Quotes curs 2023-2024

SERVEIS D’ESCOLARITZACIÓ ORDINÀRIA, ESCOLA D’ESTIU I PROGRAMA “ANEM A LA LLAR D’INFANTS”

SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I ACOLLIDA EN MODALITAT FIXE MENSUAL SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I ACOLLIDA EN MODALITAT FIXE MENSUAL

Els trams progressius de renda de la unitat familiar, per calcular els preus públics dels serveis complementaris de menjador i acollida, en modalitat fixa, es calcularan a partir d’aquesta taula:

Els serveis complementaris estan condicionats als recursos disponibles i la capacitat dels espais de
cada centre. ” Per aquests serveis, una vegada feta la matrícula, les noves sol·licituds s’hauran de comunicar a la
direcció de la llar i restaran supeditades a la disponibilitat del moment.”