RACÓ COMPARTIT

Aquest espai pretén ser un lloc per compartir temes, estratègies i materials d’interès comú per a la nostra reflexió i pràctica educativa.

Iniciem un tema per compartir que ens ajudi en la reflexió i en l’elaboració del:

PLANS INDIVIDUALITZATS

Presentem la normativa d’inici de curs que dona les instruccions per a l’elaboració dels Plans Individualitzats.

 

Organització i funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació especial

 

 

Resolució de 29 de maig de 2009 relativa a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació infantil i primària i d’educació especial per al curs 2009-2010

 

 

 

3.2. Atenció a la diversitat. Plans individualitzats Novetat (pàg. 16)

 

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat ha de plantejar-se des de la perspectiva global del centre i ha de formar part de la seva planificació.

 

Les mesures més específiques d’atenció a la diversitat poden ser

organitzatives –intervenció de dos mestres a l’aula, agrupaments flexibles, suport en petits grups o de manera individualitzada preferentment dins l’aula ordinària o atenció fora de l’aula…–, però han d’incidir fonamentalment en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat.

 

A més del professorat que desenvolupa tasques de suport, els centres han de destinar prioritàriament les hores del professorat del centre que quedin disponibles, un cop cobertes les prescripcions curriculars dels diferents cicles, a l’atenció específica de l’alumnat que presenti més necessitats de suport educatiu.

 

Per respondre a les necessitats de tot l’alumnat, inclòs el que manifesta més dificultats per aprendre i també el que té altes capacitats intel·lectuals, cal establir la programació de l’aula amb les adaptacions necessàries d’acord amb els aspectes següents:

 

1. Verificar l’adequació dels objectius de la programació a les

característiques de l’alumnat.

2. Preveure en les unitats de programació activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un determinat objectiu o una determinada competència, i identificar les més adequades per a cada alumne/a.

3. Preparar noves activitats que permetin a aquest alumnat aprendre i participar plenament a l’aula, i incloure de manera progressiva

aquestes noves opcions de treball en la programació d’aula com a

propostes que també poden ser útils per a la resta de l’alumnat.

4. Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions.

 

 

A fi d’aplicar mesures metodològiques i d’organització per atendre la diversitat de l’alumnat, els centres que estan situats en entorns socials i econòmics desfavorits –i, per tant, imparteixen ensenyaments a un nombre elevat d’alumnes que tenen especials dificultats per assolir els objectius generals a causa de les seves condicions socials i culturals–, han de fer un ús adequat dels recursos humans de què disposen que els permeten mantenir grups d’alumnes amb una ràtio inferior a l’establerta amb caràcter general.

 

Plans individualitzats

 

S’ha d’elaborar un pla individualitzat per a un alumne/a (article 5.2 de l’Ordre EDU/296/2008) quan es consideri que per al seu progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes. El pla individualitzat recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l’alumne/a pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars.

 

La comissió d’atenció a la diversitat ha de promoure les mesures d’informació general, ajuda i assessorament al tutor/a coordinador/a del pla i a l’equip de professorat per a la seva elaboració i aplicació.

 

La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot ser arran d’un dictamen d’escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda d’un tutor/a, o de qualsevol altre mestre/a o professor/a de l’equip docent si identifiquen que per al progrés d’un alumne/a no són suficients les mesures d’atenció a la diversitat planificades per al centre en general o per al seu grup classe en particular. L’elaboració d’un pla individualitzat pot requerir la revisió de com s’organitzen els recursos disponibles del centre.

 

El pla individualitzat l’elabora l’equip de mestres o de professorat i els altres professionals que participen en l’atenció educativa de l’alumne/a coordinats pel tutor/a. Es demana la participació de l’equip d’orientació i assessorament psicopedagògic (EAP), sempre que es consideri necessari, o d’altres professionals dels serveis educatius que tinguin relació amb l’alumne/a. Si el centre ho considera convenient, també poden formar part de l’equip que elabora el pla individualitzat professionals d’altres àmbits, com el social o de la salut.

 

El tutor o tutora de l’alumne/a és el coordinador/a responsable de l’elaboració i seguiment del pla, a menys que es decideixi que la tutoria del pla l’exerceixi un altre mestre/a o professor/a.

 

S’ha de comptar amb la participació de pares, mares o representants legals de l’alumne/a escoltant-los durant el procés de presa de decisions, donant-los a conèixer el contingut del pla, i s’ha de tenir en compte el seu acord en les decisions finals.

 

El pla individualitzat pot incloure, de manera orientativa:

-Les dades personals, acadèmiques, nom del tutor/a del pla i resta de

mestres o professors i professionals que hi intervenen; data d’inici del pla i previsió de seguiment i avaluació.

-La justificació: descripció dels motius pels quals es planteja la

necessitat de realitzar un pla individualitzat per a l’alumne/a.

-La planificació dels objectius i de les actuacions: la relació d’objectius educatius prioritaris i competències a assolir per part de l’alumne/a i de les actuacions que se’n deriven.

-L’avaluació: criteris d’avaluació d’acord amb els objectius proposats.

-L’horari de l’alumne/a i els suports: quadre horari setmanal de

l’alumne/a on s’indica la distribució setmanal de les activitats en les

quals participa l’alumne/a, d’emplaçaments escolars i de suports. Cal

incloure els espais de menjador i esbarjo si són emplaçaments on es

treballen actuacions per assolir objectius prioritaris del pla individualitzat.

 

El pla individualitzat té la durada que determini l’equip que l’elabora. En acabar el curs escolar s’han d’avaluar els resultats obtinguts, planificar les actuacions per al proper curs i decidir si l’alumne/a ha de seguir amb el plaindividualitzat o és oportú aplicar unes altres mesures d’atenció menys singulars.

 

El director/a del centre educatiu aprova, si escau, el pla individualitzat, a proposta de la comissió d’atenció a la diversitat. El pla individualitzat l’han de signar el tutor/a coordinador/a del pla i el director/a del centre educatiu. Hi ha de constar la participació i el coneixement del pare, mare o representants legals. Una còpia del pla ha de restar a l’expedient de l’alumne/a.

 

Es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, a proposta del tutor/a coordinador/a del pla i amb l’acord de l’equip que el porta a terme i escoltada la família. Si és a demanda dels pares o tutors legals, la comissió d’atenció a la diversitat del centre estudia la sol·licitud raonada de la família i el tutor/a coordinador/a informa el director/ade la conveniència de continuar o no amb el pla individualitzat de l’alumne/a.

 

La decisió motivada de finalitzar anticipadament un pla individualitzat l’ha deprendre i signar el director/a, hi ha de constar el coneixement de la família ies farà constar en el document del pla i en l’expedient acadèmic de l’alumne/a.

 

 

Us adjuntem diversos fitxers que us ajudin en la reflexió i la elaboració del Pla Individualitzat:

 

protocol-pi

pi-model

copia-de-pi

pi-2008-091

model-dades

normativa-pi

guio_del_pi-contingut

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=49

 

http://www.gencat.cat/diari/5155/08163010.htm

 

Esperem les vostres aportacions al Blog.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *