Habitatge

 

1. Necessitat d’un habitatge

L’habitatge ens proporciona:

 • protecció contra el medi natural (fred, calor, pluja, vent …)
 • permet el descans
 • permet rentar-nos
 • permet cuinar
 • permet relacionar-nos
 • permet estudiar
 • permet guardar les pertinences …

 

On hem de construir un habitatge?  (Regulació del sòl)
Per construir un habitatge cal un sòl (terreny)
Cada municipi organitza i qualifica el seu sòl per a diferents usos (això és així per assegurar el bon desenvolupament del territori)
 • Rústic: per activitats agrícoles o ramaderes
 • Urbà: per la construcció d’edificis, carrers, places, jardins …
 • Residencial: destinat a habitatges
 • Industrial: destinat a indústries
 • Urbanitzable: aquell que pot ser transformat en sòl urbà.

Així doncs abans de construir un habitatge cal informar-se a l’ajuntament de la localitat si el sòl està qualificat com a urbà o no.

El projecte

Un cop disposem de sòl apte per construir l’habitatge caldrà que un tècnic (un arquitecte) ens realitzi el projecte arquitectònic de l’habitatge.
Recorda que un projecte consta de les següents parts:

 • Memòria .
 • Plec de condicions .
 • Plànols
 • El pressupost

Qüestions a tenir en compte al dissenyar un habitatge:  per fer el projecte els arquitectes no són completament lliures i cal que tinguin en compte:

 • demandes o necessitats del propietari.
  • nombre de persones (nens o avis …)
  • poder adquisitiu
  • professió
 • normes específiques de cada municipi (regulació municipal al PGOU)
  • altura màx. del edifici
  • nombre màx. de plantes
  • tipus de façana
  • la volada dels balcons
  • distància mín. al perímetre
  • parcel·la mín.
 • normes de caràcter general
  • superfície mín. del habitatge de nova construcció 32 m2
  • superfície mín. de les estances
   • menjador-sala d’estar 12 m2
   • habitacions 10 m2 una i 6 m2 per la resta
  • amplària mín. de les portes, passadissos, escales…
  • altura mín. de cada divisió horitzontal.
  • condicions de cuines i banys
  • totes les dependències han de disposar d’obertures a l’aire lliure.
  • instal·lacions
 • normes de seguretat
  • sistema d’evacuació de l’edifici
  • separació entre les diferents instal·lacions (llum, aigua, gas…)
  • nombre màxim de persones
  • senyalització

La construcció
Un cop el promotor (persona que ordena l’obra) té el projecte i els permisos pot començar la construcció seguint el pls de treball mercat al projecte.
Molts són els tècnics i especialistes que treballen en la construcció, tots dirigits pel seu encarregat i tots coordinats pel director de l’obra (arquitecte tècnic)

L’avaluació
La realitzen els usuaris que viuen a l’habitatge (tenen dret a una sèrie de garanties)

 • Hi ha un període de garantia de 10 anys en defectes greus
 • 6 mesos per defectes lleus
Aquesta garantia fa que es millorin els dissenys i els materials per evitar que es repeteixin els mateixos defectes.

 

2 Representació gràfica dels Habitatges. Escales de dibuix.

Planols

3. Construcció d’habitatges

 • Materials de Construcció

 • Els fonaments:

 • L’estructura:

L’estructura està destinada a suportar tots els esforços de l’edifici i transmetre’ls als fonaments per tal que siguin compensats.

 • Elements de disposició vertical: pilars, columnes i parets mestres.
 • Elements de disposició horitzontal: bigues, jàsseres i forjats.
  • forjats és un element constructiu , horitzontal, capaç de transmetre les càrregues que suporta així com el seu pes propi als altres elements de l’estructura (bigues, pilars, murs). Forma part de l’estructura horitzontal de les diferents plantes d’un edifici. Els forjats de formigó armat estan conformats per:
   • bigues i biguetes de formigó, armades,
   • revoltons
   • compressió de formigó
 • La coberta:

Les cobertes separen horitzontalment l’edifici de l’exterior. La seva funció és protegir els habitatges de la pluja i la neu i evitar que hi penetri la humitat.

teules solars

 • Tancaments

Els tancaments els formen parets, que serveixen per aïllar i separar les diferents estances entre elles o de l’exterior.

 • façanes
 • parets mitgeres
 • envans
 • parets mestres
 • Revestiments

Els revestiments amaguen les irregularitats i imperfeccions de les parets, elsforjats i els altres elements constructius i els preparen per rebre l’acabat final.

 

Construcció d’una maqueta: