Criteris d’avaluació P4

Llenguatge oral i escrit

 • Llegir diferents gestos facials i interpretar el seu significat.
 • Ampliar i utilitzar de manera adequada el vocabulari aprés.
 • Gaudir amb l’escolta de contes i altres textos literaris.
 • Utilitzar el llenguatge oral per narrar contes, poesies, fer descripcions i interpretar imatges
 • Memoritzar dites i endevinalles
 • Participar en diàlegs i respectar les normes que els regulen.
 • Construir de forma adequada frases en present, passat i futur.
 • Comunicar-se utilitzant frases amb concordança de gènere i nombre.
 • Dibuixa traços: en creu, en aspa, radial, semicircular, en bucle, en espiral.
 • Reconeix i escriu les lletres treballades
 • Sap el gest de les lletres treballades i pot llegir a partir dels gestos.
 • Discrimina i escriu el seu nom i el d’alguns companys
 • Discrimina i llegeix paraules i frases.

Llenguatge matemàtic

 • Fer la representació gràfica, en la direcció correcta, dels nombres  treballats (0 al 10) per associar-hi la mateixa quantitat d’objectes corresponent. 
 • Comptar de forma creixent i decreixent fins al 10 iniciant-se en l’aplicació d’un més’ o ‘un menys’. 
 • Descompondre nombres fins al 10 utilitzant els reglets Cuisenaire. 
 • Comptar d’1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, etc. 
 • Identificar els ordinals i cardinals treballats. 
 • Iniciar-se en el concepte de suma reconeixent-ne la representació. 
 • Utilitzar diferents estratègies de càlcul per descompondre nombres i resoldre situacions de comptar.  
 • Identificar l’atribut comú en un grup d’elements i la pertinença o no a una agrupació de diferents elements.   
 • Continuar una sèrie dibuixada pel mestre a la pissarra identificant la norma que segueix la sèrie o reproduir un  patró nou. 
 • Ordenar seqüencies temporals senzilles a través d’imatges i situacions de la vida quotidiana.  
 • Ser capaç d’ordenar seqüències temporals a través d’imatges i situacions de la vida quotidiana. 
 • Conèixer l’ús del producte cartesià/quadres de doble entrada 
 • Desenvolupar l’atenció i la percepció visual. 
 • Identificar posicions en l’espai en relació amb altres objectes: dins – a fora, damunt – a sota utilitzant vocabulari específic per descriure la posició dels objectes. 
 • Identificar elements que estan en una determinada direcció i/o posició. 
 • Traçar diferents figures amb diferents tècniques sent capaç de classificar-les i distingir-les. 
 • Crear figures geomètriques en el geoplà i a través de la unió de punts. 
 • Identificar les figures geomètriques treballades classificant-les i tenint en compte diferents atributs.  
 • Identificar les propietats i les figures semblants, congruents, meitats i quarts en una figura. 
 • Identificar les figures i els cossos geomètrics treballats i les seves meitats per ser capaços de classificar-los. 
 • Utilitzar instruments de mesura per mesurar objectes: reglets EMAT. 
 • Identificar mesures de longitud i capacitat comparant-les a través de nocions contrastades. 
 • Aplicar els quantificadors ‘més que…’. ‘menys que…’, ‘igual que…’ ‘molt’ i ‘poc’ per comparar objectes i agrupacions. 
 • Iniciar-se en la identificació de l’instrument de mesura del temps: el rellotge 
 • Iniciar-se en l’ús del vocabulari matemàtic adequat per descriure i expressar diferents conceptes matemàtics treballats.   
 • Mostrar una actitud d’interès per l’aprenentatge de les matemàtiques, participant activament en els jocs matemàtics.      
 • Mantenir una actitud de superació davant problemes senzills plantejats, controlant i reflexionant abans de respondre.    
 • Iniciar-se en la participació de jocs cooperatius complint-ne les normes.    
 • Iniciar-se  en l’autoavaluació i avaluació del treball cooperatiu 
 • Escoltar amb atenció diferents activitats com ara les Històries per pensar, problemes orals, del dia, etc.  
 • Mantenir una actitud de superació davant de problemes senzills plantejats, controlant i reflexionant abans de respondre. 
 • Expressar-se descrivint situacions, sensacions, imatges, etc., des de diferents llenguatges.    
 • Mostrar coordinació corporal en la representació de elements geomètrics, l’escriptura numèrica i jocs matemàtics.     

Llengua anglesa

 • Gaudeix amb l’aprenentatge de l’anglès 
 • Compren expressions amb anglès en contexts lúdics amb i sense reforçament visual. 
 • Saber reconèixer les parts del seu propi cos. 
 • Usa la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, sentiments i emocions. 
 • Compren instruccions bàsiques en anglès, pròpies de les rutines diàries a l’aula i respon adequadament a elles

Descoberta d’un mateix i de l’entorn

 • Conèixer les principals parts del cos
 • Adquirir alguns hàbits saludables
 • Expressar lliurement els desitjos i emocions
 • Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural.
 • Expressar de manera clara i coherent
 • Mantenir una atenció més o menys constant

LLenguatge musical

 • Reconèixer i diferenciar el so del silenci responent amb moviment i parada
 • Cantar en grup cançons amb gestos.
 • Tenir una escolta activa en les audicions
 • Reconèixer, interpretar i diferenciar els contrastos fort-fluix, llarg-curt i agut-greu
 • Discriminar el timbre d’alguns instruments escolars
 • Cantar en grup
 • Reproduir ritmes

LLenguatge plàstic

 • Mostra destresa en les diferents eines gràfiques: el punxó, les tisores…
 • Fa composicions amb plastilina, collage…
 • Fa dibuixos segons el model.
 • Mostra creativitat quan fa servir i barreja diferents pintures i colors
 • Mostra interès quan fa servir ceres, pinzells…
 • Té imaginació per expressar-se
 • Controla i mostra precisió en el domini del traç i en espais reduïts

Educació Física

 • Controla el seu cos en diferent postures, en moviment i quiet. 
 • Participa en els jocs i segueix les normes. 
 • Avança en les diferents possibilitats expressives del propi cos. 
 • Domina progressivament les habilitats motrius: sentit i direcció. 
 • Progressa en les relacions afectives i comunicatives.  
 • Sap relaxar-se 

Tutoria

 • Posa nom al que sent en cada moment
 • Es capaç de descobrir el que senten els altres.
 • Reconeix els seus aspectes positius i els dels companys
 • Desenvolupa la capacitat de negociar una solució als conflictes
 • És respectuós amb les diferències amb els altres (sexe, raça, edat, aspecte físic).
 • Expressa el que li agrada i el que no.
 • Accepta els límits i les normes

Religió

 • Saber observar els referents religiosos del seu entorn. 
 • Saber el significat de les paraules amb sentit religiós més usuals en el seu propi vocabulari. 
 • Respectar els signes i símbols religiosos del seu entorn. 
 • Familiaritzar-se amb una primera síntesi de fe. 
 • Adquirir el gust pel bon obrar. 
 • Apreciar els valors cristians que faciliten la convivència