ESO 1

Dins de l’àrea de tecnologia distribuïm els continguts en dos grans àmbits. Un primer on treballem la robòtica i el segon on les tasques dels alumnes es desenvolupen a l’aula taller.

ROBÒTICA

En aquest primer curs dins de l’àmbit de la robòtica comencem a treballar les nocions bàsiques de programació en un entorn fàcil i molt visual com és l’Scratch. En aquest entorn els alumnes programen utilitzant blocs de colors, sense haver de conèixer la sintaxi exacte per escriure el codi. Això permet que es puguin concentrar només en la lògica de la programació.

TALLER

L’objectiu d’aquest primer curs és la introducció dels alumnes en l’entorn del taller, coneixeran les eines, les tècniques de treball, els materials i els conceptes bàsics relacionats amb el procés tecnològic.