Bonificacions i consideracions especifiques

 

Els pagaments de les quotes:

 • Es pagaran per domiciliació bancària dins els primers deu dies de cada mes.
 • El còmput general de la quota d’escolarització i dels serveis de menjador i d’acollida està dividit per mesos i per tant tots els mesos tenen el mateix cost independentment del nombre de dies lectius.
 • L’ import de la quota d’escolarització, resultant segons la renda familiar anual i bonificacions aplicades en el moment de la matriculació, serà la que s’aplicarà durant tot el curs escolar.

Durant els períodes de baixa temporal justificada (malalties dels infants):

 • La família haurà d’abonar igualment la quota d’escolarització. ( I1)
 • Als infants que hagin sol·licitat reserva pel servei de menjador mensual se’ls descomptarà un 3% diari de la quota que pertoqui per no assistència justificada al dinar, si no fan ús del servei durant cinc o més dies lectius consecutius. Caldrà justificar documentalment la no assistència per a l’aplicació d’aquest descompte i comunicar-ho a la Direcció del centre des del primer dia.
 • Dos mesos sense assistència justificada pot implicar la pèrdua de plaça.

En cas que hagueu de donar de baixa definitiva del centre al vostre fill/a:

 • La família ho haureu de comunicar a la direcció del centre abans que es vulgui fer efectiva la baixa i per escrit (la direcció us facilitarà l’imprès).
 • En cas que la família formalitzi la baixa entre els dies 1 i 14 del mes, només haurà d’abonar l’escolarització del mes en que ha formalitzat la baixa, i els serveis que s’escaigui, del mes anterior.
 • En cas que la família formalitzi la baixa a partir del dia 15 del mes, la família també haurà d’abonarl’escolarització del mes següent.
 • La baixa no es farà efectiva fins que estigui formalitzat i signat el full de renúncia de plaça que us facilitarà la direcció del centre.
 • La formalització de la matrícula, comporta l’assumpció que les famílies coneixien l’abast d’aquestes consideracions generals.