Preinscripció i matrícula – curs 2014/2015

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Termini per presentar la sol·licitud: de l’11 al 21 de març de 2014
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 d’abril de 2014
 • Termini per presentar reclamacions: 2, 3 i 4 d’abril de 2014
 • Sorteig del número de desempat: 2 d’abril de 2014
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 10 d’abril de 2014
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, la llista d’espera: 15 de maig de 2014

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR QUAN ES FACI LA PREINSCRIPCCIÓ

 • Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:
   • Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
   • Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (en el cas de les persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE).
   • Document nacional d’identitat de l’alumne o alumna si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).
   • Targeta sanitària individual (TSI ), si se’n té.
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR QUAN ES FACI LA MATRÍCULA

A més de la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula caldrà presentar:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen o nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si és el cas, el DNI renovat amb la adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Més informació…