Criteris d’avaluació

LLENGUATGE ESCRIT I ORAL

 • Mostra interès pels contes i els llibres, i els utilitza amb cura 
 • Mostra interès per la llengua escrita 
 • Coneix la escriptura del seu nom i dels companys 
 • Relaciona els sons vocàlics/consonàntics amb les seves corresponents grafies 
 • Sap el gest de les lletres treballades i pot llegir a partir dels gestos. 
 • Llegeix i escriu paraules amb significat 
 • Representa el contingut d’ oracions  

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DESCOBERTA DE L’ENTORN

 • Conèixer les principals parts del cos
 • Adquirir alguns hàbits saludables
 •  Expressar lliurement els desitjos i emocions
 •  Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural.
 •  Expressar-se de manera clara i coherent
 •  Mantenir una atenció més o menys constant.

LLENGUA ANGLESA

 • Gaudeix amb l’aprenentatge de l’anglès 
 • Compren expressions amb anglès en contexts lúdics amb i sense reforçament visual. 
 • Saber reconèixer les parts del seu propi cos. 
 • Usa la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, sentiments i emocions. 
 • Compren instruccions bàsiques en anglès, pròpies de les rutines diàries a l’aula i respon adequadament a elles. 

LLENGUATGE MATEMÀTIC

 •  Realitzar la representació gràfica, en la direcció correcta, dels nombres treballats per associar la mateixa quantitat d’objectes corresponents.
 •  Comptar fins a 100 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10.
 •  Utilitzar diferents estratègies de càlcul per descompondre nombres i resoldre operacions de suma i resta. Recerca de sumands perduts.
 •  Solucionar diferents problemes orals i petites històries deduint-ne alguns per inferència.
 •  Aplicar els nombres ordinals del 1r al 10è.
 •  Iniciar-se en la comprensió de la desena.
 •  Identificar els signes > i <.
 •  Repartir elements i iniciar-se en la divisió.
 •  Ordenar seqüències temporals.
 •  Llegir un pictograma i un gràfic per obtenir-ne informació.
 •  Representar dades a través d’un gràfic de dades.
 •  Crear sèries tenint en compte diferents criteris
 •  Fer correspondències qualitatives
 •  Discriminar diferents figures geomètriques a través de diferents suports: bits, blocs lògics, etc. Descriure les diferències entre els blocs lògics per després agrupar-los.
 •  Identificar figures semblants, congruents, meitats i quarts en una figura.
 •  Identificar vèrtex i angles rectes de les figures geomètriques.
 •  Identificar cossos geomètrics.
 •  Descobrir el perímetre de diferents figures.
 •  Conèixer el funcionament del producte cartesià aplicant-lo correctament.
 •  Identificar similituds i diferències entre figures o imatges.
 •  Aplicar nocions d’orientació.

LLENGUATGE PLÀSTIC

 • Mostra destresa en les diferents eines gràfiques: el punxó, les tisores… 
 • Fa composicions amb plastilina, collage  
 • Fa dibuixos segons el model. 
 • Mostra creativitat quan fa servir i barreja diferents pintures i colors.
 • Mostra interès quan fa servir ceres, pinzells… 
 • Té imaginació per expressar-se.
 • Controla i mostra precisió en el domini del traç i en espais reduïts.

MÚSICA

 • Reconèixer i diferenciar el so del silenci responent amb moviment i parada 
 • Cantar en grup cançons amb gestos. 
 • Tenir una escolta activa en les audicions 
 • Reconèixer, interpretar i diferenciar els contrastos fort-fluix, la direccionalitat del sollarg-curtagut-greu 
 • Discriminar el timbre d’alguns instruments escolars 
 • Cantar en grup  
 • Reproduir ritmes 

EDUCACIÓ FÍSICA

 • Controla el seu cos en diferent postures, en moviment i quiet. 
 • Participa en els jocs i segueix les normes. 
 • Avança en les diferents possibilitats expressives del propi cos. 
 • Domina progressivament les habilitats de coordinació motriu i l’equilibri. 
 • Progressa en les relacions afectives i comunicatives. 
 • Sap relaxar-se. 

TUTORIA

 • Posa nom al que sent en cada moment 
 • Es capaç de descobrir el que senten els altres. 
 •  Reconeix els seus aspectes positius i els dels companys 
 •  Desenvolupa la capacitat de negociar una solució als conflictes 
 •  És respectuós amb les diferències amb els altres (sexe, raça, edat, aspecte físic). 
 •  Expressa el que li agrada i el que no. 
 •  Accepta els límits i les normes 

RELIGIÓ

 • Saber observar els referents religiosos del seu entorn. 
 • Saber el significat de les paraules amb sentit religiós més usuals en el seu propi vocabulari. 
 • Respectar els signes i símbols religiosos del seu entorn. 
 • Familiaritzar-se amb una primera síntesi de fe. 
 • Adquirir el gust pel bon obrar. 
 • Apreciar els valors cristians que faciliten la convivència