Category Archives: Resultats recerca

Exposició dels resultats del meu treball de recerca, organitzats en quatre àmbits: El centre: lideratge i PEC, Rol docent, Expressió de l’alumnat i Escola, famílies i entorn

Activitats per a la reflexió

Proposta d’activitats per a la reflexió

D’acord amb les raons que em portaven a fer aquesta recerca:

– Reforçar unes pràctiques educatives que donen resultats satisfactoris per a l’educació integral de l’alumnat.

– Trobar criteris d’intervenció col·laborativa, afavoridors d’una escola més inclusiva.

– Ajudar a tenir un concepte, més aproximat, de les necessitats de desenvolupament de l’infant.

– Donar arguments per evitar l’excessiva escolarització de l’etapa d’Educació Infantil.

– Treballar a favor de la salut laboral dels docents.

I d’acord amb les hipòtesis plantejades i els resultats obtinguts, proposo dotze activitats per promoure la reflexió, la coordinació i la coherència en el si dels claustres:

1.De les paraules a l’acció: Negociant significats / Vocabulari compartit

2.De les paraules a l’acció: parlem de les relacions i de l’organització

3.De les paraules a l’acció: parlem d’organització i necessitats

4.De les paraules a l’acció: parlem de l’organització per a l’atenció de l’alumnat

5.De les paraules a l’acció: sistematitzant el seguiment de l’alumnat. El dossier de tutoria

6.De les paraules a l’acció: parlem d’actituds

7.De les paraules a l’acció: parlem de models d’intervenció

8.De les paraules a l’acció: parlem d’espais

9.De les paraules a l’acció: parlem d’espais

10.De les paraules a l’acció: parlem de relacions. L’acollida del professorat nou

11.De les paraules a l’acció: parlem de materials

12.De les paraules a l’acció: parlem de l’organització del temps

fent camí

Conclusions de la recerca i algunes preguntes

Conclusions i Preguntes

Hi ha un bon lideratge, un projecte clar i compartit.

Les persones juguen un paper clau.

El respecte i l’estima pels infants.

a Malmö, compartint l'observació

El meu treball mostra bones pràctiques. Què fem amb les altres, amb les que no satisfan als seus actors, amb les que no serveixen els objectius?

Resultats de la recerca: l’expressió de l’alumnat: el joc, 2

L\’expressió de l\’alumnat

El joc, expressió natural de l’infant.

Pel seu valor educatiu el joc mereix fotografia a part.

Temps pel joc, espais de joc, el joc al centre de l’activitat de la primera infància.

El joc per descobrir el propi cos, els objectes, l’espai i el temps, per relacionar-se amb els altres, el joc afavoreix la comunicació i les interaccions, el seu desenvolupament global.

 

visita a la metgessa

visita a la metgessa

 

A Suècia, l’activitat a l’aire lliure és molt valorada:

 • Pel desenvolupament motriu.
 • Per salut, l’aire lliure és més saludable.

“No hi ha mal temps sinó roba inadequada”

jugant amb els elements naturals

jugant amb els elements naturals

Resultats de la recerca: l’expressió de l’alumnat, 1

L\’expressió de l\’alumnat

L’expressió oral, plàstica, corporal i musical.

A través de l’expressió lliure i creativa l’infant mostra la pròpia individualitat, la mestra posa les condicions, dóna temps, proposa, suggereix perquè doni el millor de si mateix

 L’infant aprèn a valorar les creacions dels companys, la diversitat, i millora la seva autoestima, la iniciativa i les relacions amb els altres.

Alguns recursos per a l’expressió de l’alumnat:

 • la conversa
 • la revista escolar
 • la poesia i la narració
 • la radio
 • les gravacions en vídeo i el cinema
 • les fotografies i les presentacions
 • els blocs i les pàgines web
 • el dibuix
 • la pintura
 • el collage
 • el modelatge
 • les danses
 • la cançó, els concerts
 • les representacions de teatre
 • el joc

Se sap que la intel·ligència és diversa (visual, auditiva, cinètica, abstracta) dinàmica (interaccions de diferents formes de veure les coses, interdisciplinar) distintiva (existeixen diversitat de talents) i que la societat les necessita totes.

el racó de pintura

el racó de pintura

Resultats de la recerca: el rol docent

Segona fotografia: El rol docent (actituds, temps i espais)

Els docents formem part d’un sistema complex, l’escola, en el qual el més important són les persones i la nostra actitud ha de promoure les interaccions, la comunicació.

Motius transcendents:

 • Més justícia social i equitat.
 • Relacions d’alta qualitat, basades en el respecte.
 • Una ciutadania plural, rica en matisos i cohesionada.

Actituds, donant sentit al treball:

 • Ganes d’aprendre
 • Pensament positiu.
 • Confiança i bon humor
 • Es té una posició d’humilitat a l’hora d’establir relacions amb les famílies.
 • Es responsabilitza del progrés de l’alumnat, amb un sincer interès pel seu creixement global.

La persona docent i l’organització dels temps i dels espais:

Dedica temps a allò important, significatiu, pel desenvolupament de l’infant i del grup, dóna temps perquè l’alumnat faci observació atenta, deduccions, suposicions… temps per investigar, explorar, comprovar… temps per compartir i per expressar-se. Temps per jugar.

“Deixar el cronòmetre i agafar la brúixola”, com a eslògan.

Gestiona els temps, els ritmes per tal de generar condicions favorables a l’expressió i el desenvolupament dels infants, sense forçar, lentament, a favor d’un procés el més natural possible.

Prepara espais i situacions educatives segures que generen confiança i faciliten les interaccions, espais rics i acollidors, adequats al moment evolutiu dels infants.

Dóna’m temps”, ens diuen els infants de molt diverses maneres.

Models d’intervenció:

Treballa coordinadament amb l’equip i coherentment amb el Projecte Educatiu del Centre.

A l’aula, la mestra actua sense dirigir.

Proposa, recomana, acompanya en els processos i dóna autonomia a l’alumne, el responsabilitza. L’infant és qui construeix el propi aprenentatge.

Posa noms a les accions i a les coses, negocia significats amb l’infant i el grup.

Observa l’alumne comprensivament.

Segueix atentament l’evolució dels alumnes.

Demana el màxim de cada un, amb serenitat i afecte però amb exigència.

Informa a les famílies sobre el desenvolupament dels seves filles i fills. Obre les portes.

Confia en les pròpies capacitats i amb les dels altres.

Promou les interaccions.

Genera il·lusió reforçant el vincle del grup, promou la creativitat i l’expressió de l’alumnat.

Aporta cultura i coneixement científic.  

Es compromet.

 Organitza l’activitat amb estratègies inclusives:  

            Taller de grups interactius

            Treball per projectes

            Projectes de centre

            Racons o espais de joc i aprenentatge

            Paper destacat de les activitats d’expressió.   

            Relació entre persones de diferents edats.

             El material fungible està socialitzat, tothom disposa del material i se’n fa responsable.

             Es consulten diverses fonts i es té cura que tothom hi tinguin accés.

el treball d'equip

Resultats de la recerca

Resultats per àmbits: el centre / el rol docent / l’expressió de l’alumnat / les famílies i l’entorn.

 En diferents articles mostraré el que he vist, intentaré fer quatre retrats, un per a cada àmbit.
Començant per la mirada general i anar apropant el zoom fins a captar el gest, la paraula… que donen qualitat.
La imatge que vull projectar està feta amb detalls significatius dels diferents centres, com si composés un collage.

A partir de l’observació dels centres, he analitzat, comparat i contrastat per tal de fer-ne una imatge única que recollís els aspectes més rellevants. Aquest és l’àlbum que presento amb les quatre fotografies.
A totes les escoles he viscut una acollida atenta i amable, m’han obert totes les portes i facilitat la consulta de documents, també he tingut accés per parlar amb tothom, aquesta actitud ha afavorit la recollida d’una molt diversa i rica informació, a part de ser per ella mateixa una dada més al seu favor, a favor de l’escola inclusiva.

 

moltes petites aportacions fan una gran obra