Arxiu de la categoria: Transparència

Informació institucional i organitzativa

Missió i activitats

El moviment educatiu de l’Alt Camp és un moviment de renovació pedagògica creat el 2019 per contribuir a la millora de l’educació.

Objectius

  • Contribuir a la formació continuada, l’anàlisi, la reflexió,i la intervenció, la millora i l’actualització pedagògica de les persones implicades, sobretot, en l’educació.
  • Promoure el debat i la reflexió necessaris per afavorir pràctiques pedagògiques destinades a potenciar la igualtat d’oportunitats, valorant com un fet positiu la diversitat per raó de gènere, procedència, creença, edat o ètnia.
  • Acompanyar sobre qüestions pedagògiques les persones, entitats, organitzacions o institucions que ho demanin.
  • Participar i col·laborar amb organitzacions públiques o privades i en totes aquelles iniciatives per la millora de l’educació.
Número de registre i estatuts

El moviment educatiu de l’Alt Camp està inscrit al Registre d’Associacions de Tarragona,
NIF: G55759633

Podeu consultar els estatuts del moviment aquí.

Òrgans de govern i organització

El moviment es regeix per l’Assemblea General i la Junta Coordinadora.
L’Assemblea General està formada per tots els socis i sòcies.
La Junta coordinadora està formada per la presidenta, la vicepresidenta, la secretària i dues vocals escollides per l’Assemblea General. Té la funció de complir els acords de la Junta coordinadora i de l’Assemblea General.

Podeu consultar aquí els càrrecs actuals.

L’Assemblea de Socis està integrada per les persones que voluntàriament contribueixen al moviment fent efectiva la quota anual d’associades.

L’Assemblea de Socis dona suport als objectius generals del moviment, i amb aquesta finalitat aprova els seus plans de treball i pressupostos. En última instància, regeix el funcionament del moviment i se li han de retre comptes de les diferents actuacions empreses durant el curs (descrites en la memòria anual) i dels objectius i el pla de treball per a l’any següent, així com del balanç econòmic anual en les reunions previstes amb aquesta finalitat. Alhora, l’Assemblea de Socis escull els càrrecs per a la Junta coordinadora.

Memòries

Gestió econòmica
Comptes anuals
Convenis, ajuts i subvencions