Atenció a la diversitat

Ens definim com una escola inclusiva i que aposta per oferir als seus alumnes el màxim d’oportunitats possibles per poder progressar com a persones. És per això que portem a terme les següents mesures:

Seguiment i treball sistemàtic setmanal amb els alumnes talentosos i d’altes capacitats oferint suports, tècniques de metacognició i diversos recursos per tal que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats tant a l’aula ordinària com a l’aula de suport.

Suport als alumnes amb necessitats educatives especials de manera individual o en petit grup tant l’aula ordinària com a al de suport per tal d’afavorir la seva integració i ajudar-los en el seu procés d’aprenentatge.

Elaboració i aplicació de protocols específics i/o Plans Individualitzats per garantir que els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats per acompanyar-los en les seves dificultats.

Estimulació del llenguatge a educació infantil amb sessions lúdiques que ens permeten anar valorant l’evolució de cada nen/a i estar atents a possibles dificultats que vagin sorgint facilitant una detecció precoç de qualsevol alteració del llenguatge.

Desdoblaments de grups a primària en diferents àrees per tal de poder treballar aspectes amb més profunditat en grup reduït.

Més d’un professional al grup-classe per treballar els racons a l’escola tant a infantil com a primària.

Triplicació de grups a cicle superior a l’àrea de català i matemàtiques per tal de reduir el nombre d’alumnes per aula i poder treballar de manera més individualitzada.

Per tal d’afavorir la interrelació i l’enriquiment personal de cada alumne en finalitzar el cicle d’infantil i tercer de primària es barreja l’alumnat.

Coordinació amb els equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) de la zona i amb els professionals externs a l’escola per treballar de manera conjunta i així ajustar al màxim la resposta educativa de l’alumnat.

Assistència dels mestres especialistes de suport a les sessions d’avaluació per tal de gestionar, valorar i fer un seguiment dels alumnes i de les dinàmiques de grup.

Disposem d’una USEE (unitat de suport a l’educació especial), enfocada a facilitar la integracó de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

L’aula d’acollida permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana  a l’alumnat que procedeix d’un altre país.