L’avaluació

L’avaluació ens permet anticipar  i planificar la resolució de les activitats i fer-los a mans els criteris d’avaluació per a què se’ls facin seus.

És per això de la conveniència de la varietat d’activitats i instruments d’avaluació, així com la utilització de mecanismes d’autoavaluació i coavaluació.  

Permet comprovar el nivell de l’alumne en el procés d’assoliment de les competències (avaluació qualificadora), tant pel que fa a les dels àmbits de coneixement que agrupen les diferents matèries com per a les competències transversals (comunicativa, de l’àmbit digital i de l’àmbit personal i social).

Es valoren les interaccions de l’alumnat a l’aula, amb els companys,  professorat, participació, etc.

Per això, en la programació s’han d’establir pautes per a l’observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne al llarg del seu procés d’aprenentatge.(QUAP, quadern d’aprenentatge)

Avaluem:

El procés, que és la valoració dels objectius de l’educació obligatòria, o sigui el màxim aprenentatge a partir de la situació en què es troba l’alumne (Funció formadora/reguladora)

Els resultats, que és la valoració dels aprenentatges que va demostrant l’alumnat. Serveix per tenir constància de com progressa l’alumnat, per informar famílies i al propi alumne de quin és el seu nivell. Serveix per fer les orientacions didàctiques dia a dia (Funció qualificadora). Amb rúbriques i tenint en compte els criteris d’avaluació que se’ls han proporcionat al principi. Amb aquests criteris s’intenta orientar l’alumne cap a on va, com ho ha de fer  i aconsellar-lo que és molt interessant construir esborranys i millorar-los.

Per tal que els aprenentatges siguin significatius les activitats estan orientades a la realització d’un producte final, són activitats que es construeixen des del més proper  als alumnes i s’intenta que amb aquestes tasques hi hagi un intercanvi d’idees, impressions entre els alumnes i entre els alumnes i els professors. Al llarg de tots els projectes hi ha d’haver transvassament de coneixements.

Com ho fem? Sota tres punts de vista:

  • Avaluació contínua, en la que s’analitza el desenvolupament dels aprenentatges.  Totes les activitats que realitza l’alumne tindran valor des de l’observació i seguiment permanent.
  • Avaluació individualitzada, per poder fer un seguiment del desenvolupament personal de l’alumnat partint de la  seva situació inicial i tenint en compte les seves potencialitats i l’esforç que ha realitzat.
  • Avaluació global per poder fixar-nos en l’aprenentatge significatiu, en les competències bàsiques, els continguts i els objectius.

Posem èmfasi en el desenvolupament de capacitats generals, més que en la quantificació de coneixements aïllats.

Rúbrica TDR

Carme Agustí i M. Pilar Alcalà

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *