El multilingüisme i el diàleg intercultural

 

La Unió Europea, amb motiu de la celebració del 2008 com Any Europeu del Diàleg Intercultural, ha presentat les conclusions de l’informe sobre la contribució del multilingüísme al diàleg intercultural. Aquest informe s’han centrat en el concepte de “llengua personal adoptiva”.

Amb aquesta proposta la Unió Europea vol animar tota la ciutadania a escollir lliurement una llengua distintiva, diferent tant de la llengua identitària com de la llengua internacional de comunicació. La llengua personal adoptiva no seria una segona llengua estrangera, sinó més aviat una segona llengua materna que seria apresa en profunditat, parlada i escrita amb freqüència, s’integraria en el trajecte escolar i universitari de tot ciutadà europeu, així com en el currículum professional de cadascú.

El seu aprenentatge aniria acompanyat d’una familiarització amb els països en els quals es parla aquesta llengua, amb la literatura, la cultura, la societat i la història vinculada a aquesta llengua i als seus parlants.

Mitjançant aquest enfoc, es vol superar l’actual rivalitat que hi ha entre l’anglès i les altres llengües que enfebleix a aquestes últimes i a més va en contra de la llengua anglesa i els seus parlants.

Adaptació de l’informe: “Un reto provechoso: Cómo la multiplicidad de lenguas podría contribuir a la consolidación de Europa”