Category Archives: En Joan Petit

En Joan Petit

Xesco Boix

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb el dit
Amb el dit, dit, dit
Ara balla en Joan petit

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb la mà
Amb la mà, la, mà
Amb el dit, dit dit
Ara balla en Joan petit

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb el colze
Amb el colze, colze, colze
Amb la mà, mà, mà
Amb el dit, dit dit
Ara balla en Joan petit

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb el peu
Amb el peu, peu, peu
Amb el colze, colze, colze
Amb la mà, mà, mà
Amb el dit, dit dit
Ara balla en Joan petit

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb l’orella,
amb l’orella, orella, orella
Amb el peu, peu, peu
Amb el colze, colze, colze
Amb la mà, mà, mà
Amb el dit, dit dit
Ara balla en Joan petit.

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb el nas,
amb el nas, nas, nas
amb l’orella, orella, orella
Amb el peu, peu, peu
Amb el colze, colze, colze
Amb la mà, mà, mà
Amb el dit, dit dit
Ara balla en Joan petit