CRITERIS D’ADMISSIÓ. SISTEMA DE PUNTS

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ

PUNTS CRITERIS DOCUMENTACIÓ
50

Germans/es matriculats al centre

No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
30

 

 

20

Domicili de la persona sol·licitant: municipi de Tarragona.

 

Quan s’al.legui el lloc de treball de treball de mare, pare o tutor/a al municipi de Tarragona

 

*Aquests dos criteris són excloents. S’aplicarà el més favorable.

Només cal acreditar volant d’empadronament si l’adreça no coincideix amb el DNI/NIE.

 

Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

15 Pare, mare o tutor/a legal beneficiaris de l’ajut de Renda Garantida de la Ciutadania

 

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària d’aquest ajut.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

PUNTS CRITERIS DOCUMENTACIÓ
15 Discapacitat acreditada de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, o pares, mares, tutors/es o germans/es. Targeta acreditativa de discapacitat.
10 Família nombrosa Carnet de família nombrosa vigent.
10 Família monoparental Carnet de família monoparental vigent.
10 Quan l’alumne/a nascut/da en part múltiple o es presenta la preinscripció per a més d’un fill o filla. Llibre de família

 

10 Situació d’acolliment familiar de l’alumne/a Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
10  

Situació de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004 del 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat emès per la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

 

10 Si el pare, mare o tutors treballen al centre sol·licitat No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
10 Si els pares o mares treballen ambdós o família monoparental que treballi Quan s’al·legui el lloc de treball del pare, mare, tutor/a al municipi de Tarragona: còpia del contracte laboral i nòmina del mes d’abril de 2024 o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa indicant les hores setmanals.

Cal treballar un mínim de 10 hores setmanals per acollir-se a aquests punts.

En el cas d’excedència per paternitat/maternitat, petició d’incorporació a l’empresa abans de setembre de 2024