Category Archives: Eram sam sam

Eram sam sam

Eram sam sam

Eram sam sam,
eram sam sam,
Culi culi culi culi culi
eram sam sam.

Eram sam sam,
eram sam sam,
Culi culi culi culi culi
eram sam sam.

Arabi, arabi
Culi culi culi culi culi
eram sam sam.

Arabi, arabi
Culi culi culi culi culi
eram sam sam.