23/11/09

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/

CURS 2009/10

Període: 23/11/09 al 22/12/09

Llengua Catalana

Lliçó 4:
Les vocals O i U.
L’auca dels dotze mesos.
Paisatges.
La descripció poètica.
La publicitat.

Segon

18-25 Lectures
Les vocals O/U
MUD
Activitat
Clic

La síl·laba tònica
Clic
MUD

Tipus de noms
Esquema
Joc

Joc
Plurals femenins en –os
Aventura’t amb l’ortografia
L’article
Aulanet
MUD

Conte/cal·ligrama/
refrany
Esquema
Clic
Exemples cal·ligrames
Text instructiu
Petits escriptors

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

 

 

 

 

 

 

Tercer
La O àtona
MUD
Activitat
Clic

Plurals -os
Aventura’t amb l’ortografia
Homònimes/ homòfones
Sinònims/contraris
Esquema
Esquema

Esquema
Castellnou
L’auca/ El còmic
L’auca dels aliments
Còmic Piu-Piu
Clic
Vivències personals

Rodolins i refranys
SWF

Esquema
Fem ràdio
AudacityDictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Autoavaluació

 

 

 

 

Quart


La O àtona
MUD
Activitat
Clic

Sinònims i antònims
Diccionaris
Esquema
Josep Pla

Mud
El text descriptiu: ambients

El poema
La Fageda d’en Jordà
Fem teatre
Hem de fer riure a l’Hèrcules

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Autoavaluació

 

 

 

 

 

 

 

Cinquè


La ll/l·l
Esquema
Esquema

Clic
Activitat
La comparació
Esquema

Mud

Estils de parlar i escriure

La metàfora
Viquipèdia
Exemples
Esquema

El vers, l’estrofa i la rima
Esquema

Esquema

La prosa poètica

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

 

 

 

 

 

Sisè

Els guions, els parèntesis i les cometes
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
Les paraules polisèmiques
Esquema
Vídeo

Les paraules homòfones
Esquema
Activitat
La sinonímia i l’antonímia
Esquema
Clic
MUD

El text publicitari: L’anunci
Veniu a l’escola rural!
El text expositiu: La publicitat
Edu365.cat

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
             

 

 

 

 

   

Llengua Castellana

Lliçó 4:
La naturaleza
El giraluna.
Tituef.
El fin de un vuelo.
Ooka i el olor robado.

SegonLèxic: Elements
de la natura
Presentació
Vocabulari bàsic pictogràfic

Antònims
Activitat
Activitat
L’abecedari
Clic
Activitat
Ll/Y
MUD
Exercici
Activitat
Text explicatiu: Experiment
Butbloc
Poema
Poesia
Activitat
Endevinalles
Endevinalles 

 Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

 

 

 

 

 

 

 

 

TercerEl subjecte i el predicat
MUD
Espacios en blanco
Els complements
Activitat
Ch/Ñ
Wikipedia
Wikipedia
Clics
Recursos ch i ñ
El text descriptiu
Activitat
Activitat
Activitat

El poema
Activitat
PoesiaExplicar contes
Erase una vez

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

                  

QuartEl subjecte i el predicat
Activitat
Activitat
Activitat

Els complements
L’adjectiu
Activitats
Ch/Ñ
Wikipedia
Wikipedia

– El còmic
Activitat
Lectura
Les onomatopeies
Activitat
La llamada de la selva

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

CinquèEls hiatus i els diftongs i la seva accentuació
Activitat
Repassar ortografia
Activitat
Activitat

El subjecte i el predicat
Concordança
Exercici
Activitat
Activitat
Els complements
Substantius i adjectius
L’adjectiu


La narració i el diàleg
Activitat
Activitat
Activitat
Activitat

Lectura

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

 

 

 

 

 

Sisè


La coma. El punt i coma
Activitat
Activitat

Activitat
Activitat
Activitat
El sintagma nominal: el nombre
Activitat
Activitat
Activitat

Els complements del nom
Substantius i adjectius
L’adjectiu

El text narratiu: la llegenda i el còmic
Activitat
Activitat

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
                                            

   

Matemàtiques

Lliçó 4:
La suma portant-ne.
La resta .
Pràctica de la multiplicació.
Fraccions.
Nombres decimals.

Lliçó 5:

La centena.
Les rectes i els angles.
Les rectes i els angles.
Operacions amb fraccions.
Operacions amb nombres naturals.

Segon

La suma portant-ne amb desenes
Generador
La desena més pròxima
Activitat
Estimacions
Clic
El punt i la línia recta. El regle
Genmàgic
El diagrama de barres
Exemples
Problemes i esquemes
Enigmes
Els nombres fins a
300
Clic

Descomposició nº
de 3 xifres
Joc

Bitllets i monedes
fins a 100€
Clic
Euroclik

Estimacions
Joc

Editorial Vicens Vives
Internauta
Joc
Informació
Activitat

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer


Resta portant-ne
Flash

Estimacions
Activitat

Cruïlla

Relació amb la suma
Joc

Activitat
Prova de la resta
Activitat
Activitat

Descompondre per restar
Clic
Problemes: Dades d’un gràfic
Enigmes

Autoavaluació
Rectes i segments
Esquema
Consulta

Angle recte/agut/
obtús
Esquema

Rectes secants/
paral·leles
perpendiculars
Informació Geoplà
Activitat
Geomàgic

Línies poligonals i polígons
Clic
Activitat
Sumar i restar nº2 xifres
Joc ruleta

Problemes: sumar o restar
Estimacions
Sumar
Estimacions
restar

Editorial Vicens Vives
Internauta
Activitat
Informació
Activitat
   

 

 

 

 

Quart


Multiplicació de nº de dues i tres xifres
Generador
Genmàgic

Zeros intermedis

Factors acabats amb zero
Pràctica

Sumar i restar centenes
Flash
Flash
Problemes: Comprensió d’enunciats
Quadern virtual
Enigmes

Autoavaluació
Rectes, semirectes i
segments
Esquema
Consulta

L’angle. Classes
El transportador
Esquema
Angles

Rectes paral·leles i
perpendiculars
Informació Geoplà
Activitat
Geomàgic

Descomposició de
nombres
Mud

Coordenades
Clic

Problemes
Problemes

Editorial Vicens Vives
Internauta
Activitat
Informació
Activitat
                     

 

 

 

Cinquè


Lectura i escriptura de fraccions
Esquema

Representació
Genmàgic
Comparació
Clic
La fracció com a divisió
Animació
Problemes: Enunciats incomplerts
Càlcul
Enigmes
Fracció d’un número
Esquema
Activitat

Sumar i restar
fraccions
Activitat

Fraccions equivalents
Activitat
Activitat
Activitats

Fracció decimal
Activitat

Divisió de nº per
3 xifres
Exercicis
Activitat

Sumar, restar i
multiplicar
Activitat 

Editorial Vicens Vives
Internauta    
  Activitat 
–  Activitat
–  Activitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisè

Lectura, escriptura i representació de nº decimals
Activitat
Activitats
Anem a comprar al mercat

Comparar i ordenar nº decimals
Activitat
Activitat
Aproximar i arrodonir nº decimals
Activitat
Escriptura de nº grams amb decimals

Sumar, restar, multiplicar i dividir decimals
Activitats
Activitats
Activitats
Activitats

Editorial Vicens Vives
Internauta
Informació

Activitat
Activitat
Informació
Activitat
Activitat

 

 

 

 

 

   

Coneixement del Medi
Natural
i Social

Lliçó 2:
Ens fem grans (2n).
El moviment del cos (3r).

Lliçó 3:

Les comarques (4t).

Lliçó 1:
La salut i l’alimentació (5è).
La salut i la prevenció (6è)

Lliçó 4:
Les comarques de muntanya (4t).
La nutició. (6è)

Segon


Minut de ciència
Mud
L’orientació
Historieta i jocs
Mud
Els oficis, les feines i les professions
El mercat

Clic
Importància de la convivència
Un món genial
Drets i deures
Activitat

Festes d’hivern
Edu 365
Clic
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

Editorial Cruïlla
Activitats

 

 

 

 

Tercer

L’esquelet
Informació
MUD
Animacions
Esquelet

La musculatura
Músculs

El moviment dels ossos i els músculs
MUD
Activitats
Articulacions

Interprtem radiografies
Edu3.cat
Per estar en forma
I tu, com et poses?

Festes d’hivern
Edu 365
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

Editorial Cruïlla
Activitats

 

 

 

 

Quart


El paisatge
Fitxa d’observació
El paisatge de Catalunya
Mapa joc
Mapa mut
La distribució de la població
Mapa
El treball
Clic
Tipus de turisme
Catalunya turisme
Les comunicacions
Clic
Mapa
Itinerari
Com s’organitza una comarca
Clic 4t
Refranys populars
Recull
Patrimoni i història
Patrimoni gencat
La nostra comarca
Power Point

Consell Comarcal
La Noguera

El paisatge
Boscos
Relleu

Els rius de Catalunya
Hidrografia
Avalua’t

El treball
Ramaderia
Sector primari

El turisme rural
Consulta

La població i les
comunicacions
Gencat
Mapa
Clic
El món per un forat

Festes d’hivern
Edu 365
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

Editorial Cruïlla
Activitats
Activitats

  

 

 

Cinquè

La salut
Calaixos de medi natural
Joc primers auxilis

Hàbit s saludables
Jocs
L’alimentació
Calaixos de medi natural
Tasta’m
Els nutrients
Presentació
La dieta
L’alimentació

Festes d’hivern
Edu 365
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

Editorial Cruïlla
Activitats

 

                                               

Sisè

La salut i la malaltia
Calaixos de medi natural
Joc primers auxilis
Els hàbits saludables
Jocs
Etapes de una malatia infecciosa
Algunes malalties
Microorganismes
Web consulta
Prevenció i tractament
Vídeo
Clic
Els aparells que intervenen a la nutrició
Adreces

Festes d’hivern
Edu 365
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual

Editorial Cruïlla
Activitats
Activitats

 

 

 

 

 

   

Educació per a la ciutadania i els drets humans

La Illa de Nim
Pensar amb el cinema
Trailer

Treball interdisciplinari

Programa Thao: Fruites i verdures
Adreces
Programa Thao: Els lactis
Adreces

Altres activitats TAC del trimestre

   

Programació 1r trimestre ZER.

Activitats a Butbloc.

 

Activitats cd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest article ha estat publicat en Curs 2009/10. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *