Coneixements previs. Ciències Socials, el negoci de les drogues

Es tractava de convidar els i les alumnes a exposar què en sabien del negoci global que suposa les drogues.

PRIMERA FASE (4 SESSIONS)

Vam agrupar l’alumnat en grups heterogenis de 4 persones cadascun, i per obrir el debat, vam començar amb una proposta didàctica que havien de treballar a partir de l’exposició virtual http://www.hablemosdedrogas.org/exposicion/.

Abans de la recerca per equips, vam dedicar dues sessions a fer una visita virtual per l’exposició, llegint els textos i visualitzant els audiovisuals que aquesta ofereix.

Un cop l’alumnat es va familiaritzar amb l’exposició, vam lliurar-los la proposta didàctica per tal que fessin una recerca sobre què suposa el negoci de les drogues.

Per ampliar els coneixements previs, a banda de l’exposició virtual també vam passar vídeos i notícies relacionades amb el tema.

https://www.youtube.com/watch?v=GXxiiTBiOmY

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/#/videos/2961571

 

SEGONA FASE (4 SESSIONS)

En aquesta segona fase, el repte era redactar i simular una votació d’una llei sobre drogues de la mateixa manera que es faria en el Parlament de Catalunya.

Vam oferir tres possibles iniciatives: legalització completa de les drogues, il·legalització absoluta de les drogues, o legalització d’algunes.

L’alumnat va ordenar-se segons la seva pròpia opinió en cadascuna de les tres possibilitats, i per grups, van començar a redactar els arguments per refrendar la seva proposta.

Un cop fets els redactats, vam situar-nos en hemicicle, i cada grup comptava amb un parlamentari que defensaria la seva proposta. Un cop exposats tots els arguments, cada alumne intentaria replicar els altres dos grups, sempre en base als arguments treballats des del seu grup parlamentari.

Després de crear debat, es durà a terme la votació individual de l’alumnat, per escollir quina de les tres propostes ha estat la més ben argumentada, i la que, finalment, ha convençut a l’hemicicle.

 

AVALUACIÓ

Cada alumne havia d’elaborar el seu propi dossier relacionat amb l’exposició virtual i els vídeos i articles treballats a classe.

S’ha avaluat la capacitat de treball en equip, l’argumentació escrita i oral, la capacitat de generar debat i la valoració crítica de les propostes dels companys.

A Guindavols en parlem-web. Visualitzar el projecte i els productes finals.

Tant important com la mateixa recerca és la visualització del projecte i de les produccions per tota la Comunitat Educativa. Per això hem vist adient la creació d’una pàgina web que serveixi de recull de tot  el procés i també com a presentació al gran públic.

El disseny havia d’estar integrat a l’estructura de la nova pàgina web del centre per facilitar la integració de tot el coneixement de formatació i la participació tant d’alumnat com professorat.

L’ENCAPÇALAMENT

portada

“A Guindàvols en parlem” és el nom del projecte inspirat en el projecte de la Fundació la Caixa “Aquí en parlem”. En aquest cas hem volgut personalitzar aquest lema donant-li el sentit global i de centre que té el projecte. És tot el centre el que aborda aquesta temàtica i se’n parla de forma directa. La imatge, el micròfon, simbolitza més enllà de l’acte comunicatiu, també el divulgatiu, en parlem i ho expliquem al món per a que tothom en tregui un benefici de la nostra recerca. Volem un projecte no solament profitós per la nostra recerca sinó per tota la societat que ens envolta.

LA PRESENTACIÓ

A Guindàvols en parlem” és un projecte interdisciplinar. Solament per aquest aspecte dins el funcionament ordinari actual de l’Educació Secundària ja esdevé un repte en ell mateix. La realitat no està compartimentada sinó quequadre_recerca és global, i en un tema tan complex com les drogodependències a l’adolescència veiem necessari que s’abordés d’una forma global.

Presentem doncs les etapes del projecte per entendre el sentit global de totes les activitats. Amb gràfics anem dibuixant cada etapa que configura el projecte.

QUATRE PARTS DIFERENCIADES

Sota l’encapçalament situem 4 icones que representaran les 4 parts diferenciades que el projecte suposa.

reading-lamp(2)Els coneixements previs
És la primera aproximació a la temàtica i al projecte. Els diversos àmbits implicats en el projecte dibuixen la realitat existent i les problemàtiques derivades del consum de drogues. Aquesta aproximació serveix per incorporar molts punts de vista que duguin a l’alumnat a una reflexió més complexa i que serveixi de punt de partida per plantejar-se qüestions a resoldre en l’etapa següent.

market-research

La recerca

LA PREGUNTA. Un cop l’alumnat ha conegut el projecte des de diversos punts de vista arribat  l’hora de posar en pràctica les seves competències. Partint d’una metodologia basada en el mètode científic i treballant en equip ha d’elaborar un objectiu de recerca. Aquest objectiu és fruit de la reflexió individual i el debat en grup i conduirà a una hipòtesi que caldrà contrastar.

L’ENQUESTA. El projecte està pensat de tal manera que la manera de contrastar la veracitat de les hipòtesis haurà de ser dissenyant una enquesta. Aquesta enquesta s’elabora entre tots els grups de treball dels grups-classe participants.

ANALITZANT LES DADES. Les dades obtingudes passen per un anàlisi estadístic que permet obtenir dades globals i indicadors sobre les hipòtesis a contrastar. En aquest moment les eines matemàtiques  i estadístiques prenen rellevància.

EXPOSANT RESULTATS. Cada grup ha de concloure la seva recerca arribant a unes conclusions. I també presentant davant els seus companys tota la seva recerca.

commentingL’acció

El darrer pas del projecte és difondre la recerca. Aquí ubicarem totes les accions comunicatives que els mateixos alumnes han creat per a donar a conèixer tota la seva descoberta.

L’alumnat tracta aquí  de comunicar i transmetre els resultats on la recerca els ha portat. En diferents formats l’alumnat crea continguts que serviran tant per a comunicar els resultats com per a provocar canvis en l’actitud dels seus companys vers el consum de substàncies.

monitor-tablet-and-smartohone

Comuniquem

Es feia necessari un lloc on tota la informació del projecte quedés recopilada, organitzada i permetés la difusió de tot el seu funcionament i de les seves produccions.  Justifiquem així la creació d’aquest espai.

PRODUCCIONS EN LLENGUA ANGLESA. De forma paral·lela, durant tot el projecte l’alumnat crea produccions artístiques i audiovisuals en diferents formats en anglès per conscienciar sobre els efectes del consum de drogues.

nut-icon

Com ho hem fet

Aquest bloc recull tot el conjunt de reflexions sobre com s’implementa el projecte fetes pel mateix professorat. Pretén ser una sala de màquines on es pot entendre la mecànica, les finalitats i les estratègies per assolir els objectius que aquest projecte interdisciplinar pretén. Moltes de les aportacions són reflexions fetes durant el curs 2015/16 en l’espai de formació de Competències Bàsiques que es va fer al centre.

L’avaluació

L’avaluació s’ha dut a terme de forma diferent en cada un dels tres blocs.

quadre_2En el primer bloc cada professor ha decidit quin pes tindran els coneixements adquirits o les activitats realitzades en la nota global de l’avaluació.

Per exemple en l’assignatura d’anglès on la tasca plantejada és un microprojecte en si mateix ………………..

15-16 A Guindàvols en parlemquadre_4

En el segon i tercer bloc del projecte en el que intervenen diferents assignatures hem dissenyat una forma d’avaluació conjunta. Avaluarem:

 • el seguiment de  l’alumnat al llarg de cada bloc, prendrem una nota numèrica del 0 al 3 en un parell de moment del procés. Tenint en compte que avaluem que el ritme de traball de l’alumnat sigui el correcte i que estan complint amb els terminis de cada tasca, i no tant la qualitat o les errades comenses
 • recollirem la seva autoavalació respecte a l’acompliment de les normes de grup de cada un dels components

Diapositiva14

(Aquestes normes es replantegen just desprès d’acabar la recerca, per tal d’afrontar amb més èxit, en el funcionament del grup, el dissenyin i realització de l’acció final.)

 • L’exposició oral de la recerca, en el segon bloc, que es durà a terme per part de tot l’alumnat del grup-classe, és a dir cada alumne puntua a tots els membres del grup que està exposant els resultats de la seva recerca. Per fer més fàcil recollir aquestes dades hem dissenyat un qüestionari on-line on consten tots els membres del grup i una escala numèrica de l’1 al 10.
 • L’exposició oral de la recerca, que també es durà a terme pel professorat de català i matemàtiques, en aquest cas, i en la que analitzarem dos aspectes:
  • La qualitat de la recerca (utilització del mètode científic, de les eines matemàtiques i del llenguatge) plasmats en l’eina informàtica utilitzada (prezi i power-point principalment). Aquest part l’avaluarem de forma col·lectiva.
  • L’expressió oral de cada membre del grup.
 • L’acció dissenyada pel grup, en el cas del tercer bloc, que es durà a terme per part de tot l’alumnat del grup-classe, és a dir cada alumne puntua a tots els membres del grup que està exposant els resultats de la seva recerca. Per fer més fàcil recollir aquestes dades hem dissenyat un qüesionari on-line on consten tots els membres del grup i una escala numèrica de l’1 al 10.
 • L’acció dissenyada pel grup, que també es durà a terme, en aquest cas, pel professorat de tecnologia i biologia i geologia, i en la que analitzarem també dos aspectes:
  • La creativitat i la capacitat comunicativa de l’acció (Simple, Breu, Creïble, Visual i Original), avaluades de forma col·lectiva.
  • La realització de l’acció en la que ens fixarem en cada membre del grup per separat (si ens ho permet el tipus d’acció realitzada) i/o el producte final.
 • La coavaluació que fa el propi grup de les taques realitzades per cada un dels seus membres. Per fer aquesta reflexió en proporcionat a cada grup el següent full:

Diapositiva16

Hem acordat quins percentatges de la qualificació final tindran cada un dels aspectes avaluats i  hem creat un full de càlcul, que comparteix tot el professorat implicat, que ens permeti anar fent el seguiment d’aquesta avaluació.

taula_qualificacions_1

taula_qualificacions_2

 

taula_qualificacions

 

L’acció

quadre_4

Amb les conclusions obtingudes de la seva investigació, l’alumnat plantejarà l’acció comunicativa a realitzar. En aquest cas adreçada a un públic jove, tot l’alumnat del centre, i en un format més creatiu.

Pretenem que dissenyin accions que captin la atenció i la curiositat de l’alumnat i/o els portin a plantejar-se preguntes.Per fer-ho comptarà amb l’ajut del professorat de llengua catalana, tecnologia, educació física, anglès i música. Es pretén que aquesta acció sigui el més creativa possible, per la qual cosa es facilitaran a l’alumnat eines per dissenyar-la.

Algunes d’aquests eines són:

normes

 

Diapositiva21

 

Diapositiva22

 

 

Un cop  hem visionat i comentat múltiples idees creatives per comunicar, l’alumnat es reuneix amb els seus companys de grup per tal de pensar conjuntament una proposta amb l’ajut del següent document:Diapositiva26

 

A continuació cada grup explica la seva proposta a un altre grup del grup-classe que els ajudarà a analitzar si la seva idea compleix les cinc normes (simple, breu, creïble, visual i original), a avaluar el punts forts i febles i els hi suggeriran propostes de millora.

Diapositiva27

 

A la fi, un cop decidida i acotada l’acció es durà a terme.

En aquest moment estem en aquest punt del procés d’implementació i no sabem quines idees creatives tindrà el nostres alumnat. Com poden ser molt variades, hem pensat que la forma de donar una format conjunt era gravar en vídeo cada una d’elles, si era necessari, ja que algunes poden ser directament, o estar festes, amb aplicacions informàtiques. Des de l’assignatura de tecnologia s’editarà el vídeo, o s’assessorà a l’alumnat en l’aplicació que vulgui dissenyar o utilitzar i tots els resultats es mostraran en la pàgina web:  http://portal.institutguindavols.cat/aguindavolsenparlem/

Les accions finals es presentaran en una jornada que programarem per a tal efecte.

Aprenem més! Tasques paral·leles: Anglès

quadre_2

A Llengua anglesa vam decidir que a partir de la informació elaborada en les diferents matèries i de la facilitada en la unitat DRUGS AND CONDITIONALS del moodle de 3r ESO provaríem diferents formats per a dir “no” a les drogues (http://portal.institutguindavols.cat/moodle2/course/view.php?id=309).

A l’alumnat se li van assignar diferents tasques segons les seves aptituds competencials. Se les  podien bescanviar si ho havien de fer amb més ganes i il·lusió.

Amb tots els resultats es triaran les que ens semblin més adients o es farà algun tipus de muntatge amb totes. Aquests materials s’inclouran en la pàgina web del projecte.

http://portal.institutguindavols.cat/aguindavolsenparlem/

TOPICS TO WORK ON

 1. 10 reasons why teens use drugs or alcohol
 2. Myths and truths
 3. Drug slang terms
 4. Technology to transport drugs (drones and SPSSs)
 5. Memes and drug addiction
 6. Why I chose to stay drug free?
 7. Create a comic
 8. A letter to parents
 9. A Drug Addict Letter to his/her Parents
 10. Create a 60 second radio commercial about the myths of drugs
 11. Write a Medical awareness Chart/ poster
 12. Newspaper Editorial
 13. Design a Public Service Sobriety Resource Fact Sheet.
 14. SAY NO vines
 15. Prepare an activity (Crossword……) All the words you should know to keep away from drugs.

La recerca

Hem començat a treballar des del departament de Llengua Catalana en el projecte “Aquí en parlem” per tal de dur a terme la recerca.  Per començar la nostra part  hem estructurat la feina repartida en diverses sessions, que serien les següents:

1a) Iniciem fent una presentació/recordatori del projecte, per tal que l’alumnat se situï en el moment de desenvolupament del treball en què es troba i relacioni allò que ja ha fet des d’altres àmbits amb allò que ara desenvoluparà. Per a tal finalitat projectem  un mapa de situació:

quadre_recerca

A més a més fem una presentació de la feina que hauran de fer, de quina manera ho faran i què es pretén aconseguir.  La manera de treballar serà en grups,  que aniran de 3 a 4 persones. El nombre d’alumnes per grup no és a l’atzar ja que la nostra experiència com a professors/es ens demostra que grups més grans no son tan operatius a l’hora d’establir diàlegs i fer les tasques conjuntament. Aquestes agrupacions les farem nosaltres partint d’experiències prèvies de treball, mantenint aquells que han funcionat i mirant de millorar els que no.

2a) En la segona sessió cal que l’alumnat triï  el problema a investigar. Ho farà de manera individual i seguint un plantejament que el portarà a la reflexió a l’entorn d’allò que triï:

Diapositiva3

 

Diapositiva4

 

Mercè del Barrio i Alba Guiral (Grup CONTIC-UdL Material pendent de publicació)

 

A continuació, cadascú exposarà als companys i companyes del grup la seva tria argumentada i tothom votarà la idea que li sembli millor, sempre seguint el document que trobem a continuació:

15-16 A Guindàvols en parlem

Diapositiva10

Un cop decidit el tema a investigar, cada grup la transformarà en una pregunta que serà l’objectiu de la recerca.

3a) Com que un dels procediments que hauran d’utilitzar per aconseguir els seu objectiu és l’enquesta, en crearan una cada grup, que tindrà un màxim de tres preguntes.  Aquesta enquesta es penjarà al moodle o al drive i contindrà les preguntes de tots els grups. Caldrà que cada grup decideixi a quin sector social, preferiblement a l’alumnat del centre i famílies, passa l’enquesta. A partir dels resultats obtinguts, es crearà un full excel amb totes les dades que, posteriorment, seran analitzades amb l’ús de l’estadística a la matèria de matemàtiques.

4a) Quan hagin extret els resultats estadístics, cada grup haurà d’elaborar un informe que presentarà a classe oralment a la resta de companys/es, seguint les pautes del text expositiu que se’ls facilitarà.

Enllaçar text expositiu

Aquí farem la valoració del treball a partir de diversos ítems:

 • Autoavaluació (l’alumnat puntuarà l’exposició del companys introduïnt les qualificacions en un formulari de google) i coavaluació de l’alumnat (mitjançant el quadern de seguiment de la recerca.
 • Avaluació del professorat segons uns paràmetres concrets:…

Falten documents d’avaluació

5a) La darrera sessió es tractarà la manera com es faran arribar  els resultats a la comunitat educativa: cada grup es reunirà i debatrà de quina manera pot resultar més impactant, efectiva, cridanera… la presentació dels resultats i la transmissió del missatge als altres.

Document per debatre i per analitzar  què fa falta.

Professorat de 3r d’ESO que forma part de l’Equip Impulsor de CCBB:

Mercè del Barrio – Professora de Biologia i Geologia

Emília Belmunt – Professora de Català

Raquel Codina Osés – Professora de Ciències Socials

Josep Maria Perelló Gregori – Professor de Tecnología

Professorat de 3r d’ESO implicat:

Marina Capdevila Queralt – Professora d’Anglès

Lluís Carrera Mentuy – Professor de música

Lourdes Codina García – Professora de física i química

Marta Donaire Cordero – Professora de Biologia i Geologia

Guillem Fontanillas Baella – Professor de Ciències Socials

Carles Miró Pujol – Professor de Tecnología

Clara Nadal Morancho – Professora de matemàtiques

Josepa Salvador Corbera –  Professora de català

Enric Tamarit Morales – Professor de Matemàtiques

Alfred Vilaseca Cortina – Professor d’Educació Física

El repte

Amb el projecte educatiu  A Guindàvols en parlem pretenem que l’alumnat realitzi una recerca científica d’un plantejament de problema relacionat amb el món de les drogodependències. 

quadre

Partirem de l’aprenentatge de diferents coneixements previs (biologia i geologia, física i química, ciències socials, música i educació física, principalment) i de la reflexió personal i col·lectiva (tutoria, programa Max i Maxi), àmbits amb els quals pretenem que l’alumnat eixampli les seves perspectives sobre el tema i pugui així arribar a plantejar-se una pregunta de recerca.

Els únics condicionants que els posarem seran:

 • Que el plantejament inclogui directament o indirectament el món de les drogodependències i l’adolescència.
 • Que la metodologia per resoldre el seu plantejament sigui estadística.
 • Que en acabar dissenyin una acció creativa per mostrar a la resta de la comunitat educativa de l’INS Guindàvols les seves conclusions.
 • Que la recerca es dugui a terme de forma col·laborativa, per la qual cosa facilitarem a l’alumnat bastides que els permetin aprendre a treballar en grup.

Des de l’assignatura de català s’ajudarà l’alumnat a redactar l’enquesta que, un cop contestada, servirà per treballar l’estadística a matemàtiques.

Amb les conclusions obtingudes, l’alumnat plantejarà l’acció comunicativa a realitzar; per fer-ho comptarà amb l’ajut del professorat de llengua catalana, tecnologia, educció física i música. Es pretén que aquesta acció sigui al més creativa possible, per la qual cosa es facilitaran a l’alumnat eines per dissenyar-la.

Les accions es duran a terme en una jornada que programarem per a tal efecte i en deixarem constància en un vídeo.

 Característiques del projecte:

 • Projecte de recerca basat en el mètode científic.
 • Treball col·laboratiu amb bastides perquè l’alumnat aprengui a treballar en grup.
 • Projecte que intenta fomentar la creativitat.
 • Utilització d’eines 2.0.
 • La ciència com a eix del programa, desvinculat d’idearis, amb informació veraç, objectiva i contrastada empíricament.
 • La prevenció primària abans que la prevenció secundària (abans d’iniciar el seu consum).
 • L’addicció com a malaltia.

Com neix el projecte A Guindàvols en parlem

El projecte A Guindàvols en parlem sorgeix, per una banda, de la voluntat de fusionar els diferents programes amb aquells que treballàvem amb l’alumnat l’Educació per a la Salut, concretament a 3r d’ESO, sobre la prevenció de les drogodependències;  i, per altra banda,  té el propòsit d’engegar amb el professorat el treball per projectes, de saltar les barreres de les diferents assignatures per treballar conjuntament amb un repte comú.

Respecte a l’objectiu de fusionar programes, des de fa molts anys participem en el que coordina la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida, Max i Maxi, adreçat a l’alumnat de 3r d’ESO per tal de treballar des de tutoria el món de les drogues des del punt de vista de la pressió de grup i l’autoestima (val a dir que és el més ben valorat per l’alumnat any rere any) i el programa Aquí en parlem…  de l’Obra Social de ”la Caixa” i la Generalitat de Catalunya, que pretén prevenir el consum de drogues conscienciant els joves dels riscos que comporten, a través de la ciència com a eix de la proposta, i parteix de l’afirmació que l’addicció és una malaltia.

Per altra banda en l’equip educatiu de 3r d’ESO no tenim “cultura” de realitzar projectes que “saltin” la barrera de les diferents assignatures, a més a més de no comptar amb un marc horari que ho faciliti, per tant hem pensat que seria interessant començar amb un model en el qual el treball es dugui a terme, en un principi, des de les diferents assignatures, per acabar fusionant aquests coneixements previs en la realització d’una recerca comuna.

Però voldríem anar més enllà i, ja que canviem metodologies, voldríem que la dinàmica del treball es fes de forma col·laborativa, tot fomentant la creativitat de l’alumnat. És a dir, potenciant la creativitat que neix a partir de la interacció i col·laboració amb altres persones:interpensar creativament. Per aquest motiu utilitzarem el material dissenyat per  l’equip de recerca educativa CONTIC de la UdL del qual forma part professorat de l’equip docent.