El projecte de centre

La nostra escola es caracteritza per la seva tasca innovadora i activa, i per la participació constant en diferents projectes d’innovació pedagògica.

Les grans finalitats de la nostra tasca educativa s’emmarcarien en dos grans blocs: millorar els resultats educatius dels nostres alumnes i millorar la cohesió social.

Objectiu estratègic 1:  Millorar els resultats educatius dels alumnes.

      Què fem per assolir aquest objectiu:

Millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita i oral de l’alumnat.

ACTIVITATS:

 • Consolidar una sessió setmanal dedicada a la comprensió lectora.
 • Realitzar activitats diàries de lectura.
 • Sistematitzar un programa de comprensió lectora.
 • Afavorir la coordinació del professorat per a la programació de les activitats de comprensió lectora.
 • Dissenyar una programació curricular en què es reflecteixi de manera específica el treball de l’expressió oral i escrita, i la metodologia a seguir.
 • Organitzar l’horari de l’alumnat i professorat de manera que les sessions de l’àrea de llengua siguin en agrupaments flexibles o amb grups reduïts.
 • Dedicar més hores setmanals a l’àrea de llengua que les mínimes prescrites.

Millorar les competències matemàtiques de l’alumnat.

ACTIVITATS:

 • Dedicar una sessió setmanal a treballar l’agilitat en el càlcul.
 • Fomentar el treball de la resolució de problemes.
 • Organitzar l’horari de l’alumnat i professorat de manera que les sessions de l’àrea de matemàtiques siguin en agrupaments flexibles i grups reduïts.
 • Dedicar més hores setmanals a aquesta àrea que les mínimes prescrites.

 

Millorar el nivell dels alumnes en llengua estrangera.

ACTIVITATS:

 • Continuar impulsant els objectius del nostre Pla de Llengües estrangeres PELE.
 • Potenciar la realització d’activitats complementàries i extraescolars en anglès.

Potenciar la utilització de les TIC en la pràctica docent.

ACTIVITATS:

 • Consolidar el Projecte d’Innovació de Tecnologies de la Informació.
 • Seguir impulsant la formació en l’àmbit de les Noves Tecnologies.
 • Millorar i actualitzar contínuament els equipament informàtics de l’escola.

Augmentar els recursos personals dedicats a l’atenció a la diversitat.

 • Sol·licitar perfils de plantilla concrets d’acord amb les diferents necessitats educatives.

Adaptar les diferents programacions i propostes curriculars del professorat.

ACTIVITATS:

 • Introduir i consolidar el Treball per Projectes a Educació Infantil.
 • Introduir el Treball per Projectes a l’Educació Primària.
 • Impulsar la redacció de noves propostes curriculars segons el nou currículum.
 • Fomentar l’aprenentatge des d’un punt de vista competencial i reflectir-ho als nostres documents.
 • Tenir en compte la diversitat de l’alumnat en el disseny de qualsevol proposta curricular i programació d’aula.
 • Assessorar el professorat davant els dubtes i necessitats que, davant  aquestes noves propostes, se li plantegin.

Objectiu estratègic 2:  Millorar la cohesió social

      Què fem per assolir aquest objectiu:

 • Realitzar activitats amb projecció a les famílies i al municipi: jornades de portes obertes, participació en activitats municipals i representacions dels alumnes.
 • Actualitzar i dinamitzar constant ment el bloc de l’escola.
 • Participar en diferents projectes: PILE, Escola Verda, Biblioteca Escolar i ILEC.
 • Dissenyar i dur a terme activitats organitzades conjuntament entre AMPA i escola, tant en horari escolar com extraescolar: festes, jornades de portes obertes i participació en activitats municipals.
 • Dissenyar i dur a terme un Projecte de Convivència.