21/02/11

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 2n TRIMESTRE/

CURS 2010/11

Període: 21/02/11 al 18/03/11

Llengua Catalana

Lliçó 7:
Les consonants G i J.
Els boscos tropicals.
Enriqueta.
El diari personal.
Un conte per fer pensar.

Segon

36-40 Lectures
La G/J/GU/GÜ
Aventura’t amb l’ortografia
Teide
Ortografia bàsica

Expressions de quantitat i
mode


Plurals amb canvis consonàntics
Aventura’t amb l’ortografia
Les paraules canvien
La Galera
Ortografia bàsica

Completar frases
Escriu frases
Descobrim la frase misteriosa

Embarbussaments
Esquema
Recull

Invenció d’un conte
Contes SPC
Contes bojos


Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

Tercer


L’apòstrof
Esquema
PowerPoint
Clic


Els determinants: articles, demostratius i possessius
Esquema
Articles Clic
Demostratius i possessius Clic
Activitat possessius

El text expositiu
Esquema
Informació
Exemple: Els gupis


Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Quart


R simple/r múltiple i r muda
Esquema
Activitat
Aventura’t amb l’ortografia

L’adjectiu
Esquema
Activitat
Teide
Teide

El còmic
Còmic Piu-Piu
Dossier
Web

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Cinquè


L’apòstrof i les contraccions
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
Esquema
Clic

Tipus de determinants
Esquema
Quadern virtual
Activitat

El diari personal
Esquema
Exemple
El diari d’Anna Frank

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Sisè


La puntuació i l’entonació
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
Clic

Els pronoms personals
Esquema
Activitat
MUD

Els pronoms febles
MUD
MUD

Altres pronoms
GALÍ
GALÍ

Text narratiu: El conte
Tove Jansson
Viquipèdia
Racó del conte

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Llengua Castellana

Lliçó 7:
El circo.
Estefi.
El jardín.
Navegando por Internet.
Expresemos sensaciones.

Segon


Vocabulari: el circ
Lèxic
Pel•lícula: El circo de la mariposa

La z
Activitat
Activitat

L’adjectiu
Activitat
Activitat

El text narratiu: el còmic
El llenguatge del còmic
Crear un còmic
Playcòmic
Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

Tercer


Les onomatopeies
Ruiditos
Activitat

La b i la v
Activitat
Activitat
Supersaber

Els grups br/bl/dv/nv
Clic

Sinònims i contraris
Activitat
Activitat
Activitat
Fondo lector

Vocabulari: productes alimentaris
Activitat

El text narratiu: el còmic
Llenguatge
Activitat
GenmàgicDictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Quart


La r i les rr
Activitat
Activitat
Activitat

La comparació
Activitat
Activitat
Activitat

Vocabulari: el parc infantil
Vocabulari

El debat
Informació

Text narratiu: personatges de ficció
Informació
Els textos narratius
La narració

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanov

Cinquè


Les abreviatures
Llistat
Sigles i abreviatures
Anaya

El llenguatge del mòbil
Diccionari sms
Article

Vocabulari: Internet
Diccionari
Diccionario

El text informatiu
La notícia
JocDictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Sisè


Els parèntesis, la ratlla i el guió
Regles ortogràfiques
Activitats
Activitats

Les comparacions i les metàfores
Informació
MUD
MUD
MUD

El sentit figurat
Anaya
Competència lèxica
Teide
MUD

Dictat
Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Matemàtiques

Lliçó 8:
La multiplicació.
La longitud.
Les fraccions.
Rectes i angles.
Nombres negatius i coordenades.

Lliçó 3:

Figures geomètriques.
La suma.
La multiplicació.
Divisió de números naturals.
Potències i arrels.

Segon


Taules 2 i 3
Mates a la salsa
Estudiem i practiquem les taules
La taula del 2
La taula del 3

Sèries creixents amb calculadora
Càlcul al minut
Sèries amb la calculadora

Orientació a la quadrícula: coordenades
Coordenades1
Coordenades2

Problemes
Activitat


Editorial Vicens Vives
Internauta
Internauta

Unitats i desenes
Pràctica

Suma i resta. Suma de tres nº
Joc
Matemàgic
Fitxes

Comptar de 2 en 2 i de 5 en 5
Sèries

Triangle, quadrat, rectangle i cercle.
Tangram
Els quadrats, els rombes i els seus amics

Monedes
Joc

Problemes i gràfics
Clic


Editorial Vicens Vives
Internauta
Internauta

Tercer


Metre, decímetre, centímetre i mil•límetre
Esquema
Unitats de longitud

Ús del regle
Genmàgic: Mesurem objectes

El quilòmetre
Taula
Màquina de canvi d’unitats

Estimació longituds
Clic
Medir és comparar

Multiplicar per 10/100/100
Genmàgic: La fàbrica dels zeros

Taules de multiplicar
Activitats

Arrodonir
Arrodonim amunt els números naturals

Problemes
Activitat

Editorial Vicens Vives
Internauta

Suma portant-ne. Nº de 5 xifres
Educalandia
Matemàgic
Fitxes

Propietats commutativa i associativa
Activitat

Arrodonir
Pràctica

Descompondre
Pràctica
Clic

Problemes
Activitats
Autoavaluació

Autoavaluació Cruïlla 117316
Classe 4t

Editorial Vicens Vives
Internauta

Quart


Fracció: Termes i escriptura
Esquema
PowerPoint
Representació
Activitats

Comparació de fraccions
Comparar fraccions

Fracció d’un nombre
Parts d’un nombre

Nombres mixtos
Nombre mixt

Probabilitat
Anaya
Joc loteria

Fraccions del quilo
La fracció d’un nombre
Activitat
Activitat

Sumar 99
Activitat

El doble i la meitat
Activitat
Activitat

Problemes
Activitat


Editorial Vicens Vives
Internauta


Multiplicació de nº de 2 i 3 xifres acabats en 0
Clic
Pràctica

Propietats de la multiplicació
Activitat

Estimació
Pràctica


Sumar i restar
Educalandia
Quadern

Orientació en un pla.
Localització d’elements en un pla

Problemes
Mud

Autoavaluació Cruïlla 117316
Classe 4t
Editorial Vicens Vives
Internauta
Internauta

Cinquè


Rectes paral•leles i perpendiculars
Esquema
Activitat
L’univers de les rectes
Rectes
Con regla y cartabón

Mesura i construcció d’angles
Esquema
Transportador
Mesura d’angles
Mesura amb transportador

Classes d’angles
Reconeixement d’angles
Classificació
PowerPoint

Bisectriu d’un angle
Vídeo
Construcció
Observació

Mediatriu d’un segment
Vídeo
Concepte
Traç
Construcció

Estimació sumes i restes amb números decimals
Sumes i restes amb decimals
Operaciones con decimales

Problemes
Activitat


Editorial Vicens Vives
Internauta
Internauta

Propietats i prova de la divisió
Mecànica de la divisió
Pràctica de la divisió

Dividir per 10, 100 i 1000
Pràctica

Operacions combinades
Joc

Proporcionalitat
Anem a comprar

Dividir nº acabats en 0
Quadrat màgic

Sumar i restar
Activitat

Problemes
Mud

Autoavaluació Cruïlla 120979
Classe 5è

Editorial Vicens Vives
Internauta

Sisè


Els nombres enters
Genmàgic
Activitats

Comparar i ordenar
Comparar

Les coordenades
Genmàgic
Coordenadas cartesianas
Joc
Joc laberint
Joc

Representació d’enters
Recta numèrica

Gràfics de quadrícula
Clic
Gràfic quadrícula
Activitat

Problemes
Activitat


Editorial Vicens Vives
Internauta


El quadrat i el cub d’un nº
Esquema potències
Clic

Potències de base 10
Gemàgic
Flash

Escriptura abreujada de nombres grans
Vídeo

Arrel quadrada
arrel quadrada aproximada
Genmàgic
Pràctica
Problemes
Activitats

Editorial Vicens Vives
Internauta
Internauta
Internauta

Coneixement del Medi
Natural
i Social

Lliçó 4:
Pobles i ciutats. (2n)

Lliçó 6:
Diversitat de plantes. (3r)
La Terra el nostre planeta. (5è)
L’estructura de la Terra. (6è)

Lliçó 7:
El relleu terrestre. (6è)

Lliçó 9:
L’espai i el temps. (3r)
La Terra i l’Univers.
(4t).

La Terra i l’Univers
Volcans i terratrèmols

Segon


La successió estacional i el paisatge
Estacions a Catalunya
MUD

La diversitat de paisatges
El paisaje
El paisatge de Catalunya i els tipus

El sòl i els elements que el caracteritzen
El suelo

El temps atmosfèric
Aire i temps atmosfèric

Editorial Cruïlla
Activitats


Carnaval i Vella Quaresma
Recursos
Carnaval
Vella Quaresma


8 de març Dia de la dona treballadora

Tercer


Les parts de la planta
Les plantes i les seves parts: Dossier i avaluació
Les plantes i els éssers vius: Dossier i avaluació
Esquema
Dibuixos
Dibuixos
Animació
PowerPoint

Els arbres, els arbustos i les herbes
Llistat
Classificació

L’alimentació de les plantes
MUD
Fotosíntesi

La reproducció de les plantes
Pol•linització
La flor
Llavors

Ens alimentem de plantes
Plantes comestibles
Que mengem

Identificació de plantes a partir de les fulles
Fulles i més fulles

Les plantes i els arbres de Catalunya
Agramunt verd
Arbres de Catalunya

La Terra i l’Univers
Esquema
Esquema
Elements de la natura: Dossier i avaluació
Trobades de natura: 2006 i 2009

Els punts cardinals
Activitat
Els punts cardinals

L’orientació
Activitat
Orientar-se a la Terra: cartografia
Orientació
M’he perdut i no tinc brúixola 1
M’he perdut i no tinc brúixola 2
M’he perdut i no tinc brúixola 3

La brúixola
Activitat
Presentació

El rellotge
Clic

El calendari
Calendaris

Unitats de temps
Enllaços

Eix cronològic
Línia del temps

Construcció rellotge de sol
Fer un rellotge de sol

Canvis en el temps
El pas del temps
Vídeo: Un any en 40 segons

Editorial Cruïlla 117310
Activitats

Les estacions i les festes


Carnaval i Vella Quaresma
Recursos
Carnaval
Vella Quaresma


8 de març Dia de la dona treballadora
Recursos
Vídeo

Quart

La Terra i l’Univers
Esquema
Esquema
Taller: La Terra un punt de l’Univers
PowerPoint
Trobades de natura: 2006 i 2009

El sistema solar
Webquest: La terra en el sistema solar
Nuestro planeta: Nacimiento i evolución
Vídeo amb preguntes

Els moviments de la Terra
Simulador
Translació
Rotació i translació

Les quatre estacions
Estacions a Catalunya
MUD

La Terra i la Lluna
La Terra i la Lluna: Dossier i avaluació
Esquema Lluna
Vídeos Lluna

Les fases de la Lluna
Fase actual de la Lluna
MUD

Exploració de l’univers: Galileu
Mirando las estrellas
2009 Any internacional astronomia
Telescopi virtual
Descobrint el cel amb Galileu
Telescopi Galileu

La nutrició i les plantes
La nutrició i les plantes: Dossier i avaluació

L’aire i la meteorologia
L’aire i la meteorologia: Dossier i avaluació

Editorial Cruïlla117317
Activitats

Les estacions i les festes

Carnaval i Vella Quaresma
Recursos
Carnaval
Vella Quaresma


8 de març Dia de la dona treballadora
Recursos
Vídeo

Cinquè

La Terra i l’Univers
Esquema
Esquema
Taller: La Terra un punt de l’Univers
PowerPoint
Trobades de natura: 2006 i 2009

El sistema solar.
Webquest: La terra en el sistema solar
Nuestro planeta: Nacimiento i evolución
Vídeo amb preguntes

L’estructura de la Terra.
Esquema
Activitat
La Terra, continents i oceans

La biosfera.
Concepte
Vídeo
Imatges
Activitat

Les representacions de la Terra.
Representació de la Terra
Planisferis i globus terraquis

El temps atmosfèric.
Presentació

La informació meteorològica.
Vídeo
Meteocat

Experiència: Estudiem els planetes.
Els planetes

Reportatge: Com es va formar la Lluna?
Curiositats
Viatge a la Lluna

Editorial Cruïlla 122082/122083
Activitats


Les estacions i les festes


Carnaval i Vella Quaresma
Recursos
Carnaval
Vella Quaresma


8 de març Dia de la dona treballadora
Recursos
Vídeo
Diccionari biogràfic de dones

Sisè


La Terra i l’Univers
Esquema
Esquema
Taller: La Terra un punt de l’Univers
PowerPoint
Trobades de natura: 2006 i 2009

L’atmosfera.
Informació i activitats
La Terra, continents i oceans

La hidrosfera.
La Terra, continents i oceans
Activitat
Esquema

La geosfera.
Capes
Informació i activitats
La Terra, continents i oceans
Esquema

Experiència: Experimentem amb les plaques litosfèriques.
Esquema

Reportatge: L’aigua. Quin tresor!
MUD: Cicle de l’aigua

Els processos geològics
Presentació: Geodinàmica
La Tierra
La dinàmica superficial del planeta
La Terra
Falles i plecs: tipus
Animacions
Mapa

Els volcans
Informació
Mapa vulcans del món
Colònies a la Garrotxa 2009

Els terratrèmols
Simulació terratrèmol
Terratrèmol i tsunami, 11 de març de 2011 al Japó
Vídeo Tsunami
Vídeo tsunami TV3
Més informació

L’aigua dels torrents i dels rius
Imatges agents geològics externs
Els rius
Agents externs
Vídeo

Vídeo

Les glaceres i les aigües dels mars.
Les glaceres


Experiència: Construïm la maqueta d’un volcà.
Experiència
Fem volcans Butsènit 2009

Reportatge: El paisatge humanitzat.
Vídeo

Editorial Cruïlla 122084/122085
Activitats


Les estacions i les festes

Carnaval i Vella Quaresma
Recursos
Carnaval
Vella Quaresma


8 de març Dia de la dona treballadora
Recursos
Vídeo
Diccionari biogràfic de dones

Educació per a la ciutadania i els drets humans

ANTZ
Adreces ciutadania
Pensar amb el cinema
Pel•lícula
Fitxa
Calaixera

Treball interdisciplinari

Programa Thao: Peix i marisc
Adreces
Calaixera
Trobades de natura

Projecte herbes remeieres
Projectes interdisplinaris
Trobades de natura
Més adreces

Altres activitats TAC del trimestre

Programació 2n trimestre ZER.

Activitats a Butbloc.

Activitats cd

ALTRES SETMANES


CURS ANTERIORS:

Aquest article ha estat publicat en Curs 2010/11. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a 21/02/11

  1. Retroenllaç: Racó » 21/03/11

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *