L’avaluació

L’avaluació s’ha dut a terme de forma diferent en cada un dels tres blocs.

quadre_2En el primer bloc cada professor ha decidit quin pes tindran els coneixements adquirits o les activitats realitzades en la nota global de l’avaluació.

Per exemple en l’assignatura d’anglès on la tasca plantejada és un microprojecte en si mateix ………………..

15-16 A Guindàvols en parlemquadre_4

En el segon i tercer bloc del projecte en el que intervenen diferents assignatures hem dissenyat una forma d’avaluació conjunta. Avaluarem:

 • el seguiment de  l’alumnat al llarg de cada bloc, prendrem una nota numèrica del 0 al 3 en un parell de moment del procés. Tenint en compte que avaluem que el ritme de traball de l’alumnat sigui el correcte i que estan complint amb els terminis de cada tasca, i no tant la qualitat o les errades comenses
 • recollirem la seva autoavalació respecte a l’acompliment de les normes de grup de cada un dels components

Diapositiva14

(Aquestes normes es replantegen just desprès d’acabar la recerca, per tal d’afrontar amb més èxit, en el funcionament del grup, el dissenyin i realització de l’acció final.)

 • L’exposició oral de la recerca, en el segon bloc, que es durà a terme per part de tot l’alumnat del grup-classe, és a dir cada alumne puntua a tots els membres del grup que està exposant els resultats de la seva recerca. Per fer més fàcil recollir aquestes dades hem dissenyat un qüestionari on-line on consten tots els membres del grup i una escala numèrica de l’1 al 10.
 • L’exposició oral de la recerca, que també es durà a terme pel professorat de català i matemàtiques, en aquest cas, i en la que analitzarem dos aspectes:
  • La qualitat de la recerca (utilització del mètode científic, de les eines matemàtiques i del llenguatge) plasmats en l’eina informàtica utilitzada (prezi i power-point principalment). Aquest part l’avaluarem de forma col·lectiva.
  • L’expressió oral de cada membre del grup.
 • L’acció dissenyada pel grup, en el cas del tercer bloc, que es durà a terme per part de tot l’alumnat del grup-classe, és a dir cada alumne puntua a tots els membres del grup que està exposant els resultats de la seva recerca. Per fer més fàcil recollir aquestes dades hem dissenyat un qüesionari on-line on consten tots els membres del grup i una escala numèrica de l’1 al 10.
 • L’acció dissenyada pel grup, que també es durà a terme, en aquest cas, pel professorat de tecnologia i biologia i geologia, i en la que analitzarem també dos aspectes:
  • La creativitat i la capacitat comunicativa de l’acció (Simple, Breu, Creïble, Visual i Original), avaluades de forma col·lectiva.
  • La realització de l’acció en la que ens fixarem en cada membre del grup per separat (si ens ho permet el tipus d’acció realitzada) i/o el producte final.
 • La coavaluació que fa el propi grup de les taques realitzades per cada un dels seus membres. Per fer aquesta reflexió en proporcionat a cada grup el següent full:

Diapositiva16

Hem acordat quins percentatges de la qualificació final tindran cada un dels aspectes avaluats i  hem creat un full de càlcul, que comparteix tot el professorat implicat, que ens permeti anar fent el seguiment d’aquesta avaluació.

taula_qualificacions_1

taula_qualificacions_2

 

taula_qualificacions

 

L’acció

quadre_4

Amb les conclusions obtingudes de la seva investigació, l’alumnat plantejarà l’acció comunicativa a realitzar. En aquest cas adreçada a un públic jove, tot l’alumnat del centre, i en un format més creatiu.

Pretenem que dissenyin accions que captin la atenció i la curiositat de l’alumnat i/o els portin a plantejar-se preguntes.Per fer-ho comptarà amb l’ajut del professorat de llengua catalana, tecnologia, educació física, anglès i música. Es pretén que aquesta acció sigui el més creativa possible, per la qual cosa es facilitaran a l’alumnat eines per dissenyar-la.

Algunes d’aquests eines són:

normes

 

Diapositiva21

 

Diapositiva22

 

 

Un cop  hem visionat i comentat múltiples idees creatives per comunicar, l’alumnat es reuneix amb els seus companys de grup per tal de pensar conjuntament una proposta amb l’ajut del següent document:Diapositiva26

 

A continuació cada grup explica la seva proposta a un altre grup del grup-classe que els ajudarà a analitzar si la seva idea compleix les cinc normes (simple, breu, creïble, visual i original), a avaluar el punts forts i febles i els hi suggeriran propostes de millora.

Diapositiva27

 

A la fi, un cop decidida i acotada l’acció es durà a terme.

En aquest moment estem en aquest punt del procés d’implementació i no sabem quines idees creatives tindrà el nostres alumnat. Com poden ser molt variades, hem pensat que la forma de donar una format conjunt era gravar en vídeo cada una d’elles, si era necessari, ja que algunes poden ser directament, o estar festes, amb aplicacions informàtiques. Des de l’assignatura de tecnologia s’editarà el vídeo, o s’assessorà a l’alumnat en l’aplicació que vulgui dissenyar o utilitzar i tots els resultats es mostraran en la pàgina web:  http://portal.institutguindavols.cat/aguindavolsenparlem/

Les accions finals es presentaran en una jornada que programarem per a tal efecte.

La recerca

Hem començat a treballar des del departament de Llengua Catalana en el projecte “Aquí en parlem” per tal de dur a terme la recerca.  Per començar la nostra part  hem estructurat la feina repartida en diverses sessions, que serien les següents:

1a) Iniciem fent una presentació/recordatori del projecte, per tal que l’alumnat se situï en el moment de desenvolupament del treball en què es troba i relacioni allò que ja ha fet des d’altres àmbits amb allò que ara desenvoluparà. Per a tal finalitat projectem  un mapa de situació:

quadre_recerca

A més a més fem una presentació de la feina que hauran de fer, de quina manera ho faran i què es pretén aconseguir.  La manera de treballar serà en grups,  que aniran de 3 a 4 persones. El nombre d’alumnes per grup no és a l’atzar ja que la nostra experiència com a professors/es ens demostra que grups més grans no son tan operatius a l’hora d’establir diàlegs i fer les tasques conjuntament. Aquestes agrupacions les farem nosaltres partint d’experiències prèvies de treball, mantenint aquells que han funcionat i mirant de millorar els que no.

2a) En la segona sessió cal que l’alumnat triï  el problema a investigar. Ho farà de manera individual i seguint un plantejament que el portarà a la reflexió a l’entorn d’allò que triï:

Diapositiva3

 

Diapositiva4

 

Mercè del Barrio i Alba Guiral (Grup CONTIC-UdL Material pendent de publicació)

 

A continuació, cadascú exposarà als companys i companyes del grup la seva tria argumentada i tothom votarà la idea que li sembli millor, sempre seguint el document que trobem a continuació:

15-16 A Guindàvols en parlem

Diapositiva10

Un cop decidit el tema a investigar, cada grup la transformarà en una pregunta que serà l’objectiu de la recerca.

3a) Com que un dels procediments que hauran d’utilitzar per aconseguir els seu objectiu és l’enquesta, en crearan una cada grup, que tindrà un màxim de tres preguntes.  Aquesta enquesta es penjarà al moodle o al drive i contindrà les preguntes de tots els grups. Caldrà que cada grup decideixi a quin sector social, preferiblement a l’alumnat del centre i famílies, passa l’enquesta. A partir dels resultats obtinguts, es crearà un full excel amb totes les dades que, posteriorment, seran analitzades amb l’ús de l’estadística a la matèria de matemàtiques.

4a) Quan hagin extret els resultats estadístics, cada grup haurà d’elaborar un informe que presentarà a classe oralment a la resta de companys/es, seguint les pautes del text expositiu que se’ls facilitarà.

Enllaçar text expositiu

Aquí farem la valoració del treball a partir de diversos ítems:

 • Autoavaluació (l’alumnat puntuarà l’exposició del companys introduïnt les qualificacions en un formulari de google) i coavaluació de l’alumnat (mitjançant el quadern de seguiment de la recerca.
 • Avaluació del professorat segons uns paràmetres concrets:…

Falten documents d’avaluació

5a) La darrera sessió es tractarà la manera com es faran arribar  els resultats a la comunitat educativa: cada grup es reunirà i debatrà de quina manera pot resultar més impactant, efectiva, cridanera… la presentació dels resultats i la transmissió del missatge als altres.

Document per debatre i per analitzar  què fa falta.