TRANSFERÈNCIA D’ADN. CLONACIÓ DE GENS

CLONATGE MOLECULAR

El clonatge molecular o de gens consisteix en unir un fragment d’ADN anomenat ADN estrany amb un altre ADN anomenat ADN receptor capaç de replicar-se de manera autònoma i així poder obtenir moltes còpies del fragment d’ADN. L’objectiu final pot ser guardar aquestes copies per a posteriors estudis o aconseguir que aquest fragment estrany s’expressi. S’anomena ADN recombinant el format per l’ADN estrany més l’ADN receptor.
————–/————/—————
d’ADN
estrany
———————————————
ADN receptor
————————–/———–/———————
ADN recombinant
 [kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/x2jUMG2E-ic" width="425" height="350" wmode="transparent" /]
Normalment s’introdueixen gens al genoma d’un individu que n’està mancat. La tècnica per aconseguir això s’anomena Enginyeria Genètica.
Aquesta tècnica és possible gràcies a uns enzims anomenats Enzims de Restricció que reconeixen seqüències específiques de l’ADN i tallen cada vegada que troben aquestes seqüències.
Per fer possible la formació d’ADN recombinant cal introduir el fragment d’ADN estrany aïllat dintre d’una altra cèl•lula anomenada cèl•lula hoste, en la qual aquest ADN es replicarà i s’expressarà. Per a introduir el fragment d’ADN estrany dintre de la cèl•lula hoste s’utilitzen vectors de clonatge.
S’utilitzen com a cèl•lules hoste:
 • Cèl•lules procariotes: bacteris
  – Esterichia coli
  – Bacillus subtilis
 • Cèl•lules eucariotes:
  – Llevats: Sacharomyces cerevisiae
  – Cèl•lules de mamífer
Les cèl•lules hoste han de complir unes característiques:
– Han de ser de creixement ràpid
– Han de poder créixer en un medi de cultiu barat
– No han de ser patògenes
– Han de poder acceptar el vector fàcilment
– Han de ser estables en cultius

.

CLONATGE DE GENS EN BACTERIS

Tipus de vectors per a clonar gens en bacteris:
 • Plasmidis: són ADNs circulars extracomosòmics que es troben als bacteris. Tenen replicació independent, existeixen moltes còpies per cèl•lula (20-30 còpies per cèl•lula), accepten fragments d’ADN de 9Kb i presenten gens resistents als antibiòtics.
 • Fags: són virus que parasiten als bacteris, tenen una replicació independent dintre de la cèl•lula bacteriana, penetren fàcilment, produeixen moltes còpies i molt ràpidament.
 • Cosmidis: és una molècula mixta entre un plasmidi i un fag, de fet és un plasmidi al qual se li incorporen els extrems cohesius (lloc per on es tallar l’ADN del fag i que posteriorment permet la l’encapsulació).
 •  Vectors artificials “navette”.
 • YAC: cromosomes artificials de llevats.
 • MAC: cromosomes artificials de mamífers.
Els vectors de clonatge han de complir una sèrie de característiques:
 • Han de poder replicar-se dintre de la cèl•lula hoste.
 • Han de ser petits i poder suportar una gran càrrega d’ADN.
 • No han d’alterar la cèl•lula hoste.
 • Han de ser estables dintre de la cèl•lula hoste.
 • Han de presentar marcador seleccionables (permetre distingir quines cèl•lules hoste els han incorporat i quines no. Normalment si la cèl•lula hoste és un bacteri s’utilitza un gen que presenti resistència a un determinat antibiòtic).
 • Han de presentar llocs únics per a enzims de restricció.
 • Han de ser de fàcil utilització i aïllament
En la seva utilització s’han de seguir els següents passos
 1. Preparació del vector: Tallar el vector amb un enzim de restricció que talli pel locus desitjat i tractar es extrems per evitar l’autotancament.
 2. Preparació de l’ADN que es vol clonar: (ADN estrany): Tallar l’ADN amb el mateix enzim de restricció.
 3. Formació de l’ADN recombinant: la unió dels extrems es realitza amb una ligasa.
 4. Elecció de la cèl•lula hoste segons el vector i la finalitat de la clonació.
SELECCIÓ DE COLONIES QUE CONTENEN EL GEN CLONAT
Si la clonació s’ha fet en bacteris, per reconèixer quines bacteris han incorporat el gen estrany es fa un cultiu en un medi amb antibiòtic (el vector ha de portar com a marcador un gen que li confereix resistència a l’antibiòtic que es posa al medi de cultiu). Si han incorporat el vector creixeran en el medi de cultiu, sinó, no.
ESTUDI DE L’EXPRESSIÓ DEL GEN CLONAT
L’expressió del gen pot presentar problemes en la cèl•lula hoste, per tant s’han de seleccionar els hostes que a més de contenir el gen, aquest s’expressi.
 • Si el gen s’expressa en la cèl•lula hoste la seva detecció és fàcil, ja que detectarem el seu producte que serà una determinada proteïna.
 • Si el gen no s’expressa, per a la seva detecció s’utilitzen anticossos o sondes d’ADN.
APLICACIONS DEL CLONATGE DE GENS EN BACTERIS
A- Producció de substàncies humanes amb finalitat terapèutica o industrial
Els primers gens humans introduïts en bacteris per tal d’obtenir substàncies d’interès terapèutic han estat el gen de la insulina, el gen de l’hormona del creixement, el gen de l’interferó i el gen del factor VIII de la coagulació
 • 1982: La insulina és una molècula encarregada de regular els nivells de glucosa en sang. Està formada per dues cadenes d’aminoàcids de 21 i 30 aminoàcids cada una. Un cop aïllades les dues seqüències d’ADN que codifiquen cada cadena s’introdueixen per separat amb plasmidis dintre de bacteris, darrere de l’operó lac. En afegir lactosa al medi els bacteris comencen a sintetitzar les dues cadenes. Després es retiren, es purifiquen, s’uneixen les dues cadenes i s’obté la insulina humana madura. És una via molt ràpida i molt rendible d’obtenció d’insulina. A més, es tracta d’insulina humana en lloc d’insulina porcina o bòvida, que és la que hi havia abans al mercat, això evita els problemes de rebuig que es plantejaven en molts de casos.
 • 1982: L’hormona del creixement (rhGH) és una proteïna de 191 aminoàcids. També ha estat clonada en bacteris mitjançant plasmidis i introduïda en un lloc regulat per l’operò lac. S’utilitza per tractar alguns casos de nanisme.
 • Anys 90: L’interferó és una proteïna de molts aminoàcids, també s’ha clonat en bacteris, encara que la taxa d’obtenció és molt baixa. Limita a anul•la els efectes de la infecció; s’utilitza per a tractament de càncers i de malalties víriques.
 • Anys 90: El factor VIII de la coagulació és una proteïna necessària per la coagulació de la sang, també ha estat clonada en bacteris. S’utilitza per a tractar l’hemofília.
 • 1988: Lipolasa, enzim utilitzat per la neteja de roba.
 • Proteases, enzim utilitzat per al encuirat de pells.
 • Enzims que permeten transformar els olis de baixa qualitat com el de palma, amb olis de característiques més desitjables.
B- Llibreries genòmiques o bancs d’ADN
Les llibreries genòniques o bancs d’ADN contenen clonat de forma trossejada tot l’ADN d’un genoma, tant els gens coneguts com els desconeguts, com l’ADN que no porta cap informació, o bé fragments d’ADN que contenen informació rellevant per a projectes d’investigació concreta. Permet obtenir moltes còpies d’un determinat fragment o gen per a el seu estudi.
Hi ha centres d’investigació que emmagatzemen fragments d’ADN d’un determinat tipus en funció de la seva línea d’investigació, com per exemple el Banc Nacional d’ADN, el banc d’ADN en fibromiàlgia , el banc d’ADN de l’hospital de Reus per a malalties neuropsiquiàtriques, etc.
Altres bancs d’ADN emmagatzemen mostres d’ADN per tal d’identificar criminals, cadàvers de fets catratòfics o criminals i persones desaparegudes. Actualment a Espanya hi ha tres bancs d’ADN amb aquesta finalitat: ADN-Humanitas i ADN-Veritas (responsabilitat de la Policia Nacional) i el Projecte Fènix (responsabilitat de la Guàrdia Civil). La finalitat de l’ADN-Veritas  és facilitar el treball d’identificació de criminals al cos de policia. Per això, en aquesta base trobem informació tant de criminals (les autoritats determinen quins han de donar una mostra biològica per ser analitzada i fitxada) com dels vestigis biològics trobats en l’escena del crim. Això permet que quan s’introdueix el codi d’ADN a l’ordinador d’algun vestigi biològic trobat, aquest cerqui a les seves bases de dades si algun criminal té el mateix o si hi ha cap vestigi biològic més amb el mateix codi. Els altres dos bancs, ADN-Humanitas i Projecte Fènix, tenen com a finalitat la  identificació de cadàvers de fets catastròfics i de persones desaparegudes, a partir de la comparació de l’ADN d’aquests amb el dels familiars.
Per a obtenir bancs genòmics és important l’elecció del vector ja que interessa que el fragment a clonar sigui el més llarg possible (amb fags s’obté més nombre de còpies, però no admeten fragments tant llargs com els plasmidis o els cosmidis)

.

CLONATGE DE GENS EN CÈL.LULES EUCARIOTES

Introduir un gen a una cèl•lula eucariota és força més complicat que introduir-lo dintre d’un bacteri. Es pot realitzar amb plasmidis i amb virus però també s’utilitzen tècniques alternatives com: la microinjecció (introducció d’ADN amb una microxeringa i un micromanipulador) o l’ús d’una pistola que dispara microbales de metall recobertes d’ADN.
La introducció de gens es pot fer a una cèl•lula somàtica o a una cèl•lula germinal, en el primer cas només la cèl•lula somàtica o les que s’han originat a partir d’ella tindran incorporat el gen. En el darrer cas tots els individus descendents tindran incorporat el gen en qüestió.
L’introdució de gens en cèl.lules germinals permet obtenir organismes transgènics, organismes que porten incorporat un gen estrany. Són molt els casos de vegetals i animals que han esta moficats genèticament, més endavant en veurem alguns exemples i ens ocuparem de la polèmica que han suscitat.
L’introducció de gens en cèl•lules somàtiques és utilitzat com a teràpia gènica per a curar determinades malalties. Normalment s’utilitza de forma experimental en animals, però, recentment s’ha començat a utilitzar en humans malgrat la diversitat d’opinions respecte a la seva utilització.
Adreçes d’interés:
http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/contratapa/aprendiendo/capitulo13.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *