunicar-se per escrit amb cohesió, adequació, coherència i correcció lingüística.

 

Càlcul Mental

Els alumnes adquireixen agilitat mental, milloren la rapidesa de les seves respostes i desenvolupen la capacitat de retenir quantitats numèriques sense suport visual.