La Sagrera

A banda dels masos disseminats pel terme, al voltant de l’església de Sant Martí es formà una sagrera que constituirà el poble de Mura. Segons la consueta de Mn. Oller el 1592 20 famílies formaven aquest nucli d’una norantena i escaig de persones i, com en el cas dels masos, amb indicació dels menors de catorze anys no confirmats i que no combregaven:

-La casa de Antoni Pux, pagès

Antoni Pux 38 anys
Valentina Pux 30
Valentina Pux 6 no confirmats
Francesch Pux 5
Margarida Pux 4  “
Coloma Pux 2  “

-La casa de Raphael Torrella, pagès

Raphael Torrella 46 anys
Elisabet Torrella 36
Jaume Torrella 7 no confirmats
Elianor Torrella 8  “
Collomos Torrella 2  “

-La casa de mestre Joan Culla, mestre de cases

Mestre Joan Culla 40 anys

-La casa d’en Prat, pagès, és del Rector

Joan Prat 26 anys
Margarida Prat 24
Valentina Prat 2 no confirmat
Martí Prat 1 mes  “

-La viuda Digona, sastressa

Agnès Digona 80 anys
Pascual Digona 20

-La Rectoria

Jaume Oller, prevere i rector 53 anys
Mº Antic Altifulla, vicari 36
Pere Bes 24
Margarida Vall 60
Joan Lobet 11 no confirmats
Antoni Soller Vicens 11  “
Magdalena Borges 7  “
Valentí Riera 5  “

-La casa d’en Bartomeu Villa, pagès

Bartomeu Villa 45 anys
Antoni Joan Villa 8 no confirmat

-La casa del sastre Guillem Diner

Guillem Diner 39 anys
Valentí Diner 20
Joana Dinera 30
Antonia Dinera 18
Magdalena Dinera 7 no confirmat
Antoni Diner 4
Pere Diner 1  “

-La casa d’en Bosch, pagès

Francesch Bosch 38 anys
Antiga Bosch 34

-La casa de Valentí Lobet, pagès

Valentí Lobet 36 anys
Hieronima Lobeta 30
Hieronima Lobeta 2 no confirmada

-La casa d’en Costa, pagès

Miquel Costa 42 anys
Salvador Costa 14 no confirmat
Valentina Costa 11  “
Jaume Costa 7

La casa del Lobet i esta es de les pagesies

Margarida Lobeta 40 anys
Valentina Lobeta 14 no combregat
Joana Lobeta 13  “
Martí Lobet 10  “
Maurisi Bastardas 11  “

-La casa de la viuda Pux Ferrera

Joan Fossar 42 anys
Antonia Fossara 30
Violant Pux  38
Martí Fossar 4  no combregat
Joan Fossar  9
Gratia Pux 8
Philipa Pux 10  “
Margarida Pux 7  “
Valentí Fossar  7  “

-La casa d’en Bernat Fargat, traginer

Bernat Fargat 47 anys

-La casa de Antoni Sanctlay, pagès

Antoni Sanctlay 53 anys
Valentí Sanctlay 20 anys
Christophol Sanctlay 18
Eularia Sanctlayna 25
Valentina Sanctlayna 40
Antonia Sanctlayna 16

La casa de Joan Salla, parayre

Joan Magrans o Salla 30 anys
Miquella Magrans 20
Valentina Magrans 3 no confirmats
Lluis Magrans 1

-La casa de Jaume Paric, parayre

Jaume Paric 40 anys
Elisabet Parica 34
Tania Parica 13 no combreguen
Martí Paric 10
Fransina Parica 8  “
Lorens Paric 2  “

La casa de Antoni Launion, teixidor

Antoni Launion 50 anys
Salvador Launion 27
Agnès Launion 44
Joana Launion 20
Hieronima Launion 2 no combreguen
Francesch Pomet 6

-La casa d’en Mas, mestre de cases

Agnes Roca 60 anys
Pere Mas 36
Antiga Mas 27
Speransa Mas 7 no combreguen
Joan Marti Mas 3  “
Maria Mas 1  “

-La casa de Bartomeu Serra, pagès

Bartomeu Serra 44 anys
Eleanor Serra 34
Gabriella Argimira 38
Joan Serra 7 no combreguen
Valentí Serra 5  “
Eleonor Argimira 5  “

En la consueta Mossèn Oller hi detalla el que ingressava la parròquia de Mura pels delmes i primícies, ja siguin de raïm, oli, carn, formatge, cànem etc. El rector hi especifica que el pagament es feia en gra i en la proporció que de cada vuit quarteres i mitja que es collien se’n pagava una, la qual s’havien de repartir el rector i el senyor de Mura, que en aquell moment eren Jeroni de Peguera i Alexandre de Cordelles.

Les propietats que tenia la parròquia de Mura eren: la rectoria amb algunes terres al seu voltant, una casa, un parell de peces de terra a Mura i unes feixes de terra que eren al voltant de Santa Creu de Palou.

A més el rector cobrava per dret d’alou diverses quantitats sobre sis cases i algunes peces de terra. Mossèn Oller fa un recompte del que acostuma a cobrar, aproximadament, sobre les collites dels fruits que s’aplegaven a Mura. En total eren:

-100 quarteres de gra

-12 cargues de vi

-4 quartans d’oli

-5 cabrits

-28 formatges

-5 pollastres

-5 vellons de llana

-1 quinta de cànem

-3 o 4 garrins