Política de Privacitat, Dret al Desistiment i Drets de l’usuari

Política de privacitat
 • El moviment educatiu de l’Alt Camp (MEAC) és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número             i amb domicili a Valls:
  – Moviment educatiu de l’Alt Camp
  – NIF: G55759633
  – Adreça postal: Carrer Molls de l’Estació, núm. 1 de Valls (Tarragona)
  – Correu electrònic: meacvalls@gmail.com
 • De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de caràcter personal i amb el seu reglament, les dades personals facilitades pels usuaris quedaran incorporades al corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable el Moviment.
 • L’usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part del moviment per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació.

Finalitats del tractament de les dades:
– Gestionar les sol.licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions                      informatives i comercials.
– Gestionar les comandes on-line dels productes del web
– Gestionar les dades dels socis
– Gestionar les dades dels alumnes i professorat que participa en les activitats                            formatives del moviment

 • Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. Les dades dels socis, alumnes i dels usuaris que hagin comprat algun producte es mantindran durant el termini mínim de sis anys, de conformitat amb la normativa vigent.
 • L’associació garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés per a la cessió concreta.
  Només ens el cas dels compradors es cediran les dades a les empreses de transport que s’encarreguin d’entregar els productes.
 • Els usuaris podran accedir a les seves dades així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació reconeguts pel Reglament. Aquest drets es poden exercir, de forma gratuïta, remetent el corresponent escrit al domicili del moviment o per correu electrònic a l’adreça: meacvalls@gmail.com

Dret al desistiment de les activitats formatives

De conformitat al vigent Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (articles 102 a 108), Llei 22/2010 de consum de Catalunya  (article 211-15) i altres normes complementàries, el DESISTIMENT del contracte, és a dir l’anul·lació unilateral de la prestació del servei contractat per part del consumidor/usuari, portarà les conseqüències següents:

 1. La devolució de l’import total abonat, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
 2. La devolució del 75% de l’import total abonat, si l’anul·lació es produeix entre els 13 i 7 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
 3. La pèrdua total de l’import abonat, si l’anul·lació es produeix 6 dies naturals o menys abans de l’inici de l’activitat formativa.
 4. En cap cas es retornarà l’import abonat un cop l’activitat hagi començat.

En aquests supòsits, la pèrdua total o parcial de l’import abonat no és una sanció per l’anul·lació, sinó una compensació per les despeses de tot tipus originades a l’activitat anul·lada.

En cas que el MEAC no doni el servei de formació per qualsevol causa, sempre retornarà a l’usuari la totalitat de l’import abonat.

Qualsevol sol·licitud de modificació de la matrícula haurà d’estar degudament justificada. En aquests supòsits, dins de les seves possibilitats, el MEAC prendrà les mesures adequades i possibles en benefici de l’usuari.

Pots exercir el teu dret a desistiment mitjançant el formulari que trobaràs clicant aquí.


Drets de l’usuari
Canvi de dades personals

El usuaris podran modificar lliurement les seves dades personals enviant un mail al MEAC.  meacvalls@gmail.com

Pagament de soci

Aquest pagament es farà únicament mitjançant targeta i la seva renovació serà automàtica un cop vençut el període contractat.

Per donar de baixar o cancel·lar només cal que ens enviïs un correu a meacvalls@gmail.com indicant les teves dades personals (nom complert i correu electrònic) i el motiu de la baixa.


Altres

Per qualsevol altre qüestió o aclariment que necessitis, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça: meacvalls@gmail.com