LA VEU DELS ALUMNES

Una vegada realitzades les Frediolimpíades hem dedicat una sessió a escoltar les opinions dels alumnes.

La valoració del projecte ha estat molt positiva per part de tot l’alumnat, els ha agradat passar un matí fent esport amb unes activitats que han creat ells mateixos; d’altres alumnes valoren que ells mateixos hagin estat els jutges de les diferents probes;

En definitiva, hem gaudit tots d’una experiència motivadora i enriquidora.

L’AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte de les Frediolimpíades ha tingut dues vessants; per una part, l’autoavaluació dels alumnes i per l’altra, la dels mestres.

Per a la realització de l’autoavaluació els mestres juntament amb l’alumnat vam crear una rúbrica: quins creieu que són els aspectes que s’haurien de valorar en el projecte? Com ho avaluem? Ens posem nota? A partir d’aquestes preguntes i d’altres conjuntament es va crear una rúbrica d’autoavaluació.

Els mestres hem realitzat una avaluació continuada mitjançant l’observació. Com que s’han realitzat activitats en grup i d’altres individuals s’han pogut avaluar molts aspectes diferents mitjançant unes pautes d’observació.

IMG_4355 IMG_4356IMG_4354IMG_4358IMG_4357

PRODUCTE FINAL

El producte final que han fet els alumnes del Cicle Superior és portar a terme les Frediolimpiades.

El repte ha estat en organitzar un projecte des de l’inici fins al final. Les activitats són reals perquè han estat planificades i vivencials per tot l’alumnat del cicle. En les realitzacions dels tallers s’han elaborat diferents productes: la mascota, el logo, les xapes, la planificació d’un viatge pels diferents països on s’han fet les olimpíades, la realització dels jocs, les medalles… S’ha prioritzat el treball col•lectiu però en moments puntuals s’ha fet també treball individual.

En general tot ha estat triat de manera democràtica partint del tema triat, l’alumnat ha elaborat les Frediolimpiades, segons els seus interessos i habilitats. Seguint el model de les diferents olimpíades els nens i nens han desenvolupat el seu projecte olímpic.

Una vegada acabades les olimpíades els equips guanyadors han pujat al pòdium i han rebut una medalla elaborada per ells mateixos (recepta de cuina) i posteriorment tots els participants han obtingut la seva medalla.

Les presentacions s’han dirigit als companys del l’escola, del cicle i a les famílies. Durant les portes obertes els pares i mares han pogut observar mitjançant fotos, prototips, murals i dossiers els productes finals de les Frediolimpiades.

Els alumnes han preparat per grups les proves d’autoavaluació les quals ens han indicat el grau de satisfacció i d’assoliment dels objectius proposats.

IMG_3671 IMG_3670

IMPLEMENTACIÓ: “CITIUS, ALTIUS, FORTIUS”

Els i les esportistes del cicle superior de l’escola Frederic Mistral han portat a terme la implantació del projecte olímpic satisfactòriament. L’ equip de mestres valorem molt positivament tot el procés i fins i tot ens ha sorprès  molt gratament tot el seu desenvolupament, malgrat que també considerem que hi ha alguns aspectes a millorar.

Tant l’alumnat com els mestres hem adquirit i construït conjuntament nous coneixements. La informació  per a poder portar a terme tot aquest aprenentatge l’hem obtinguda bàsicament mitjançant la recerca d’internet fent ús de les noves tecnologies. Els coneixements previs sobre el tema proposat que els i les alumnes tenien assolits han estat compartits amb la resta de companys i companyes durant els diferents tallers realitzats. Es pot afirmar que tots i totes ens hem enriquit una mica més amb aquestes aportacions.

Considerem rellevant apuntar que tot el nostre alumnat ha adoptat un paper actiu durant el desenvolupament del projecte, convertint-se d’aquesta manera en  transmissors i receptors dels continguts. S’han sentit protagonistes del  procés i aquest fet ha reforçat el seu propi aprenentatge a la vegada que també els ha ajudat a relacionar els coneixements previs amb els nous.

A part de plasmar tots aquests nous coneixements en un dossier individual, a més a més s’han elaborat tasques de manera grupal com per exemple: pòsters, creació del nino de la mascota, confecció de la torxa, muntatge del pòdium, muntatge dels anells olímpics, escriptura del text de la cerimònia inaugural,etc…Gran part de tota aquesta feina realitzada ha estat destinada a  l’assoliment del producte final: la celebració de les I Frediolimpíades.

És important assenyalar que tot aquest material, generat a partir del projecte, ha estat exposat al passadís del cicle superior de l’escola per tal de ser compartit amb la resta d’alumnes del centre i amb les famílies que van assistir a l’exposició.

L’equip de mestres hem treballat coordinadament i ens hem reunit durant vàries sessions per tal de programar totes les accions a portar a terme abans,durant i després del projecte.Hem consensuat què, com i quan desenvoluparíem tot aquest procés per tal de realitzar un projecte interdisciplinari. Ens hem distribuït les tasques a realitzar amb l’objectiu d’agilitzar el procés, però som conscients que ens ha mancat temps per a poder analitzar amb calma tots els aspectes relacionats amb el projecte.

LA VEU DELS ALUMNES

Al llarg d’aquest projecte en les converses col·lectives els alumnes s’han mostrat molt motivats i engrescats i la majoria han participat activament. Han après a explorar, a tenir objectius propis, a verbalitzar vivències pròpies, de tal manera que s’ha mostrat molt autònoms i responsables i respectuosos en l’ús dels espais i materials.

AVALUACIÓ

Decidir l’avaluació del projecte ens va costar decidir què volíem i havíem d’avaluar i també com fer-ho.  L’equip d’educació infantil parlàvem sobre l’avaluació del nostre projecte i dubtàvem si una graella d’observació emplenada pel mestre ens serviria per avaluar un projecte en que els alumnes són creadors d’ambients d’aprenentatge i no hi ha uns continguts conceptuals a treballar sinó les capacitats referents a la participació, treball cooperatiu, etc.

Finalment vam decidir avaluar la participació, l’interès personal i respecte per les intervencions dels companys/es. Així ens sorgia el dubte de si recollir dades en una graella del mestre ens servia per ajudar a l’alumne en els projectes futurs. Per detectar aquells alumnes que sovint queden invisibles en una conversa grupal, i poder ajudar-los més en els projectes futurs.

Al final vam decidir preparar una graella d’autoavaluació penjada a l’aula i que emplenessin els propis alumnes per fer-los conscients a ells mateixos i als mestres. Hem d’utilitzar eines que facilitin als alumnes ser capaç de veure com ho han fet.

Hem de dir aquesta graella no l’hem fet servir ja que les sessions del l’equip impulsor se’ns han solapat amb la realització del mateix projecte.

PRODUCTE FINAL

En el nostre cas el producte final ha estat la creació de nous ambients per part dels alumnes.

Després de gaudir d’uns ambients creats pels mestres els alumnes s’han trobat amb el repte d’haver de decidir com aconseguir la creació d’uns nous ambients, és a dir: triar tema, elaborar i demanar materials, i finalment estrenar els seus ambients.

Tot i ser un repte i haver tingut dificultat en les converses o sobretot amb el temps de preparació, ells han estat protagonistes en tot moment i el resultat ha estat molt motivador.

Com habitualment es fa a l’escola, a la pàgina web es penjarà un recull de fotografies de les dues sessions dels nous ambients perquè tota la comunitat educativa pugui gaudir-ne.

Implementació

 

El nostre projecte encara està en procés d’implementació; ja hem dut a terme les converses inicials  i les segones converses per decidir que necessitem per poder crear l’ambient triat.

Ara cal que dins de cada grup-classe els alumnes s’organitzin en petits grups responsables per crear els materials, demanar-los a través de circular feta pels alumnes, fer decoració,…

Exemple de segona conversa: L’ambient de teatre

P4B va decidir fer dues activitats per aquest ambient: representació amb titelles i fer d’actors i actrius. 

Per les titelles van proposar fer titelles de personatges de contes (Caputxeta, Campanilla, Pirates, Sant Jordi, Bambi, Els 3 porquets)

Per fer d’actors i actrius van decidir que els calien disfresses, objectes d’atrezzo, llibres per decidir la història, música,  decorats i teló.

Després de les segones converses l’equip d’educació infantil durant el cicle valora que els diferents graus de maduresa i capacitat d’abstracció dels alumnes de P3, P4 i P5, fan que els resultats i propostes siguin molt divergents.

A P3 els va costar imaginar tot el material necessari, oblidant alguns elements. A P4 van necessitar força pistes, de vegades repetien les idees o no acabaven de saber com executar-les. Els de P5 van demostrar més capacitat d’imaginar com aconseguir el material proposant vàries maneres.

Això ens demostra que en la primera conversa al parlar d’alguna cosa viscuda era més fàcil parlar-ne i en canvi a la segona que requeria més abstracció doncs va caldre més ajuda per part de les mestres.

METODOLOGIA

Les activitats que s’han realitzat al llarg del projecte han estat de dues maneres: en grups cooperatius i algunes individuals que posteriorment s’han compartit en gran grup.

Els grups formats són heterogenis amb la intervenció de les mestres per qüestions organitzatives, però cal remarcar que s’han organitzat subgrups on l’alumnat s’ha autogestionat.

Les diferents activitats que s’han realitzat al llarg de la setmana amb una durada de dues sessions han estat les següents:

 1. Turisme a les diferents ciutats olímpiques: els alumnes han estat organitzats en grups cooperatius per tal de buscar informació de les diverses seus dels JJOO com si fóssin turistes que han de visitar-les realment: quin mitjà de transport utilitzarien per anar? Que visitarien? On s’allotjarien?, etc. Així, han utilitzat les TIC per fer un recull d’informació sobre el seu viatge que posteriorment han plasmat en un poster que s’ha col·locat en el passadís de les classes del cicle per compartir la informació amb la resta dels companys.

 2. Logotip de les FrediOlimpíades: A partir d’una breu explicació i observació dels diferents logotips creats en les diferents olimpíades, l’alumnat ha hagut de dissenyar individualment un logotip per a representar les nostres FrediOlimpíades. Cada alumne ha explicat la seva creació davant del grup i, entre tots han votat el disseny guanyador.

  Finalment, de cada grup que va realitzar l’activitat vam obtenir 5 logotips finalistes i, posteriorment, tot l’alumnat del cicle superior va triar el representant final.

 3. Disseny de la mascota: A partir d’una explicació i observació de les diferents mascotes dels JJOO els alumnes han hagut de dissenyar una mascota per les FrediOlimpíades.

  Cada grup havia de dissenyar una part de la mascota: el cap, el tronc, els braços, les cames i peus i, finalment, els complements.

  Un cop realitzat l’esbós de la part de la mascota treballada, l’alumnat va exposar-la davant dels seus companys amb l’objectiu de decidir quina seria la part del cos triada per a formar la mascota. Una vegada es van tenir totes les parts de la mascota triades es va iniciar el muntatge de la mascota.

  Per a triar el nom de la mascota cada grup va haver de consensuar un nom i els alumnes van decidir que volien que el nom sortís a sorts. Així, que vam col·locar els 5 noms dins d’una caixa i una mà innocent va triar el nom de la nostra mascota: FREMY.

 4. Proves olímpiques: en grups cooperatius els alumnes van pensar, elaborar i avaluar les proves olímpiques. També van elaborar una graella per poder puntuar les diferents proves i es van presentar per a jutges els alumnes voluntàriament.

Metodologia

La nostra metodologia consistirà en fer participar molt als alumnes, partirem dels seus interessos, els farem protagonistes i els implicarem. Tot això a partir de la DSC_0806, i anirem estirant del fil ja que cal tenir presents les característiques del nens d’educació infantil. Fomentarem la interacció entre alumnes, mestres i famílies. Ens basarem en una metodologia activa i vivencial, però guiada pel mestre.

 

El projecte s’anirà construint depenent de les aportacions dels alumnes. Les converses començaran a l’aula, però es contemplarà la possibilitat de fer una assemblea conjunta a nivell de tot el cicle d’infantil.

L’espai que utilitzem per poder reflexionar, posar temes en comú, coavaluar i autoavaluar-se serà durant les rotllanes del matí o quan sorgeixi la necessitat.

La conversa inicial es farà en gran grup i després es faran petits grups heterogenis per taules per repartir tasques (buscar material, redacció de notes…)

Tasques a fer:

 • Conversar sobre el llistat de coses que necessitarem per a la l’elaboració del nostre ambient.
 • Buscar i preparar el material.
 • Escriure una nota, mail o notícia a les famílies escrita pels alumnes (cadascú al seu nivell).