Coneixements previs. Ciències Socials, el negoci de les drogues

Es tractava de convidar els i les alumnes a exposar què en sabien del negoci global que suposa les drogues.

PRIMERA FASE (4 SESSIONS)

Vam agrupar l’alumnat en grups heterogenis de 4 persones cadascun, i per obrir el debat, vam començar amb una proposta didàctica que havien de treballar a partir de l’exposició virtual http://www.hablemosdedrogas.org/exposicion/.

Abans de la recerca per equips, vam dedicar dues sessions a fer una visita virtual per l’exposició, llegint els textos i visualitzant els audiovisuals que aquesta ofereix.

Un cop l’alumnat es va familiaritzar amb l’exposició, vam lliurar-los la proposta didàctica per tal que fessin una recerca sobre què suposa el negoci de les drogues.

Per ampliar els coneixements previs, a banda de l’exposició virtual també vam passar vídeos i notícies relacionades amb el tema.

https://www.youtube.com/watch?v=GXxiiTBiOmY

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/#/videos/2961571

 

SEGONA FASE (4 SESSIONS)

En aquesta segona fase, el repte era redactar i simular una votació d’una llei sobre drogues de la mateixa manera que es faria en el Parlament de Catalunya.

Vam oferir tres possibles iniciatives: legalització completa de les drogues, il·legalització absoluta de les drogues, o legalització d’algunes.

L’alumnat va ordenar-se segons la seva pròpia opinió en cadascuna de les tres possibilitats, i per grups, van començar a redactar els arguments per refrendar la seva proposta.

Un cop fets els redactats, vam situar-nos en hemicicle, i cada grup comptava amb un parlamentari que defensaria la seva proposta. Un cop exposats tots els arguments, cada alumne intentaria replicar els altres dos grups, sempre en base als arguments treballats des del seu grup parlamentari.

Després de crear debat, es durà a terme la votació individual de l’alumnat, per escollir quina de les tres propostes ha estat la més ben argumentada, i la que, finalment, ha convençut a l’hemicicle.

 

AVALUACIÓ

Cada alumne havia d’elaborar el seu propi dossier relacionat amb l’exposició virtual i els vídeos i articles treballats a classe.

S’ha avaluat la capacitat de treball en equip, l’argumentació escrita i oral, la capacitat de generar debat i la valoració crítica de les propostes dels companys.

La recerca

Hem començat a treballar des del departament de Llengua Catalana en el projecte “Aquí en parlem” per tal de dur a terme la recerca.  Per començar la nostra part  hem estructurat la feina repartida en diverses sessions, que serien les següents:

1a) Iniciem fent una presentació/recordatori del projecte, per tal que l’alumnat se situï en el moment de desenvolupament del treball en què es troba i relacioni allò que ja ha fet des d’altres àmbits amb allò que ara desenvoluparà. Per a tal finalitat projectem  un mapa de situació:

quadre_recerca

A més a més fem una presentació de la feina que hauran de fer, de quina manera ho faran i què es pretén aconseguir.  La manera de treballar serà en grups,  que aniran de 3 a 4 persones. El nombre d’alumnes per grup no és a l’atzar ja que la nostra experiència com a professors/es ens demostra que grups més grans no son tan operatius a l’hora d’establir diàlegs i fer les tasques conjuntament. Aquestes agrupacions les farem nosaltres partint d’experiències prèvies de treball, mantenint aquells que han funcionat i mirant de millorar els que no.

2a) En la segona sessió cal que l’alumnat triï  el problema a investigar. Ho farà de manera individual i seguint un plantejament que el portarà a la reflexió a l’entorn d’allò que triï:

Diapositiva3

 

Diapositiva4

 

Mercè del Barrio i Alba Guiral (Grup CONTIC-UdL Material pendent de publicació)

 

A continuació, cadascú exposarà als companys i companyes del grup la seva tria argumentada i tothom votarà la idea que li sembli millor, sempre seguint el document que trobem a continuació:

15-16 A Guindàvols en parlem

Diapositiva10

Un cop decidit el tema a investigar, cada grup la transformarà en una pregunta que serà l’objectiu de la recerca.

3a) Com que un dels procediments que hauran d’utilitzar per aconseguir els seu objectiu és l’enquesta, en crearan una cada grup, que tindrà un màxim de tres preguntes.  Aquesta enquesta es penjarà al moodle o al drive i contindrà les preguntes de tots els grups. Caldrà que cada grup decideixi a quin sector social, preferiblement a l’alumnat del centre i famílies, passa l’enquesta. A partir dels resultats obtinguts, es crearà un full excel amb totes les dades que, posteriorment, seran analitzades amb l’ús de l’estadística a la matèria de matemàtiques.

4a) Quan hagin extret els resultats estadístics, cada grup haurà d’elaborar un informe que presentarà a classe oralment a la resta de companys/es, seguint les pautes del text expositiu que se’ls facilitarà.

Enllaçar text expositiu

Aquí farem la valoració del treball a partir de diversos ítems:

  • Autoavaluació (l’alumnat puntuarà l’exposició del companys introduïnt les qualificacions en un formulari de google) i coavaluació de l’alumnat (mitjançant el quadern de seguiment de la recerca.
  • Avaluació del professorat segons uns paràmetres concrets:…

Falten documents d’avaluació

5a) La darrera sessió es tractarà la manera com es faran arribar  els resultats a la comunitat educativa: cada grup es reunirà i debatrà de quina manera pot resultar més impactant, efectiva, cridanera… la presentació dels resultats i la transmissió del missatge als altres.

Document per debatre i per analitzar  què fa falta.