Tecnologia 4

Ceràmica que neteja l’aire

Les empreses CERACASA i FMC-FORET han desenvolupat una ceràmica capaç de transformar els òxids de nitrogen causants de la pluja àcida en altres molècules innòcues, solubles en aigua, i que són eliminades sense perjudicar el medi ambient amb un bon ruixat. La hipòtesi que es plantejaren els investigadors de l’empresa va ser:

Podem fer que un material es comporti com un arbre, utilitzant només la llum del sol i aigua?

Després de realitzar diverses proves, anàlisis i experiments, han desenvolupat un material ceràmic que incorpora  un esmalt catalitzador, el Bionictile, el qual, gràcies a l’energia del sol i la humitat ambiental,  redueix químicament els òxids de nitrogen dipositats. Segons els estudis fets aquest innovador material pot eliminar 84,6 mg de NOx/m2 cada hora, calculen que 200 edificis poden eliminar 217,98 tones de NOx a l’any.

fletxa

Més informació

bionictile


Materials de construcció: el ciment

El ciment és un aglomerant, o sigui, una substància que facilita la unió entre materials. Quan es barreja amb aigua forma una pasta plàstica que s’endureix a poc a poc, i permet unir altres materials per aconseguir un material sòlid i resistent.

En la pàgina de IECA ( Instituto Español del cemento y sus aplicaciones) trobareu informació sobre el procés de fabricació del ciment, els seus constituents, i els .

Impactes ambientals provocats pel ciment

  • L’extracció de les matèries primes necessàries implica l’ús de recursos naturals i l’ocupació d’un entorn en forma de cantera, i es generen diverses actividats (voladures, trituració i transport). La manipulació, emmagatzematge i processat de materials en forma de pols suposa l’emissió de partícules que perjudiquen la qualitat de l’aire.  Per exemple, la sílice lliure pot provocar danys a la salut com la silicosis
  • Els forns en els quals es fabrica el ciment requereixen de gran quantitat d’energia per aconseguir temperatures de l’ordre de 2000º C,  i es produeixen emissions de partícules o pols de forn i gasos com diòxid de sofre, òxids de nitrogen, monòxid i diòxid de carboni, a més de clorurs, fluorurs, compostos orgànics i metalls pesats.
  • El material d’ alimentació del forn també suposa la generació d’una sèrie de materials contaminants sòlids i líquids que poden ser nocius si arriben a les aigües superficials i subterrànies.

Mesures que pren el sector per reduir l’impacte ambiental

  • Ús de forns nous per millorar l’eficiència energètica
  • Reciclatge
  • Valorització material i energètica dels residus
  • Substitució dels combustibles fòssils per altres alternatius com biomassa
  • Introducció d’equips de control i reducció d’emissions contaminants

[kml_rm movie="http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/mediambient/001_836801.rm" width="322" height="288"/]

Vocabulari de la construcció

[kml_rm movie="http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/quemasdit/793289.rm" width="322" height="288"/]

Deixa un comentari