Línia pedagògica

 

Els infants en néixer són capaços d’establir les relacions que els han de permetre desenvolupar-se però a la vegada són extremadament vulnerables. Per créixer necessiten que al seu voltant hi hagi persones adultes que interpretin i responguin adequadament a les seves necessitats, acompanyant-los en la descoberta del seu entorn i cap a una progressiva autonomia.

El primer i més important context educatiu i de desenvolupament de l’infant és la família. La llar d’infants té sentit com a segon context, aquell que amplia i diversifica les  seves experiències.

Els objectius principals de la llar d’infants són:

 • Facilitar el desenvolupament integral dels infants, procurant que tinguin suficients oportunitats per a desenvolupar el més àmpliament possible les seves capacitats.
 • Col·laborar en la seva educació, donant-los a conèixer instruments i produccions culturals i costums, valors i normes de la societat en què viuen.

Aquests objectius s’assoleixen oferint, als infants, l’oportunitat de:

 • Relacionar-se i jugar amb altres infants.
 • Gaudir d’espais i materials especialment organitzats per facilitar l’activitat i les relacions.
 • Participar en propostes educatives que afavoreixen el seu desenvolupament.

COM TREBALLEM?

Des de la idea que qualitat del procés educatiu es troba en la qualitat de la comunicació existent entre les persones implicades, creiem que l’eix principal de l’acció educativa és una relació respectuosa i amorosa entre cada educadora i cada infant.

Per tant, volem establir un vincle afectiu amb els infants que els permeti créixer i aprendre des de:

 • La seguretat, per poder relaxar-se i obrir-se a l’entorn.
 • La felicitat, per estar motivats i participar.
 • La llibertat, per viure les experiències en plenitud.

Des d’aquesta base, l’ambient que hi ha a la llar d’infants en la vida quotidiana és familiar i alegre.

Les activitats que es duen a terme de forma diària segueixen una rutina, és a dir, una seqüència periòdica de moments d’acció, descans, alimentació i higiene personal. Gràcies a la repetició d’aquestes rutines, els infants van coneixent la vida escolar a poc a poc, la integren en la seva experiència i que adquireixin autonomia de forma progressiva.

Dins d’aquesta rutina, considerem prioritàries l’experimentació i el joc. Els infants, des del naixement, mantenen una actitud d’exploració del seu entorn de forma espontània (escoltant, observant i/o manipulant directament tot el que tenen al seu abast); i, a mesura que passa el temps, aquesta activitat es converteix en joc.

El joc representa la base dels aprenentatges dels infants perquè és una activitat voluntària, positiva i global (utilitzen totes les seves possibilitats motores, sensorials, emocionals, cognitives i comunicatives). Per tant, hi dediquem el temps i l’espai necessaris perquè estiguin presents en gran part de la vida quotidiana dels infants (no només com a forma d’entreteniment).

Cal tenir en compte, també, que hi ha les activitats especials: activitats amb característiques diferents de les de la vida quotidiana (algunes estan obertes a les famílies) i, precisament a causa d’aquesta diferència, tant importants com les rutinàries.

QUÈ TREBALLEM?

Els continguts que treballem es classifiquen en tres àrees d’experiència i desenvolupament:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres: coneixement de la pròpia identitat, descoberta de les possibilitats i adquisició d’autonomia a través de la interacció amb l’entorn.
 • Descoberta de l’entorn: coneixement del medi natural i social habitual a través de la relació amb les persones i els objectes.
 • Comunicació i llenguatges: coneixement, utilització i domini progressiu de les diferents formes de comunicació (llenguatges corporal, verbal, musical, plàstic i matemàtic).

Ara bé, les activitats d’experimentació i joc no es divideixen segons les àrees (com si fossin assignatures) sinó que les agrupem per projectes i centres d’interès i les treballem de forma global. És a dir, escollim un tema de l’entorn immediat dels infants per tal que connecti amb els seus interessos i provoqui la seva curiositat; i treballem aquest tema des de múltiples vessants.

FEM TREBALL EN XARXA

Som conscients que la llar d’infants és una institució que forma part d’un poble i donem molta importància a la dimensió social en l’educació dels infants. Per això, fem que l’escola sigui de caràcter obert i tenim en compte les possibilitats de col·laboració amb altres serveis educatius, culturals i socials del poble.

En aquest sentit, es duen a terme activitats diverses amb les escoles que ofereixen el segon cicle d’educació infantil al municipi (Doctor Arruga i Olivar Vell), amb la biblioteca municipal Salvador Raurich i amb altres serveis o entitats amb voluntat de treballar conjuntament.