Com ens hem organitzat…

Amb la intenció de gestionar els nostres recursos de la manera més productiva, els nostres alumnes van treballar en petitis grups heterogenis d’entre quatre o cinc persones per potenciar la implicació directa. Cada grup es van repartir els càrrecs següents: guionista, actor, editor de vídeos, atrezzo i vestuari. Un cop decidit el tema de cada grup (normes d’un espai determinat del centre), els alumnes van redactar el guió i el contingut del vídeo.

Durant una setmana, els alumnes van utilitzar les instal·lacions del centre per assajar i gravar els vídeos (laboratori de Ciències Experimentals, biblioteca, vestuari, classe, consergeria…). La gravació es va integrar dins de l’horari lectiu i va afectar algunes matèries. En tot moment, els alumnes van estar acompanyats del professorat.

Producte final

El producte final realitzat en aquest projecte ha estat un Lapbook individual que mostra  la informació recollida en les cartolines. El format del Lapbook s’ha decidit en assemblea. Els alumnes l’han pogut decorar i organitzar lliurament, al seu gust, i un cop acabat han fet una presentació als grups de segon.

Finalment els alumnes s’emporten el producte final a casa per explicar-ho i compartir amb les famílies el seu procés d’aprenentatge.

Implementació

Pel que fa a la implementació d’aquest  projecte, vam partir de la  pregunta : “Les plantes poden créixer sense aigua?” i, a partir d’aquí van sortir diferents respostes i alhora noves preguntes com ara:

Un arbre és una planta?

Com neixen les plantes?

El sol fa créixer les plantes?

Podrien creixer sense sol? I sense aigua o aire?

Quines parts té una planta?

Es va crear  un debat i converses entre els alumnes on el mestre tenia el paper de moderador i de guia. Entre ells van anar relacionant les idees i els conceptes que tenien prèviament i amb això van confegir noves hipòtesis i, finalment, construir nous aprenentatges.

A partir de la informació prèvia i l’elaborada, els alumnes han documentat les seves feines amb unes petites cartolines retallades de formes diferents en les que van anotant la informació recopilada. Cada cartolina és una informació que després quedarà recollida en un Lapbook individual.

A més, per donar resposta a algunes preguntes de les que van sorgir vam plantar unes quantes llavors en tests i situacions diferents per veure quin procés de creixement tenia la planta segons les condicions en que les posem:

  • Una llavor amb cotó fluix, contacte amb el sol i regada amb aigua.
  • Una llavor amb cotó fluix, contacte amb el sol i regada amb un altre líquid (Coca-cola).
  • Una llavor sense res més.
  • Una llavor amb cotó fluix, contacte amb el sol, però sense regar.
  • Una llavor amb cotó fluix, contacte amb el sol i regada amb aigua però tapada per impedir el pas d’oxígen.
  • Una llavor amb cotó fluix i regada amb aigua però sense contacte amb el sol.
  • Una llavor sense cotó fluix però amb la resta d’elements.

 

 

 

 

Metodologia

La metodologia utilitzada per dur a terme aquest projecte és variada. Hem treballat de manera individual, en parelles, en grups… i ens hem iniciat en els rols, primerament creant la figura del portaveu, que és qui donarà veu al seu grup i exposarà tot allò que el seu grup vulgui comentar.

Pel que fa al rol del mestre, ha estat com a guia i conductor de les activitats, aportant la informació necessària per dur a terme les activitats i proporcionant un clima a l’aula adequat per poder compartir experiències, diàlegs i propiciant un aprenentatge de caire més cooperatiu i per a construir entre tots.

En relació a les activitats i la cerca d’informació, partim dels coneixements previs dels alumnes i els relacionem amb els nous continguts apresos i/o cercats a les diferents fonts d’informació.

Habitualment la cerca d’informació la fan a casa i a les sessions d’informàtica, després dediquem una estoneta a les hores de medi per poder exposar la informació trobada als companys, establir un diàleg i d’aquesta manera construir la informació entre tots.

Metodologia

La metodologia per a dur a terme aquest projecte és molt variada, les tasques són distribuides en grups, en parelles, de manera individual… Quan són en grup, intentem que siguin el més heterogenis possibles i que els alumnes arribin a les seves pròpies conclusions, després hi haurà un portaveu que farà públic a la resta de la classe, les conclusions a les que han arribat. La idea és que es vagin introduint en els rols i que cadascú tingui una tasca assignada dins del grup.

El mestre en aquest cas, té un paper de guia i acompanyant alhora, ja que els alumnes tenen grans idees però sovint s’han de reconduir, aprofundir, modificar… en funció dels interessos del grup.

Pel que fa a la recerca, habitualment es demana als alumnes que prenguin un compromís de participació, així doncs se’ls demana que siguin curiosos, inquiets i un pèl crítics, que cerquin informació al seu entorn més proper, no només als llibres. Per exemple, en una de les sessions en què es van teballar les fulles, molts alumnes van portar fulles reals per poder observar-ne la seva forma, color, duresa, etc. D’altra banda, a l’escola també fem ús de l’aula d’informàtica i, per tant algunes sessions són dedicades a la cerca d’informació amb l’ajuda de les TIC.

Un cop recollida la informació necessària, els alumnes exposen als seus companys les seves informacions i conclusions i es genera un petit debat a classe en què els alumnes opinen, comenten les diferències o similituds entre les diverses informacions, i finalment elaborem entre tots les definicions i explicacions que donaran cos al nostre projecte.

Per últim, fem ús de les rúbriques d’autoavaluació per què ells mateixos puguin valorar el seu procés d’aprenentatge.