Criteris d’Avaluació P3

LLENGUATGE ORAL I ESCRIT

 • Agafa i utilitza el llapis correctament.
 • Dibuixa traços: horitzontals, verticals, inclinats, corbs, circulars.
 • Reconeix i escriu les vocals treballades.
 • Sap el gest de les vocals treballades i pot llegir-les a partir de gestos.
 • Discrimina i escriu el seu nom.
 • Discrimina i escriu el nom d’alguns companys.

LLENGUATGE MATEMÀTIC

 • Fer la representació gràfica, en un espai puntejat, dels nombres de l’1 al 5 per associar-hi la mateixa quantitat d’objectes corresponent.
 • Comptar en ordre creixent i decreixent del 0 al 10 amb ajuda dels dits, d’objectes…
 • Realitzar correspondències qualitatives i quantitatives.
 • Identificar els ordinals treballats. 
 • Resoldre problemes matemàtics senzills plantejats, controlant i tenint en compte la informació necessària per respondre. 
 • Reconèixer una seqüència i ser capaç d’ordenar-la. 
 • Identificar patrons i ser capaç de continuar sèries senzilles.
 • Conèixer l’ús del producte cartesià. .
 • Reconèixer elements superposats i elements en la mateixa posició. 
 • Identificar posicions descrivint-les amb vocabulari matemàtic.   
 • Reconèixer i anomenar el cercle, el quadrat, el rectangle i el triangle, classificar-los i fent el traç en la direcció indicada.
 • Identificar, comparant-les, línies, formes, característiques i mesures de mida i longitud d’un objecte.
 • Aplicar els quantificadors ‘més que…’, ‘menys que…’, ‘molt’ i ‘poc’ per comparar objectes i agrupacions.
 • Mostrar una actitud d’interès per l’aprenentatge de les matemàtiques participant activament en els jocs matemàtics. 
 • Mantenir una actitud positiva davant les possibles dificultats que presenta la resolució de problemes, controlant i reflexionant abans de respondre.
 • Participar en les reflexions finals.
 • Complir les normes dels jocs. 
 • Expressar-se descrivint situacions, sensacions, imatges, etc., des de diferents llenguatges.
 • Mostrar coordinació corporal en la representació d’elements geomètrics, l’escriptura numèrica i jocs matemàtics.  
 • Identificar i anomenar formes geomètriques en objectes de l’entorn.

LLENGUA ANGLESA

 • Gaudeix amb l’aprenentatge de l’anglès.
 • Compren alguna expressió en anglès en contexts lúdics ambi sense reforçament visual.
 • Saber reconèixer les parts del seu propi cos.
 • Reconèixer els colors treballats.
 • Usa la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, sentiments i emocions.
 • Compren instruccions bàsiques en anglès, pròpies de les rutines diàries a l’aula i respon adequadament a elles.

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DE L’ENTORN

 • Conèixer les principals parts del cos
 • Adquirir alguns hàbits saludables
 • Expressar lliurement els desitjos i emocions
 • Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural.
 • Expressar-se de manera clara i coherent
 • Mantenir una atenció més o menys constant.

EDUCACIÓ FÍSICA

 • Controla el seu cos en diferent postures, en moviment i quiet.
 • Participa en els jocs i segueix les normes.
 • Avança en les diferents possibilitats expressives del propi cos.
 • Domina progressivament les habilitats motrius bàsiques.
 • Progressa en les relacions afectives i comunicatives.

LLENGUATGE MUSICAL

 • Discrimina i identifica diferents sons.
 • Diferencia entre so i silenci.
 • Gaudeix de l’escolta de peces clàssiques.
 • Escolta en silenci.
 • Gaudeix i participa activament en l’audició de peces musicals.
 • Coordina moviments col·lectius i participa en coreografies 
 • Experimenta estats de relaxació.
 • Reprodueix ritmes corporals.
 • Aprèn cançons amb coreografia.
 • Segueix el ritme musical.
 • Diferencia els sons forts i suaus.
 • Discrimina els sons llarg/curts.
 • Es mou al ritme de la música.

RELIGIÓ

 • Saber observar els referents religiosos del seu entorn.
 • Saber el significat de les paraules amb sentit religiós més usuals en el seu propi vocabulari.
 • Respectar els signes i símbols religiosos del seu entorn.
 • Familiaritzar-se amb una primera síntesi de fe.
 • Adquirir el gust pel bon obrar.
 • Apreciar els valors cristians que faciliten la convivència.

TUTORIA

 • Reconèixer i expressar les emocions i els sentiments propis i dels altres.
 • Moure’s amb autonomia a l’escola.
 • Participar en els jocs  per desenvolupar l’autoestima i la col·laboració.
 • Saludar i acomiadar-se del personal del centre.
 • Aprendre a treballar de manera cooperativa participant en les diferents activitats i projectes
 • Desenvolupar hàbits d’higiene i ordre.
 • Reconèixer els adults i els companys del centre
 • Dir correctament el nom propi i el dels companys.
 • Comprendre els missatges dels adults.
 • Participar en activitats plàstiques col·lectives
 • Gaudir amb les escenificacions grupals: coreografies i danses
 • Desenvolupar l’autoestima.
 • Col·laborar en l’elaboració de produccions col·lectives.
 • Implicar-se i participar en les activitats dels diferents projectes de treball 
 • Interessar-se i participar en les activitats de l’entorn.
 • Aprendre a oferir i demanar ajuda.
 • Experimentar corporalment estats de relaxació.
 • Mostrar-se respectuós, generós, responsable amb els companys i la resta del personal del centre.