ESO 2

Dins de l’àrea de tecnologia distribuïm els continguts en dos grans àmbits. Un primer on treballem la robòtica i el segon on les tasques dels alumnes es desenvolupen a l’aula taller.

ROBÒTICA

Dins de l’àmbit de la robòtica introduirem l’electrònica. Construirem circuits electrònics senzills punxant els components en una placa protoboard, això facilita fer les connexions sense soldadures i de forma ràpida. Connectarem la placa protoboard a una placa ARDUINO-UNO, programable. D’aquesta manera podrem programar el control dels components que tenim muntats al circuit. En aquest punt els alumnes necessitaran els continguts treballats en el curs anterior, ja que la placa ARDUINO-UNO es programa mitjançant l’aplicació m-Block que és un entorn molt similar a l’Scratch.

TALLER

En aquest curs els alumnes hauran de treballar amb més rigorositat a l’aula taller. Seguint el procés tecnològic, caldrà que presentin una memòria amb els plànols, plans de treball i descripcions tècniques. D’altra banda aprofundirem en el coneixement d’altres materials com els plàstics i metalls.