09.-Investigació desiciològica

Es tracta de prendre el repte com una tasca decisiològica de descobrir les necessitats que té la gent, les aspiracions que vol i com assumeix les satisfaccions.

El primer pas és cooperar en detectar les necessitats, agafar consciència de les aspiracions i de la forma de satisfer-les. Plantejar propostes i oferetes i observar com reaccionen la gent, com es motiven, com es comuniquen…a la fi com creen alternatives i com arriven o no a cooperar.

Això es la investigació decisiològica arribar a descobrir, anticipar o explicar els processos de decidir així com conscienciar-los per a millorar.

Els camps de treball de la investigació decisiològica en el marc psicosocial són tres:

LA SALUT

LA JUSTICIA

LA PAU

10.- FERRANcre@

Consultori obert i Estudi creatiu en la Recerca

 Assessorament en les Decisions Autònomes

 Inclosibles (CERADAI).

FAMILIES. PROFESSORAT, CIUTADANIA EN

GENERAL

Consultori que et facilitem amb el suport de quatre

 comissions de recerca acció en la pràctica reflexiva

 estratègica col.lectiva social sistèmica

competencial

Observatori psicosocial, Escolta activa

 Reformulació cooperant

Entitat membre de la Federació Catalana de Voluntariat Social  www.federacio.net on participem conjuntament en la Junta Territorial de Tarragona i Terres d’Ebre, amb CARITAS, MANS UNIDES, ALZEIMER, CONTRA EL CANCER, CREU ROJA ENTRE ALTRES ENTITATS

03.-Escric: els pensaments, les notes científiques i els nostres viatges creatius cooperants.

Com a membre Facebook amb grups de treball vol i d’oci a nom meu i com a CERADAI

Com a blocaire:

1.- PENSAMENTS globals

http://blocs.xtec.cat/canvimentalglobal/

2.- CONTES sobre els nostres viatges a la imaginació

http://blocs.xtec.cat/viatgessp2/

ASSAIG científic sobre l’estudi de les decisions i de la gramatica de la llibertat.-

http://blocs.xtec.cat/decisiologia/

 

© Copyright by Josep Maria Ferran i Torrent. Reservats tots els drets.

11.- Estudi creatiu en investigació psicosocial.-

La meva investigació psicosocial es centra en dos camps, el professional i en el voluntariat social.

El programa es denomina PAIprecs i forma part del grup GRAPS (Grup de Recerca en l’Assessorament Psicopedagògic i Social sistèmic competencial). PAIprecs significa Planificació d’Actuacions Immediates amb la pràctica reflexiva estratègica col.lectiva social sistèmica competencial.

En l’àmbit professional el denominem EAPS i en l’àmbit de voluntariat social COAS.

En l’àmbit professional el curs 2009-10 EAPS consistirà en dur a terme en la búsqueda de l’optimització de la intervenció en les Estratègies en l’Assessorament Psicopedagògic Social sistèmic competencial des del rol del psicopedagog (EAP) del Servei Educatiu de Zona.

Tot considerant el pla del SEZ, el pla de l’EAP corresponent tot considerant les instruccions de l’inici de curs 2009-10, planificar una intervenció el més òptima possible combinant Espais d’intercanvi i acords, Actuacions conjuntes en avaluació i en el disseny de jocs competencials, Proves psicopedagògiques com tests, proves de valoració intel.lectual i d’interacció social, etc. , Sistèmic competencial (implicant a tot l’equip docent de l’alumne i la complicitat de la família. En aquest aspecte caldrà considerar la formació permanent rebuda ( amb reconeixement oficial o sense de les administracions públiques que tingui per objectiu EAPS) com la formació impartida en el Departament d’Educació.

Més informació EAPS  http://blocs.xtec.cat/eaps

En l’àmbit del voluntariat social, COAS (cooperació, organització, aspiració social) on entra tot el camp d’actuació en conferències públiques en general, tallers a les famílies, cursos CPM, Cursos J (joves), programes de ràdio, actuacions pro la justícia a nivell personal ( 1 persona) i en petits grups. 2, 3 persones). En aquest apartat també caldrà considerar la participació cooperant o activa en formació permanent qualificada (cursos de personal jutge).

En el tercer camp tenim les actuacions liles dins de la formació en l’escola de pares i mares de la FAPAC i de la Fundació Catalana de l’Esplai.

En les actuacions verda i lila es troben en aquest present bloc:

http://blocs.xtec.cat/ferrancrea/

12.- No ens enganyem!

L’objectiu central del meu projecte d’investigació psicosocial és el sistèmic competencial de la cooperació.

No es pot entendre el món del segle XXI sense la cooperació en tots els aspectes, no ens enganyem; la cooperació és el repte més delicat i complexe, més difícil que el professorat pateix.

Però a la vegada és una ocasió única dins del marc legal, curricular i de gestió d’autonomia de centres com és l’actual.

L’educació del segle XXI és cooperativa o no és educació.

L’educació cooperativa competencial té com a variables la comunicació digital i oral i la creativitat, aquesta en primera instància.

Per això neix aquest estudi creatiu, per això hem treballat voluntàriament en CERADAI més de 20 anys, per això he participat com a mínim en 20 associacions en els darrers 20 anys.

Per dur a terme aquest repte de la cooperació precisarem cinc eines:

1.- L’organitzativa CERADAI, 2.- El programa  EDUcre@, 3.- El pla estratègic  EDUcert, 4.- La d’anuncis i notícies ANIMS, 5.- La del reclam de cooperants BUSCO i 6.- Finalment l’observatori del context, de l’entorn i dels resultats 4 ULLS  o^o o^o

1.- L’ORGANITZACIÓ

http://blocs.xtec.cat/ceradai

2.- El programa fomentador de la creativitat

http://blocs.xtec.cat/educrea

3.- El pla estratègic

http://blocs.xtec.cat/educert

4.- L’agenda de notícies

http://blocs.xtec.cat/anims

5.- L’agenda de reclams

http://blocs.xtec.cat/busco

6.- L’observatori

http://blocs.xtec.cat/4ulls

L’agenda d’avaluació

A més de la implicació personal i professional

PERSONAL

http://blocs.xtec.cat/ferrancrea i http://blocs.xtec.cat/jferran3

PROFESSIONAL

http://blocs.xtec.cat/eaps

13.- Paradigma teòric i pràctic del meu model de recerca creativa cooperant

CERADAI posa en marxa el programa d’investigació psicosocial 2009, per un costat s’espera l’ajuda de TU AJUDES al projecte EDUcert Multiplica 2009 amb unes dispeses de 2.000 euros , per l’altra s’endaga el pla estratègic EDUcert amb unes dispeses previstes de 3.000 euros.

Això suposa posar en marxa el programa SSii COOPERAS.prec amb la creació del Grup de Treball i Seminari Permanent GRITS a la fi de fomentar el CONVER.sal Anàlisi.-

El programa SSii COOPERAS.prc vol dir el nou valor Social inclosible Sistèmic Competencial en la Complicitat Organitzativa i Orientativa en Projectes Expositirs EDUcre@ en la Recerca Acció (Research Action) per l’Acció Social en l’Entorn Social i Cultural per la pràctica reflexiva estratega cooperativa.

La constitució del grup GRITS per a la Gestió de recursos Interactius Tècnics i Socials, fomentant l’entrenament en tècniques de la Gimnàsia Cerebral, Reflexologia i massatge de mans i peus, Intel.ligències múltiples i diversitat d’accès sensorial al coneixement amb Tècniques dels jocs Sociopsicopedagògics CERADAI de J.M. FERRAN.

Per a dur a terme aquestos projectes s’oferirà el CONVER.sal Anàlisi, una sèrie de converses amb entrevistes que comporten un anàlisis dels participants per ajudar-los a assumir consciència de la seva identitat (DILTS), de la seva gestió del dol emocional (E. KÜBLER ROSS) , del seu nivell moral de KOLHBERG i de la seva qualitat de conversa (NEIL MERCER)  i d’imaginació (KIERAN EGAN), tot considerant les habilitats de l’entrevista segons A. FERNANDEZ i B. RODRIGUEZ).-

J.M. Ferran desenvolupa un model Social Inclosible Sistèmic Competencial amb les competències reflexivo decisiològiques i els usos dels mapes conceptuals de NOVAK, els mapes mentals de BUZAN i els mapes decisoris del mateix FERRAN.

Amb la finalitat de donar a conèixer aquest programa d’investigació J.M. Ferran ofereix conferències sobre ALTERNATIVES A LES CRISIS ACTUALS, el GRITS ofereix tallers amb el passe de tests i proves psicopedagògiques per a l’avaluació inicial i tot seguit un microprograma de reeducació amb tècniques de Gimnàsia Cerebral, Reflexologia o massatge, Intel.ligències Múltiples i Tècniques CERADAI, per a comprovar els resultats. A més està previst organitzar dos cursos de formació permanent del professorat al voltant d’aquest projecte on s’impliqui dins de l’entorn a l’educació i es treguin profit dels seus recursos.

El nostre repte és la cooperació dins de l’entorn com un servei a la família i als centres educatius

També s’ofereix en participar en taules rodones i conferències per oferir mostres del CONVER.sal Anàlisi, converses per a la lectura i per a l’anàlisi de factors importants que marquen el desenvolupament de la personalitat: els impulsos, els coneixements i les creences.

Per poder participar en activitats de promoció a cost de 0 euros, cal que hom ho demani a l’agència CERADAI-Institut, escrivint a  info@educrea.cat´

Es tracta de recercar els nostres talents i els nostres trastorns, a la fi d’aprendre a compensar-los cap a un ple desenvolupament personal i social equilibrat i orientat cap a la autorealització.

Avui dia 09 d’abril em presentat a la Direcció General d’Innovació la proposta de dos cursos, un de presencial de 30 hores a Tarragona i demarcació i un altra de 100 hores a distància dins del programa CERADAI ENTRENA per a fer difusió pràctica de la pràctica inclusiva CERADAI d’ EDUcert ®.-

14.- EL PRIMER ESTUDI CREATIU COOPERANT

L’estudi Creatiu Cooperant Ferran.CRE@.

Ferran forma part de 22 assosiciacions

De les quals en set s’ocupen càrrecs de responsabilitat en l’executiu o en les juntes directives:

Secretari general de CERADAI-Institut de Catalunya des de 1986. Associació amb 25 anys de trajectòria.

Secretari de Vida Creixent de Tarragona des de 2001. Associació que té 26 anys de trajectòria

Cooperant en Tàrraco Associació en Defensa de les Persones Usuàries i Consumidores de Tarragona (TAD.PUC) . Des de 2010

Director d’ECONOS des de 2009. Espais Col.lectius en suport a les famílies i a la convivència. EDUcre@ (2007) i EDUcert (2008).

Secretari Cooperant en Organitzacions per a l’Autonomia i l’Autodeterminació dels Aprenentatges Socials (COAS) de COOPERIS

Director de dos programes de ràdio local, Priorem Priorat, programa mensual de ràdio Falset i Júpiter 06 de ràdio Sant Pere i Sant Pau, programa setmanal.

Vocal d’AESPAT (Asociación Estatal de Psicologia y Análisis Transaccional amb seu a Madrid) des de 2002.

Delegat de prevenció de seguretat i de salut laboral des de 1998.

Jutge de pau (S) i soci de l’ ACPJ des de 2007.

Sots-president segon del Centre d’Estudis del Priorat des de 2006.

A més de soci participant en assemblees i amb altrtes col.laboracions

 

 En la recerca de persones cooperants en els camps:

Educatiu, científic, artístic, cultural i social. Dins de l’entorn comunitari social i cultural de l’escola i de la família oberts a tots els barris de territori de parla catalana (Catalunya, Andorra, Sud de França, Alguer, Franja Aragonesa, territori valencià i persones catalanoparlants d’arreu del món).

En la recerca i en la investigació psicosocial en la cooperació en l’assessorament social (COAS)  i en el voluntariat promotor cultural (VOLPROC):

1.- En la proposta de les nostres iniciatives estudiem els processos decisoris i els seus efectes mentals  (Decisiologia Mental)

2.- Cooperem en la proposta d’activitats d’alta participació ciutadana a baix cost econòmic i en fem difusió (EDUcre@).

3.- Estimulem i reconeixem iniciatives ciutadanes creatives cooperants i en fem difusió (pla estratègic EDUcert)

4.- Cooperem en el disseny i en les experiències de Noves Formes d’Avaluació Social com les FARS (Formes d’Avaluació Ràpides Socials com la conversa, els actes públics d’interès general i les propostes creatives cooperants) J.M. Ferran 2005  i les FACS (Formes d’Avaluació Continuada Social com són les taules de seguiment de progressos per competències bàsiques, les pautes individuals d’autonomia i les pautes d’autonomia d’equip cooperant) J.M. Ferran 2008.

I en conseqüència en els nous instruments i noves eines d’avaluació social i psicopedagògica.

15.- DIVERSITAT DE NIVELLS D’INTERVENCIÓ DES DE L’ESTUDI CREATIU FERRANcre@

 FETS

A – Associat a 22 entitats del nostre món social, cultural i educatiu.

B – Amb càrrecs a 7 entitats a nivell de la Junta Directiva:

1.- Secretari de Vida Creixent de Tarragona

2.- Vocal de l’AESPAT

3.- Coordinador de CERADAI de Catalunya

                                                                                 http://blocs.xtec.cat/anims

4.- Cooperant i vocal de la Junta Territorial de Tarragona-Terres d’Ebre de la Federació Catalana de Voluntariat Social  www.federacio.net

5.- Sotspresident segon del Centre d’Estudis del Priorat

                                                                     http://www.sre.urv.es/irmu/priorat 

6.- Delegat electe de prevenció de Riscos Laborals , Salut i de Seguretat en el Treball del Departament d’Educació de Tarragona i de les Terres d’Ebre.

7.- Referent dels Serveis Educatius de Programes d’Innovació Educativa de l’Educació per a la Ciutadania dels SSTT del Camp de Tarragona i Agent de Pau de la Comissió Intercultural i Intereligiosa del Camp de Tarragona (APCIICT)

C – Amb una intensa activitat en entitats com la FAPAC-Tarragona-Terres d’Ebre  www.fapac.net

I la Fundació Catalana de l’Esplai en el camp de Tarragona.                                                         

D.- Principals actuacions:

1.- A nivell personal  com a Estudi creatiu FERRAN cre@ imparteixo conferències sobre les actuals ANTICRISIS i temes d’interès educatiu amb consens amb les entitats que coopero.

2.- A nivell cooperant amb altres persones com a plans d’actuacions conjuntes

3.- A nivell associatiu, participació activa en les associacions i entitats que estic associat.

4.- A nivell de voluntari promotor cultural  CERADAI i en el seu pla d’investigació psicosocial.

 www.educrea.cat        i    www.educert.cat

16.- Qui soc?

La millor definició és la que hem pots fer tu?

Si t’ajuda alguna cosa, diria que m’agrada

INTERNAUTAR, PRACTICO DE FOTOBLOCAIRE, IDEO I REALITZO PROGRAMES DE RADIO LOCAL A TARRAGONA I A FALSET.

Participo en  http://www.facebook.com (Josep Maria Ferran i CERADAI de Catalunya)

i en una   e.Co-XARXES de 121 blocs.

LA RESTA EM POTS TROBAR AQUÍ