Pla TAC

En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les eines digitals,  es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars.

  • Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement)