Category Archives: Una mosca

Una mosca

Musiquetes

Una mosca volava per la llum
i la llum se va apagar
i la pobre mosca
va quedar a les fosques
i la pobre mosca no va poder volar.

Ana masca valava par la llam
a la llam sa va apagar
a la pabra masca
va cadar a las fascas
a la pabra masca na va padar valar.

ene mesque veleve per le llem
e le llem se ve epeguer
e le pebre mesque
ve queder e les fesques
e le pebre mesque ne ve peder veler.

Ini misqui vilivi pir li llim
i li llim si vi ipiguir
i li pibri misqui
vi quidir i lis fisquis
i li pibri misqui ni vi pidir vilir.

Ono mosco volovo por lo llom
o lo llum so vo opogor
o lo pobro mosco
vo codor a los foscos
o lo pobro mosco no vo podor volor.

Unu muscu vuluvu pur lu llum
u lu llum su vu upugur
u lu pubru muscu
vu cudur u lus fuscus
u lu pubru muscu nu vu pudur vulur.

Una mosca volava per la llum
i la llum se va apagar
i la pobre mosca
va quedar a les fosques
i la pobre mosca no va poder volar.