La veu dels alumnes

Al finalitzar el projecte els alumnes ens han expressat que s’ho han passat molt bé i que els ha agradat aquesta manera d’aprendre.

A través de la nostra observació ens hem adonat que han estat motivats en tot moment i que alumnes que potser no participen tant en una dinàmica habitual, en aquest projecte han fet aportacions molt bones.

També les familíes ens han manifestat que a casa els alumnes han explicat molt contents els experiments i els treballs que anàvem fent a l’aula.

Valorem positivament que la motivació va relacionada amb la durada del projecte que no ha estat prolongada al llarg de tot el curs.

 

Avaluació

Per avaluar un projecte no ens hem de centrar únicament en el producte final, sinó en tot el procés pel qual han passat els alumnes fins a arribar a aquest. Per això en el nostre projecte hem avaluat tant el procés com el producte final.

Per avaluar el procés hem fet observació directa en tot moment del que estava passant en l’aula i també cada alumne ha realitzat la seva  carpeta d’aprenentatge que ha sigut avaluada per la mestra. També s’ha avaluat el producte final des de dos vessants: la realització del mural per grups i la seva exposició a les familíes.  

A més a més no hem d’oblidar que els alumnes son la part principal del projecte i per tant son ells els que també s’han d’autoavaluar per ser consiens del que han après, per això han fet una rúbrica autoavaluativa de tot el projecte.

rubrica

Producte final

Els alumnes han transmès el seus aprenentatges als companys d’ altres cursos i als pares.

Per fer-ho han treballat en grups i han preparat una exposició on exposaven:

 • Hipòtesis del seu experiment.
 • El que realment va passar.
 • El que més els havia sorprès de l’experiment.
 • El que han après.

Han utilitzat fotografies del procés d’experimentació per documentar l’exposició i cartolines on han estructurat el discurs i alhora els ha servit d’ajuda.

Les famílies han pogut entrar a les classes de segon i escoltar les presentacions dels alumnes. Per finalitzar i fer una mica de cloenda s’ha preparat un visionat de fotos recollides durant tot el projecte i que posteriorment hem penjat a la web de la classe.

Archivo_000 (2)Archivo_006 (1)

Procés d’implementació

Per tal d’esbrinar els diferents estats de l’aigua els alumnes han fet recerca a través d’observació directa dels diferents experiments (evaporació, condensació, congelació i descongelació).  Per fer aquesta observació han utilitzat el full de registre preparat per la mestra. Per complementar el full de registre se’ls ha donat als alumnes una bossa amb el següent material: Temporitzador, llapis, goma, tablet i full de registre.

A través de les converses en rotllana els alumnes han relacionat els nous aprenentatges adquirits en l’observació amb experiències personals. Per exemple: l’observació de l’evaporació amb la dutxa de casa i el vidre entelat. També en l’observació de la congelació ho han relacionat quan fan polos a casa.

El paper de la mestra ha estat guiar aquestes converses perquè tots els alumnes poguessin crear coneixement amb les seves vivències.

Hem compactat horari fent transversal el projecte. D’aquesta manera hem utilitzat les sessions de català (carpeta d’aprenentatges, llengua vehicular en les converses), matemàtiques (el rellotge), tecnologia (ús de les tablets i càmeres de fotografiar), medi (contingut propi del projecte), artístic (mural final de projecte, carpeta d’aprenentatge)…

Els alumnes han documentat el seu projecte amb la seva carpeta d’aprenentatge individualment i la creació del mural col·lectivament. Periòdicament s’han dedicat estones a l’elaboració personal dels aprenentatges que anaven adquirint.

 

Planificació i metodologia

A l’Escola la Marina vam decidir iniciar el projecte dels ESTATS DE L’AIGUA a 2n perquè estava pendent de treballar.

Vam realitzar una pluja d’idees  per a veure com podíem provocar l’ interès en els alumnes i vam decidir que portaríem gelats a l’aula. Els alumnes haurien de triar quin tipus de gelat volen per a la festa de fi de curs: “flash”, gel amb pal i crema. IMG_20170424_102726

Iniciàrem la conversa fent la pregunta de com estarien els gelats en tornar del pati. Vam preveure que sorgirien preguntes com les següents:  Per què es desfà? Es pot tornar a congelar? Totes les coses fredes es congelen? Què podem fer per congelar? Totes les coses canvien de forma en congelar-les? Refreden igual la nevera i el congelador? Si els tornem a congelar recuperen la seva forma?

La metodologia

La metodologia utilitzada en el projecte serà guiada tenint en compte les propostes dels alumnes segons els seus interessos.

 • Activitats en gran grup, petit i individual: S’han creat 5 grups de treball aprofitant la disposició habitual de l’aula, sent aquests grups heterogenis i  triats per la mestra.
 • Tot i que inicialment s’havia pensat un càrrec per grup va sorgir la necessitat de crear un càrrec per cada membre. Es van proposar els següents:
  • Càrrec de premsa: informarà a l’altre grup de l’evolució dels seus experiments al igual que a les d’infantil.
  • Càrrec d’enllaç: transmetrà al grup l’ informació puntual que dona la mestra.
  • Càrrec d’ exploració: seran dos membres del grup els qui aniran a observar l’evolució de l’experiment.
  • Càrrec d’ arxiu: arxivarà les feines i materials dels membres del seu grup.
 • Farem rotllana per compartir idees, explicar l’evolució dels diferents experiments i expressar els aprenentatges que cada nen/a ha adquirit.
 • Realitzarem la rúbrica d’autoavaluació: en presentar la rúbrica els alumnes saben què és el que esperem que aprenguin.
 • Independentment de quin sigui el producte final del projecte es farà una exposició als pares per explicar tot el projecte.
 •  Per poder disposar de franges horàries més àmplies s’ha reestructurat l’horari de 2n, la qual cosa ha permès tenir suports dels membres del grup impulsor.

Reflexió

 • Valorem positivament el treball en grup ja que permet als alumnes aprendre conjuntament.
 • És molt motivador pels alumnes tenir una responsabilitat dins del seu grup.
 •  Les converses han estat molt enriquidores i motivadores. Els alumnes han participat espontània i activament en tot moment.
 • És positiu que els alumnes sàpiguen des de l’inici del projecte el que s’espera d’ells.
 • Els nens i nenes es senten motivats en saber que els pares podran participar al finalitzar el projecte.
 • La reestructuració d’horaris s’ha valorat positivament i es proposa per a futurs projectes o dinàmiques d’aula.

 

Equip impulsor escola La Marina

Som l’equip de Mestres impulsor de  l’escola La Marina.

L’escola va engegar el projecte d’Ambients el curs 2008-2009 a educació infantil. En el curs 2012/13 van començar a funcionar els ambients a 1r i 2n i el curs 2013/14, es van incorporar els alumnes de 3r (grup de mitjans). Al llarg d’aquest procés durant tres cursos vam tenir una formació de centre.

A tots els cursos de primària fem tallers d’escriptura amb grups desdoblats des de fa temps. El curs passat vam assistir a les conferències “Ara escric” i hem renovat l’enfocament i la durada de les sessions dels tallers. Pel grup de grans,  hem encetat uns tallers d’escriptura amb grups heterogenis barrejats.

Ja fa temps que fèiem projectes del tipus que els alumnes trien el tema, compartim el que sabem, fem un índex del que volem saber….Aquest curs volíem fer una formació de centre per avançar en el treball per projectes sobre:

 • Millorar la presentació i elecció del projecte, per tal que sigui més investigable i competencial.
 • Incorporar canvis metodològics en relació a la seqüència de realització, la conversa i el paper del mestre.
 • Avançar en l’avaluació, introduint l’autoavaluació i l’autorregulació, per tal que siguin conscients del propi aprenentatge i s’autorregulin