El drive com a eina per compartir el treball

En el transcurs del projecte, va haver-hi diversos moments on els alumnes de les dues classes de 5è van realitzar un treball conjunt a través d’un Google Drive compartit. Així vam poder optimitzar temps i espai i ens va poder generar els diferents debats realitzats d’una manera més rica.
Alguns dels moments en què vam fer servir aquesta eina digital va ser en la realització conjunta de l’enquesta realitzada als diferents agents que ens van fer les xerrades i també en el moment d’extreure conclusions sobre els estudis realitzats, tals com: estudi sobre les activitats extraescolars, perspectiva històrica, rols en l’actualitat, dimorfisme sexual en l’aparell locomotor, endocrí….

Què en diuen…?

Durant el procés, cadascú era capaç de trobar el seu moment per plasmar allò que valorava com a més important com a punts bàsics, com a aspectes d’interès o com a informacions per recordar, anotant les valoracions que creia més oportunes respecte als coneixements adquirits o les vivències que li havia aportat el desenvolupament del projecte.

Moments i tipus d’avaluació

Avaluació inicial:

Pluja i relació de les idees prèvies que els alumnes tenien sobre el tema.

Avaluació formativa:

Durant el procés hi ha diversos moments en què hi ha una posada en comú i es sintetitza allò que s’ha realitzat fins aleshores (debats, extracció de conclusions, comparatives…)

Elaboració d’una carpeta d’aprenentatge.

Avaluació final:

Prova escrita.

Com ho fem?

Durant els dos trimestres que ha durat la realització del projecte s’han emprat diverses metodologies: Treball en grups, tasques individuals, tasques col·lectives i grups col·laboratius formats en heterogeneïtat, autogestió i/o intervenció del professorat.

S’ha comptat amb el suport i ajut de diferents experts: Les entrevistades: picapedrera, pagesa i gegantera; un metge i un arqueòleg que han estat part de la guia d’aquest projecte.

Si hi ha de sumar el treball de cerca d’informació vivencial, on l’alumnat ha tingut un paper actiu i productiu (recull de dades, formulació d’hipòtesis, constatació de dades, realització de gràfics comparatius i extracció de conclusions).

Diferències socials. Comencem?

En un estudi sobre l’edat moderna, l’alumnat va localitzar que homes i dones no gaudien dels mateixos drets, a partir d’aquí es va generar un debat on es va constatar que en l’actualitat continua havent diferències entre els drets d’homes i dones.

Sent un tema d’actualitat, sovint els alumnes portaven notícies que sorgien sobre aquesta problemàtica. Això va fer que es creés un neguit per saber si realment els homes i les dones som diferents i si aquestes diferències justifiquen la situació actual.

Partint de la visualització d’un vídeo: “Carrera por la igualdad”, i llegint un article relacionat amb el tema, es va iniciar un debat que va generar un seguit de preguntes que es volien resoldre i que servirien de guia per al projecte que acabaria dividint-se en dues vessants: la social i la fisiològica.

L’equip docent, motor de canvi

La Neus i la Sílvia, tutores del grup de 5è, ja s’havien iniciat en el treball per projectes amb temàtiques relacionades amb el medi Natural i Social, així com treballs similars en l’àmbit de llengua catalana. A grans trets, la dinàmica girava entorn a la cerca d’informació partint de dubtes i inquietuds, que es transformaven en repte. En aquest punt, es pautava un treball per resoldre-ho, tot a través de grups cooperatius.

Les diferències entre homes i dones ha estat una temàtica que ha interessat molt al conjunt d’alumnat de cinquè, i en aquest projecte s’ha volgut anar més enllà i dotar-los d’eines per tal de realitzar una comparativa en dos àmbits molt diferenciats: aspectes socials i aspectes físics, i de quina manera aquests dos grans blocs interaccionen entre ells i ens porten a explicar la situació social actual.

El camí a seguir ha estat marcat pels interessos del grup classe, però es vol destacar que a nivell de professorat s’ha seguit la dinàmica de l’amic crític, un grup format per la resta de mestres impulsors de la xarxa a la nostra escola, que ha permès rebre feedback i noves idees per tal de millorar i enriquir la tasca docent.