Competència matemàtica

FENT TACA D’OLI!

A Matemàtiques tenim: conceptes (substantius), activitats (preguntes més concretes), processos/procediments (són més personals, s’ha de saber generalitzar), metodologia/avaluació (com ho hem de fer)…

Els processos són molt importants. Els continguts poden ser conceptes i processos. Hi ha activitats que treballen diverses dimensions. S’ha de focalitzar.

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.

Competència 1.

Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.

Competència 2.

Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.

Competència 3.

Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic.

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA.

A Primària no cal que demostrin (això a l’ESO), sinó que argumentin. En aquesta dimensió hi ha: Relacions i canvi, càlcul, mesura, geometria, el significat de les operacions…

El raonament pot ser de 4 tipus: geomètric, numèric, probabilístic…

Competència 4.

Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les.

No és el mateix una hipòtesis (suposició) que una conjectura. Conjecturar és anar més enllà, perquè hi ha indicis. Suposa fer bones preguntes.

Ex: Conjectura de Pierre Fermat.
Altres conjectures

Competència 5.

Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers.

Activitats

NOMBRES CAPICUA

Sòcrates ja deia que el càlcul ajuda a pensar. Càlcul productiu.
Recurs Drive.

QUELI: QUin És L’Intrús?

Recurs Drive.

MÀQUINES MATEMÀTIQUES

Recurs Drive.

CIGRONS I TRIANGLES

Recurs Drive.

TÀNGRAM

Recurs Drive.

El tangram i les fraccions.

MOSAICS

Recurs Drive

Fitxa Mosaic amb peces. mòbils. Anton Aubanell.
Fitxa Mosaic amb polígons regulars. Grup Cúbic.
Activitat Anoia.

TERNES TRIANGLES

Recurs Drive.

MÈTODE ABN

Recurs Drive.

SENTITS DE LES OPERACIONS

Recurs.

POLÍGONS

Recurs Drive.

DESENVOLUPAMENT CUBS

Recurs.

BOLES DE COLORS/CONJECTURAR/PROVAR

Recurs.
La bola 102, de quin color serà? Si volem que sigui blava, s’ha de posar la 2 blava.

TAPES CAPSES A ESCALA

Recurs Drive.

DIMENSIÓ CONNEXIONS.

L’objectiu de les connexions és aprendre a entendre el sentit de les coses. Connectar-se és relacionar-se. Dimensió més important, amb 2 competències. La més difícil d’avaluar, però pot ser no!

Generalitzar és raonament i prova, però també connexions. Els mapes conceptuals, els murals… ajuden a fer connexions. A l’alumnat els hi agrada! Quan poden explicitar o justificar una connexió, això és un nivell superior.

Continguts claus: Relacions, patrons, relacionar fraccions amb potències, representació geomètrica… S’ha de connectar tot! També equivalències 1/2 = 2/4…

Competència 6.

Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte.

Fer les connexions dins de les matemàtiques és la competència 6. Ex: Mirar maneres de resoldre un problema, veure que una estratègia és equivalent a una altra, …

Competència 7.

Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.

La Competència 7 busca les connexions de les matemàtiques amb la realitat, amb ulleres matemàtiques.

Hi ha una pregunta clau: Et sona això que estàs fent amb alguna cosa que ja hem fet.

Tipus de connexions, vídeo conferència,Per pescar val més una xarxa que una canya, Carme Burgués Flamarich.

Regletes numèriques de la Maria Antònia Canals, t’ajuden a fer connexions.

Activitats Anoia.

Recurs Drive.

FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

Del pla a l’espai. Miquel Alberti.

DOBLEGAR UN PAPER.

BARRA DE 7 CUBS

TREBALL MANUAL

GUARNINT PASTISSOS

NOMBRES POLIGONALS I ALTRES TIPUS

 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ.

Competència 8.

Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).

Competència 9.

Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.

Competència 10.

Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen.

CENTENES, DESENES I UNITATS!

Recurs.

SENTIT NUMÈRIC

BLOCS

Recursos.

Bloc Numeració i càlcul

Estratègies Càlcul mental. Universitat Vic.
Maletes de Càlcul. SE Badalona.
Joc numeració de 1 al 100.
Joc ordenar de gran a petit.
Minilliçons i estratègies. PuntMat.
Estratègies de càlcul. Escola Drassanes.

Bloc Relacions i canvi

Bloc Espai i Forma

Cicle Mitjà. Activitats ARC.

Bloc Mesura

Bloc Estadística i atzar

CONTINGUTS CLAUS

Operacions. Suma i resta.

Fraccions i decimals.

Mesura i transformacions geomètriques.

Estadística i probabilitat.

ARA MATEMÀTIQUES

“Saber-ne més per ensenyar-les millor”

ARA MAT3

Formadores: Núria Cardet Carné i Maria Ricart Aranda (curs 2017-2018)
Recursos SE Urgell.

ARA MAT2

Formadores: Núria Cardet Carné i Maria Ricart Aranda (curs 2016-2017)
Recursos SE Urgell.
Formadores: Núria Elies Gavernet i Laia Torres Vilalta (curs 2017-2018)
Recursos SE Noguera.

ARA MAT1

Formadores: Núria Cardet Carné i Maria Ricart Aranda (curs 2015-2016)
Recursos SE Urgell.
Recursos SE Noguera.
Recursos SE Pallars.

MALETA ARA MAT

Recursos.

Material:
Polifieltros 3D. José Lluís Rodríguez Blancas. Mago Moebius.
Pattern Blocks. Online1. 2.
Multicubs: Activitats Anoia, Racó,..
Pentomino: Activitats Anoia.
Geogebra. Programa online.

GRAELLA ACTIVITATS

Per saber si una activitat és competencial: Indicadors competencials.

NORMATIVA


http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-matematic.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/normativa/
Les competències de l’àmbit matemàtic en un cop d’ull.

LLOCS D’INTERÈS


Resultat d'imatges de cesire creamat

Resolució de problemes a l'educació infantil i primà ria
Itinerari: Resolució de problemes.
El cà lcul a l'educació infantil i primà ria
Itinerari: Càlcul.

Itinerari: Competència Matemàtica.
FEEMCAT

Resultat d'imatges de avaluació diagnòstica
Resultat d'imatges de avaluació educació primà ria

Altres revistes.

Web. Anton Aubanell.
Descobertes matemàtiques. Núria Cardet.
Raonament Geomètric. Maria Ricart, Núria Cardet i Assumpta Estrada.
Appletspuntmat.
Estratègies i eines matemàtiques.
Espai Jordi Esteve.
http://agora.xtec.cat/cesire/
Revista Nou Biaix. Activitats pas Primària Secundària