CONVOCATÒRIA BEQUES PER L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 17/18

Està oberta la convocatòria d’Ajut per l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu pel curs acadèmic 2017-18 del Ministeri d’Educació, i finalitza el 28 de Setembre.

Tal i com diu la convocatòria, adjuntem document (CONVOCATORIA EDUCACIÓN ESPECIAL CURSO 2017-2018), són beques destinades a alumnes amb discapacitat, trastorn greu de conducta, TDAH i altes capacitats (diagnosticat).

La sol·licitud de les beques es realitza online:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

El departament d’Ensenyament va remarcar que la gestió de les beques era del centre, així que us demanem que notifiqueu la convocatòria a les famílies.

En el cas de no estar registrat, les famílies primer s’hauran de donar d’alta i segon inscriure’s.

Recordar que un cop omplertes i verificades totes les dades, en especial el correu electrònic (on rebran notificacions del tràmit), les famílies hauran d’imprimir el document .pdf  i validar el document. És important signar els apartats corresponents i annexar la documentació necessària:

 • Còpia NIF o NIE del pare, mare o tutor, del sol·licitant i de tots els membres computables de la família a partir dels 14 anys.
 • Documentació bancària on es vulgui cobrar la beca. Aquest compte ha d’estar a nom de l’alumne i no pot ser un pla futur o llibretes similars ja que no permeten transferències externes.
 • Certificat de disminució de l’alumne vigent a data 31 de desembre de 2016 (si és el cas).
 • Carnet de família nombrosa, monoparental vigent a data 31 de desembre de 2016 (si és el cas).
 • En cas de separació, presentar sentència de separació.

El centre educatiu ha d’omplir i segellar la seva part. En el cas de que es proposi fer reeducació el centre de tractament haurà de fer constar de quin tipus és, l’informe complet i el nombre d’hores setmanals que es considerin necessàries. L’EAP, haurà d’omplir i segellar l’annex B i fer-hi constar si l’alumne/a té discapacitat, TGC, TDAH, alta capacitat o si és escolarització primerenca.

Un cop retorni a l’EAP la sol·licitud completada, lliurarem les beques a Serveis Territorials de Sant Feliu.
Requisits:

Per tenir dret a la concessió dels ajuts, els ingressos de la unitat familiar del/ de la sol·licitant (amb les deduccions que corresponen per diferents conceptes regulats a la convocatòria) no han de superar:

 • Família d’un membre – 11.937,00 euros.
 • Família de dos membres – 19.444,00 euros.
 • Família de tres membres – 25.534,00 euros.
 • Família de quatre membres – 30.287,00 euros.
 • Família de cinc membres – 34.370,00 euros.
 • Família de sis membres – 38.313,00 euros.
 • Família de set membres – 42.041,00 euros.
 • Família de vuit membres – 45.744,00 euros.
 • A partir del vuitè membre s’afegirà 3.672 euros per cada nou membre computable de la família.

 

FULL INFORMATIU 1 – CURS 2017-2018

FULL INFORMATIU 1 – SETEMBRE 2017

Contingut:

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
2. INICI DE L’ACTIVITAT DE PISCINA DE 1r i 2n
3. HORARIS I DIES D’ENTREVISTES AMB ELS TUTORS I TUTORES
4. PLANIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE FAMÍLIES
5. SESSIÓ DE PSICOMOTRICITAT COMPARTIDA AMB LES FAMÍLIES DE P3
6. COMISSIÓ DE BIBLIOTECA I DE BRICOMATES
7. INSCRIPCIONS EXTRAESCOLAR PISCINA

Descarregar Descàrrega en .pdf

FULL INFORMATIU 0 – CURS 2017-2018

FULL INFORMATIU 0 – SETEMBRE 2017

Contingut:

1. Benvinguda al nou curs
2. Horari i calendari 2017-2018
3. Comunicació amb el centre
4. Salut
5. Aniversaris
6. Esmorzars de fruita a Educació Infantil i Primària
7. Objectes de valor
8. Relacions família- escolar
9. Psicomotricitat i Educació Física
10. Patis de pluja
11. Serveis EAP
12. Entrades i sortides
13. Pagaments
14. Menjador i acollida
15. Assignació de tutories i especialitats

Descarregar Descàrrega en .pdf