Bonificacions i consideracions especifiques

El servei escolar és d’10 mesos que va de setembre a juny.

Els pagaments de les quotes:

– Es pagaran per domiciliació bancària dins els primers deu dies de cada mes.

– El còmput general de la quota d’escolarització i dels serveis de menjador i d’acollida està dividit per mesos i per tant tots els mesos tenen el mateix cost independentment del nombre de dies lectius.

– L’ import de la quota d’escolarització, resultant segons la renda familiar anual i bonificacions aplicades en el moment de la matriculació, serà la que s’aplicarà durant tot el curs escolar.

Durant els períodes de baixa temporal justificada (malalties dels infants):

– La família haurà d’abonar igualment la quota d’escolarització.

– Pel que fa al servei de menjador, se’ls descomptaran 2,15€ diaris per no assistència justificada al dinar si no es fa ús del servei durant cinc o més dies lectius consecutius.Caldrà justificar documentalment la no assistència per a l’aplicació d’aquest abonament i comunicar-ho a la direcció de l’escola des del primer dia.

-Dos mesos sense assistència justificada pot implicar la pèrdua de plaça.

En cas que hagueu de donar de baixa definitiva del centre al vostre fill/a:

– La família ho haureu de comunicar a la direcció del centre abans que es vulgui fer efectiva la baixa i per escrit (la direcció us facilitarà l’imprès).

-Si la baixa es realitza abans del dia 15 del mes , només es farà efectiu el cobrament del més que es dona de baixa. Si la baixa efectiva és fa després d’aquest periode (del 16 fins a final de més )es cobrarà també el més següent.

– La baixa no es farà efectiva fins que estigui formalitzat i signat el full de renúncia de plaça que us facilitarà la direcció del centre.

 

 

Comments are closed.