Les Solanes

Ubicació:   x: 417687m y: 4617649

La casa de Les Solanes actualment forma tres conjunts diferenciats de construccions, ja que hi ha per un costat la casa antiga amb uns coberts posteriors afegits, un segon conjunt format pels antics corrals, i un tercer conjunt amb una tina circular a la que es van afegir altres construccions modernament. La casa antiga és una construcció petita, de planta rectangular amb planta baixa i un pis, amb coberta a doble vessant de teula àrab i carener paral·lel a façana principal que s’obre a ponent. A la façana hi ha un portal d’arc de mig punt amb dovelles de pedra sorrenca i tres finestres desiguals, a la planta pis, amb brancals llinda i ampit de la mateixa pedra. El mur és de pedra vista amb junta enrasada i cantoneres més groses. Té petits cossos adossats i està unida amb un porxo i amb l’habitatge dels masovers, de factura més recent, de planta baixa i dos semisoterranis, ja que es troba en un desnivell del terreny. L’altre conjunt d’edificacions corresponen a corrals adaptats a habitatge; tenen planta baixa, i planta baixa i pis. Hi ha un tercer conjunt de dos habitatges acabats recentment sobre un petit turó a pocs metres de la casa per la banda de llevant. Els dos primers conjunts estan protegits per un mur amb portal i disposen d’un jardí, un antic trull i pistes de tenis. A l’interior de la casa més antiga es conserva una premsa de vi encastada en una fornícula de la paret a la planta baixa, i els antics fogons de pedra.

El 1263 Guillem de Santa Coloma vengué el mas de les Solanes al prior i sagristà de Sant Llorenç del Munt, fet que demostra que aquesta casa podria haver estat construïda a principis del segle XIII. També hi ha documentació del segle XIV que fa referència: el 1315, el 1347 i el 1354. A la consueta de Mura de 1592 (APM) constata que hi vivien 7 persones, tots amb el cognom Rubio.

Gabriel Robio 50 anys
Jaume Robio 20
Joan Robio 18
Bernat Robio 17
Margarida Rubio 43
Miquella Robio 10  No confirmat
Alleonor Robio 8  “