El Soler

 

Ubicació: x: 417847m y: 4617255

Masia de planta baixa i pis, i en alguna zona semisoterrani, ja que aprofita el desnivell del terreny. Hi ha un cos principal, orientat a llevant, amb façana asimètrica i coberta a dues aigües de teula àrab recolzada sobre un ràfec d’una filada de teula. Adossat hi ha un segon cos més gran de coberta de dues aigües iguals; a la façana de migdia hi ha una gran terrassa amb barana de peces de formigó. La casa té un tercer cos afegit, molt petit, amb coberta a dues aigües. El jardí el té en la part posterior, és a dir, a ponent, i per la banda de baix, a migdia, hi ha una gran bassa rodona. En el cos més antic hi ha un portal d’arc de mig punt de dovelles de pedra sorrenca sense inscripcions. Té dues finestres a la planta pis amb brancals, llinda i ampit de la mateixa pedra que la del portal, protegides per reixes, i entre les dues finestres hi ha un portal amb una escala de volta que hi mena exteriorment des de la planta baixa. Els murs són de pedra amb junta enrasada. L’estat general de la casa és bo, ja que s’ha habilitat com a segona residència i s’han fet modificacions importants.

És una casa de probable origen baix medieval tot i que s’han fet moltes restauracions que amaguen els elements antics. La consueta de Mura de 1592 ens indica que hi vivien 11 persones amb el cognom Soller.

Valenti Soller 64 anys
Antoni Soller 27
Joan Soller 25
Jaume Soller 22
Miquel Soller 20
Francesch Palou 18
Guillem, mosso 15
Elisabet Sollera 46
Joana Sollera 16
Sperança Sollera 16
Valentí Pla 6  No confirmat