EVALUATION

L’avaluació del projecte ha estat sumativa  i basada especialment en el procés de creació del producte final  i  de la participació i implicació per part dels alumnes.

Els productes finals han estat la millor eina escrita que la mestra i els propis alumnes han tingut per avaluar l’evolució del grup de treball, així com la implicació envers la tasca encomanada.

L’avaluació per part de l’alumnat també ha estat necessària en el procés d’ensenyament aprenentatge. S’han realitzat sessions puntuals de debat entre ells per tal de reconduir els projectes en cas que hagi estat necessari.

Per tal de deixar constància sobre la evaluació, s’ha fet ús de rúbriques tant individuals com grupals.

 

FINAL PRODUCT

El producte final serà crear diferents tipus de pòsters per informar a les famílies i a la comunitat escolar sobre les activitats programades per Sant Jordi (certamen literari, venda de roses, lectura col·lectiva…)

Continguts del tema:

  • Què es la publicitat?
  • Estratègies de publicitat
  • Tipus de publicitat.
  • Elements d’un pòster publicitari.

 

ADVERTISING

Sessió 1

Es fa una pluja d’idees a partir d’una pregunta conductora que donarà opció a debat. ( De quina manera influeix la publicitat en la gent?) En parelles debatran el que pensen i es farà una posada en comú a nivell grup classe. Un cop feta la pluja d’idees s’explica l’objectiu de la unitat i quin serà el producte final que els alumnes hauran de crear en petit grup.

Es fa una segona activitat introductòria per analitzar diferents pòsters de publicitat i descobrir els coneixements previs dels alumnes. En parelles han de triar un dels tres proposats i respondre unes preguntes. Es fa la posada en comú a l’aula en gran grup.

 

Sessió 2.

Treballem què és la publicitat i quines estratègies es fan servir en els anuncis. Per a això, realitzem dues activitats de comprensió oral on els alumnes hauran de completar un seguit de frases per tal de descobrir aspectes de vocabulari rellevants en el tema.

Sessió 3.

Fem una primera presa de contacte amb anuncis reals de revistes per tal de descobrir els elements principals de la publicitat impresa.

Per fer-ho proposarem dues tasques en petit grup:

D’una banda els alumnes hauran de de decidir entre ells quins són els elements comuns d’entre una sèrie de pòsters i es farà una posada en comú en gran grup classe.

D’altra, realitzarem una activitat per parelles per treballar la comprensió lectora. Cada parella tindrà unes targetes amb unes frases que haurà de col·locar sota el rètol de la paraula que forma l’element del pòster.

Sessió 4.

En grups de tres, els alumnes tindran revistes diverses a la taula. Hauran de triar un anunci imprès i retallar-lo. Posteriorment, hauran d’enganxar-lo en una cartolina gran i dibuixar el seu esquema organitzatiu amb els elements que ja haurem treballat  a la sessió anterior.

Sessió 5.

Veurem un parell de vídeos per conèixer què és un logo i les seves característiques….colors, mida…

Completarem una taula triant tres logos d’empreses conegudes i en parelles farem el seu anàlisi.

 

Sessió 6.

Individualment, els alumnes hauran de dissenyar un logo sobre un tema que ells escolliran d’entre un seguit de temes proposats per la mestra, també tindran l’opció de fer un tema lliure.

Com que l’activitat és en Anglès, un cop dissenyat i pintat, els alumnes hauran de redactar una petita descripció sobre el disseny realitzat. Amb ajuda d’unes estructures bàsiques en Anglès que la mestra proporcionarà, els alumnes redactaran tres o quatre línies sobre el logo que han creat.

Si sobra temps, i si estan llestes per a fer-les servir, treballarem amb les tauletes amb una aplicació específica de logos.

Sessió 7.

 Treballarem el que és un slogan mitjançant una activitat que es diu “running dictation”

És una activitat que servirà per treballar en grup de manera cooperativa. En grups de cinc hauran de fer un dictat als membres del grup. El text  estarà penjat a les parets de l’aula tantes vegades com grups hi hagi. En torns de trenta segons els alumnes de cada grup hauran d’aixecar-se a llegir un tros i anar al grup a dictar-lo per tal que la resta l’escrigui el text de manera individual en un foli i correctament.

 

Sessió 8

Analitzem anuncis  reals per tal de desenvolupar els sentit crític dels alumnes. Es projectaran un parell de vídeos amb anuncis impresos que van ser un fracàs i d’altres que van ser un èxit.

Posteriorment, els alumnes disposaran d’unes targes amb dos anuncis impresos a cadascuna d’elles. Amb ajuda d’un vocabulari concret i d’unes estructures en Anglès que els serviran de guia, els alumnes, per parelles, descriuran la parella de posters. Posteriorment, es farà la posada en comú a l’aula.

Amb els portàtils petits podem fer servir la web vocaroo per enregistrar les veus dels alumnes un cop practiquin la descripció dels posters.

 

SESSIÓ 9:

Fem una aturada en el tema per valorar aquesta unitat didàctica i veure quins aspectes ha aprés sobre la unitat i quins cal reforçar. En grup debat posem en comú les reflexions individuals de cada alumne per fer un recull de les propostes i comprovar si els objectius del tema s’estan assolint.

 

Ja estem preparats per presentar el projecte en grup que es durà a terme durant les darreres sessions del trimestre i les dues primeres classes el mes d’abril.

 

Les sessions 10,11,12 seran completament lliures.

En grups de 3 o 4 hauran de crear els pòsters de la festa de St. Jordi per a l’escola reflectint tots els continguts treballats en les sessions anteriors.

Com que són tres cursos, cada grup centrarà el producte final en un tema diferent.

Els temes escollits per a promocionar les activitats de st. Jordi són:

  1. Venda de roses
  2. Moments de lectura compartida
  3. Concurs literari

 

Us deixem un recull de fotos on podreu veure algunes de les activitats relaitzades en aquestes sessions.

Imatge de previsualització de YouTube

LA PUBLICITAT

El projecte que pertany a l’àrea de medi social i es titula: La publicitat. Està centrat a alumnes de 6è de primària.

La temporalització de les sessions és 1 hora a la setmana (10-12 sessions a cada grup) i s’utilitzarà l’hora de Science per treballar-lo. En aquesta hora el projecte s’explicarà en anglès, ja que és la llengua emprada en aquesta assignatura.

Els alumnes coneixeran aspectes sobre què és la publicitat a través de l’anàlisi de diferents anuncis ja existents. Centrarem el projecte en treballar la publicitat impresa.

LA NOSTRA ESCOLA (Sant Francesc d’Assís)

Som l’escola Sant Francesc d’Assís de Sant Joan Despí. Som una escola força gran de gairebé 500 alumnes. Enguany, és el segon any que som membres de la XCB. En el nostre equip impulsor som 20 mestres de diferents cicles amb moltes ganes i inquietuds de canvis i millores pedagògiques.

En les nostres reunions i trobades intercanviem experiències competencials que hem fet a l’aula, portem a terme reflexions i debats pedagògics encarats al canvi i treballem la cohesió de grup a través de sessions de ioga.

Cada nivell educatiu, està treballant  almenys  en un projecte aplicant  noves estratègies competencials per tal d’afavorir un treball més autònom i enriquidor pels alumnes. En el nostre bloc, presentarem un d’aquests. El projecte es diu ADVERTISING i es treballa amb els alumnes de 6è a l’àrea de SCIENCE.