Sala Multisensorial

La Sala Multisensorial

Què ens permet treballar?

Aquesta aula ens permet desenvolupar un ventall ampli de capacitats que inclouen el treball d’estimulació somàtica, vibratòria, vestibular, tàctil i hàptica, així com aspectes de comunicació i llenguatge. També ens permetrà afavorir la percepció, en la globalitat de la persona, i la integració dels estímuls, com oferir l’oportunitat de manipular, explorar i interactuar amb diferents objectes. A més a més, facilita la interacció de l’infant amb el seu entorn més immediat, fomentant també la relació interpesonal i creant un vincle afectiu entre educador/a i infant que el condueix a interacturar amb el seu entorn més proper. Tot treball resulta terapèutic pel nen/a amb NEE però a la vegada ofereix un aspecte recreatiu, creant situacions de joc i plaer, i de relaxació.

Quins són els destinataris?

Tots els alumnes del centre són susceptibles d’ésser usuaris de l’aula multisensorial. Ara bé, en gran part, el treball que es duu a terme està adreçat a alumnes amb retard maduratiu, alumnes amb trastorns motrius, alumnes amb dèficits auditius i visuals i alumnes que les seves necessitats educatives són bàsicament l’estimulació. No obstant, es podran dur a terme sessions on aquests infants es complementin i s’enriqueixin de les capacitats d’altres nens i nenes.

 RECORREGUT PER L’ESPAI MULTISENSORIAL

L’aula multisensorial de la nostra llar ens ofereix diversos espais per poder desenvolupar i potenciar els estímuls i les capacitats de cada infant.
Aquests són:
L’espai visual, el quan ens permetrà que el infants aprenguin a conèixer i a diferenciar  les situacions espacio temporals i el sentit de l’equilibri.

L’espai auditiu, on es podrà treballar la capacitat d’interpretar diferents sons que escolten i així doncs desenvolupar aspectes com la discriminació i agudesa auditiva, la seva atenció i memòria amb la finalitat de conduir-nos a l’aspecte social del llenguatge.

L’estimulació tàctil – hàptica és important per tal de desenvolupar una percepció cognoscitiva global on intervenen tots els sentits que ens permetran construir representacions mentals mitjançant l’elaboració de coneixements. Les diferents sensacions produïdes pels diversos estímuls i experiències tàctils ens ajuden a un desenvolupament propioceptiu de la relació del nostre cos amb elements de l’entorn.

L’espai vestibular ofereix la possibilitat de situar el nostre cos en l’espai i així regular el sentit del moviment i de l’equilibri. Hi ha diversos tipus de moviments que afavoreixen l’estimulació vestibular al cervell, com són el balanceig, els girs i les rotacions. Per tal de treballar l’equilibri, la postura, el to muscular i l’orientació espacial.